Home

Hloubková eroze

PPT - VY_52_INOVACE_PŘ

vodní eroze - Geohazard

vodní eroze (laterální, hloubková, plošná, zpětná eroze a abraze) Popis: Vodní eroze je rušivá činnost vody na horninový podklad. Projevuje se jednak na svazích s málo odolným podkladem jako účinek dešťového ronu (plošná eroze), jednak v korytě jako zpětná, hloubková a boční eroze vlastního toku Boční eroze se uplatňuje v nárazových březích v ohybu řek, kde může narušit stabilitu svahu. Hloubková je vázaná na klidnější části toku níže pod brodovými úseky (obr. 9.2.2.7). Nežádoucím projevům eroze se lze bránit protierozními opatřeními Eroze. Je rušivá činnost vody a ledovce. Vodní eroze se projevuje jednak na svazích, jako účinek dešťového ronu, jednak v korytě, jako eroze vlastního toku. Ta může být hloubková a boční. Hloubková eroze působí převážně v horním toku a formuje strmé svahy ve tvaru písmene V

Hloubková eroze hloubková eroze — Чешско-русский словар . Чешско-русский словарь. hloubková eroze Eroze ( z lat. erosio; erodere = vyhlodat) je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály aj.) • převládá eroze ( hloubková) před usazováním • údolí tvaru V, dno kamenité -STŘEDNÍ •sedimentace i boční eroze • řeka vytváří údolní nivu • meandry = zákruty, které mají více než 180⁰ • říční terasy •dno písčité -DOLNÍ • převládá sedimentace • říční ramen Destruktivní činností se rozumí zpětná, boční a hloubková eroze, které narušují horniny ve svém nejbližším okolí. K účinnosti ledovcové eroze přispívají především spodní morény, které svou účinnost dokazují vznikem hlubokých i mělkých ledovcových rýh. Erozní činnost ledovc Na horním toku, kde má řeka největší spád a sklon, převažuje hloubková eroze nad usazováním. Říční údolí má tvar písmene V. Vznikají hluboká, zaříznutá, úzká údolí. Říční údolí má tvar písmene V. Vznikají hluboká, zaříznutá, úzká údolí

Exogenní Geodynamické Procesy a Projev

 1. ách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku.Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od.
 2. U krasových vodních toků převažuje hloubková eroze a značná nepravidelnost vodního stavu. Řeky se často ztrácejí v různých otvorech a puklinách. Místo, kde řeka mizí se nazývá ponor a místo na kterém vyvěrá opět na zemský povrch se jmenuje vyvěračka
 3. Hloubková eroze postupuje směrem proti proudu Vydry jako tzv. zpětná eroze a neustále prohlubuje kaňon řeky. Tento proces většinou trvá desítky a stovky let. Náhlá tání sněhu či přívalové lijáky mohou být však příčinou výrazných změn. Je to obzvláště patrné na této zastávce, kdy byla roku 1994 při povodni.
 4. HLOUBKOVÁ EROZE - vodní tok se zařezává do podloží → údolí se prohlubuje. rychlost závisí na spádu koryta, průtoku a odolnosti hornin; BOČNÍ EROZE = rozšiřování koryta, podemílání břehů. horské oblasti - převládá hloubková eroze, nížiny - převládá boční eroze . TRANSPORT MATERIÁLU
 5. převládá hloubková eroze, kdy se vodní tok neustále zahlubuje, vznikají údolí s profilem V (vé) - zajímavé tvary - obří hrnce - vznikají evorzí - vířivý pohyb vody, který spolu s vodou unášenými kameny ve dně řeky modeluje obří hrnce střední to

GEOLOGIE - Geodynamické proces

 1. Eroze: Hloubková eroze: vznik V-údolí a kaňonů Zpětná eroze: posun pramene proti proudu -prodlužování toku Řečiště: vodopády, peřeje, obří hrnce, tůně Materiál:balvany, hrubý štěrk Vzhled a průběh toku: závislost na horninách a zlomech= vznik skalních prahů, tůní, tvar údolí aj
 2. HLOUBKOVÁ EROZE nizký vyso ký vliv údolní nivy na korytotvorné procesy (B 1B B 1B ) QP Qk' Qk Qz MEANDROVÁNi Dynamika korytotvorných procesú: vysoká Strední nízká evroý sociální VODNÍ ZDROJE CHRUDIM MINISTERSTVO šKOLSTVí, OP Vzdélávání fond VCR EVROPSKÁ UNI
 3. Destruktivní činností se rozumí zpětná, boční a hloubková eroze, které narušují horniny ve svém nejbližším okolí. K účinnosti ledovcové eroze přispívají především spodní morény, které svou účinnost dokazují vznikem hlubokých i mělkých ledovcových rýh

Hloubková eroze - české-ruský slovní

 1. lerovaná hloubková eroze a zužování aktivní-ho řečiště na řece Morávce spolu se změnou říčního vzoru s sebou v současnosti nesou důsledky spojené např. se změnou úrovně hladiny podzemní vody, zánikem vegetace vázané na štěrkové náplavy, degradací mok-řadních biotopů a lužních stanovišť (Škarpic
 2. antním činitelem ve čtvrtohorách byla hloubková eroze, kterou usnadňovalo rozpukání pískovců. Boční eroze selektivně odstraňovala měkčí partie v pískovcích, z nichž vyčnívají římsovité, či nepravidelně tvarované pevnější, prokřemenělé nebo proželeznělé polohy
 3. Fluviální eroze • mění se vertikální nebo horizontální poloha řečiště • základní typy: hloubková - intenzita závisí na: litologii dna rychlosti proudění odolnosti vlečeného materiálu boční - projeví se úchylkou odtokové dráhy od přímého směru zákruty, meandry zpětná - proti směru tok
PPT - Geologická činnost ledovců PowerPoint Presentation

Horní tok - převládá hloubková eroze řeky Na horním toku má řeka velkou unášející schopnost. Unáší velké kusy materiálu, kterým hloubí své dno a stále více se její koryto zahlubuje do podloží. Typická je přítomnost velkých kamenů v řečišti, vodopády a peřeje. Kaňon Vodopády Vodopád Na terénních. Intenzivní hloubková eroze v horní části toku - prameny se posunují proti toku = zpětná eroze ( pirátství řek ) Při vychylování proudnice dochází k boční erozi (rozšiřování údolí) Nárazový břeh - nánosový břeh. Horní část toku : hloubková a zpětná eroze. profil údolí ve tvaru . A/H1 - hloubková eroze v údolí se strmými nebo pozvolnými svahy, G/H2 - hloubková eroze v terasovaném údolí s vytvářením brodů a výmolů, F/H2 - hloubková eroze v úzké údolní nivě s vytvářením brodů a výmolů, B/H3 - hloubkové eroze v meandrovitě zakřiveném údolí s vytvářením jesepů Jiným typem je eroze tekoucí vodou. Na horních tocích je převážně hloubková (vertikální), údolí mají typický průřez ve tvaru písmene V a spád toku je poměrně značný. Po dosažení erozní základy začne převažovat boční (laterární) eroze, míříci vodorovně na některou stranu Jsou to velmi resistentní horniny, které přetrvaly i dlouhodobé alterační a planační procesy ve starších třetihorách a v oblastech kde působila výrazná hloubková a fluviální eroze. Tam vznikla kaňonovitá údolí viz Šárecký potok s lyditovými skalními útvary. Sedimentární horniny se dále člení na tři typy

Ledovce :: Zeměpis

Demek (1983), vymezuje pojem soutěska na základě vztahu mezi lineární erozí vodního toku (hloubkové erozi) a vývojem svahů (boční erozi) jako říční údolí, u něhož výrazně převažuje hloubková eroze nad boční. Velmi hluboké soutěsky pak nazývá kaňony Fluviální eroze • mění se vertikální nebo horizontální poloha řečiště • základní typy: hloubková - intenzita závisí na: litologii dna rychlosti proudění odolnosti vlečeného materiálu boční - projeví se úchylkou odtokové dráhy od přímého směru zákruty, meandry zpětná - proti směru toku

www.zemepis.estranky.cz - Ledovc

převládá hloubková eroze ( údolí typu V ), na teré nním stupni vznikne vodopád (nap ř. Mumlavský vodopád, Krkonoše, 12 m). Údolí brzy přechází do neckovitého profilu. Při zpomalení rychlosti v širokém údolí s fluviální nivou m ůže tok za čít meandrova HLOUBKOVÁ EROZE nizký vyso ký vliv údolní nivy na korytotvorné procesy (B 1B B 1B ) QP Qk' Qk Qz MEANDROVÁNi Dynamika korytotvorných procesú: vysoká Strední nízká evroý sociální VODNÍ ZDROJE CHRUDIM MINISTERSTVO šKOLSTVí, OP Vzdélávání fond VCR EVROPSKÁ UNI

3. hodina - Exogenní pochod

Na horním toku řeky převažuje hloubková eroze, na středním toku boční eroze a na dolním toku převažuje ukládání usazenin. Vodní toky lze regulovat (jezy, přehrady). Mořské pobřeží je modelováno soustavnou činností vln. Peřeje, vodopád, kaňon, niva, meandr, slepé rameno, delta, vějíř. Činnost ledovc Na poměru erozní činnosti toku ve vertikálním (hloubková eroze) a horizontálním (boční eroze) směru závisí příčný tvar údolí. Údolí ve tvaru písmene I nalezneme tam, kde dominuje hloubková eroze. Vytvářejí se kaňonovitá údolí Na horním toku převládá hloubková eroze a řeka vytváří tvar písmene V, na středním a dolním toku vznikají neckovité profily, protože zde převládá boční eroze. Na středním toku převládá sedimentace a řeka teče ve svých náplavách, které vytvářejí tzv. údolní nivu - tok se klikatí a vytváří zákruty. Tok - horní (hloubková eroze), střední (boční eroze) a dolní (usazování) Přítoky - levé a pravé, po směru proudu Ústí - přímé, nálevkovité, deltovité, limanové Meandrování - převládá boční eroze, způsobeno různou odolností horniny Hydrologická síť - veškeré vodstvo na určitém územ Hloubková eroze je umocněna skutečností, že řeka Colorado sbírá svou vodu na svazích Skalnatých hor (Rocky Mountains), bohatých na srážky. Tok řeky má na úseku od Powellova jezera po jezero Mead nespočet zákrutů hlavního kaňonu a spleť desítek bočních kaňonů

- hloubková eroze: stružky a rokle, 1-3 ze 100 let - znečištění a kyselé deště: pesticidy, kalamity - hloubení půd těžkou mechanizací: udusávání půdy, menší pórovitost, načechrání - výstavba: ztráta půdy . Vytisknout Etapovitá hloubková eroze řeky byla stimulována klimaticky a částečně i tektonicky (Kalvoda - Zvelebil 1983). Svahy, dno i bezprostřední okolí kaňonu představují bohatý zdroj pro získávání níže uvedeného typového spektra geoinformací. Skalní svahy v bocích kaňonu skýtají možnost přímého studia strukturně. 1) pramen: hloubková eroze, na dně zůstávají pouze velké balvany - velké sklony dna, v období sucha velmi malé průtoky 2) střední tok: menší sklony, převládá boční eroze, v některých místech dochází k sedimentaci, spád řádově v promilíc Hloubková eroze převažuje nad erozí boční, tvary mají větší hloubku než šířku. Nebyly zde zjištěny široké neckovité profily s plochým dnem, charakteristické pro oblast permokarbonu. Permokarbonské podloží, zejména rozpadavé arkózy, velm - vodní tok - soustředěný odtok, protéká korytem, eroze hloubková a boční, donáší hrubozrnné úlomky - splaveniny a jemnozrnný materiál - plaveniny, profil rovnováhy - sklon, šířka a hloubka koryta jsou v rovnováze s průměrným průtokem a množstvím splavenin a plavenin, tři části řeky - horní (od pramene, asi.

Intenzivní hloubková eroze a vznik skalních koryt jsou dány i přítomností málo odolných flyšových hornin. To s sebou vedle zhoršení celkového ekologického stavu koryto-nivního segmentu při absenci pravidelného vybřežování toku přináší i další negativa, jako např. vliv na statiku jezových nebo mostních konstrukcí U jiných probíhá hloubková eroze bez inundací nebo tvoří rozsáhlé přímořské bažinaté nížiny. Uvedená část povodí Murray-Darling se přiléhavě nazývá Riverina a je to nejdůležitější zemědělská oblast Austrálie. Po celých 900 km přijímá Murray větší přítoky jen zleva, z Viktorijských Alp V úpravách toků se zabýváme především aluviálními toky, tzn. toky v zóně v níž převládá akumulace (toky staré) nebo transport splavenin (toky dospělé). Toky mladými v nichž převládá hloubková eroze se zabývá obor hrazení bystřin. 3.1 Půdorysné tvary a klasifikace aluviálních tok SBS05 - Rýha/zářez zpětné eroze v hlavní chodbě BS u Jižní odbočky; 9. 8. 1972 SBS06 - Erodovaná cesta u Jižní odbočky, pohled směrem po toku; 9. 8. 1972 SBS07 - Hloubková eroze v hlavní chodbě u Jižní odbočky; 9. 8. 1972 SBS08 - jako SBS07 SBS09 - jako SBS0

Pokud se přehrada vybuduje, bude se to muset dělat dalších padesát až sto let, po které bude takové vodní dílo fungovat. Je otázkou, co bude rychlejší - jestli zanesení přehrady tímto materiálem, nebo hloubková eroze pod ní. Nejde jen o každoroční těžbu štěrků, ale i ekonomiku, protože to někdo bude muset platit Zdvihem byla vyvolána hloubková eroze vodních toků, které začaly rozrušovat skupinu tvarů nejstarší vývojové etapy a jejím výsledkem bylo vytvoření údolí ve tvaru otevřeného V. Konečným produktem této vývojové etapy je mladší, nižší tzv. poříční systém zarovnaného povrchu, který se vytvořil ve svrch DE (deep erosion) - Hloubková eroze v horských pramenných oblastech AE (accelerated erosion)- Hloubková a následn ě bo ční eroze v rychle se vyvíjejících ka ňonech BR (braided) - Divo čení koryt v št ěrkonosném řečišti GB (gravel branching) - Větvení št ěrkonosného vinoucího se koryta AB (anastomotic branching. Současný stav toků ovlivněných mnohaletými úpravami se druhotně nejvíce blíží typu A, případně B (převládajícím korytotvorným procesem je hloubková eroze) se všemi důsledky tedy i nutností průběžné údržby. V přirozené podobě se řeky a potoky zachovaly ojediněle, častějším jevem je fragmentace zachovalých.

- Horní tok- převládá výmol (eroze) nad usazováním, hloubková eroze, koryto má tvar V - Tok střední- převažuje transport, boční eroze, tvar U, řeka meandruje - Dolní tok- řeky ztrácejí energii a unášený materiál se akumuluje, boční tok, velmi mělké koryto - Vytváří různé typy ústí Hloubková eroze; Okraj lesa; Pastviny; Meze na rozhraní lesa a zemědělské krajiny; Zemědělská krajina; Publikováno dne 20. 05. 2008 v rubrikách Nefunkční a zrušené naučné stezky, Nefunkční a zrušené naučné stezky v okrese Rakovník, Nefunkční a zrušené naučné stezky ve středních Čechách, biosférické rezervace. šena hloubková eroze vodního toku a zmenšena rozloha při­ rozených retenčních ploch, které rovněž přispívaly k tlu­ meni maximálních vodních stavů. Tato opatření vyvolala ' s DEFINICE, POJMY Otokový reftn (rtilll odtoka) -termín použfvaný pro rozlofenf průtclku v daném úse­ ku řeky v lasa během roku Ořechov - Hloubková eroze, velké množství zadělaných děr, vlny a hrboly. Povrch více než půl kilometru dlouhé vozovky v Ořechově ve směru od Vážan je již delší dobu v havarijním stavu. Stížnosti a prosby nejednoho řidiče projíždějícího skrze inkriminovaný úsek letos vyslyšelo Ředitelství silnic Zlínského kraje, které vyčlenilo na opravu průtahu. V mocných souvrstvích tvárných vápencových pohoří se uplatnila hlavně hloubková eroze, naopak povrchový splach, který by údolí v horní části rozšiřoval byl jen minimální. Proto se řeka zařezávala jen do hloubky. Krom toho Verdon pramení v masivu Cold´Allos Provensálských Alp, ve výšce 2200 m, cožmu zaručuje.

Geomorfologická analýza údolí Satiny v horské skupině Lysé hory: hodnocení holocenní hloubkové eroze vodního toku v nejvyšší části Moravskoslezských Beskyd - RNDr Povodeň představuje přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků a je doprovázena dalšími rizikovými procesy, jako je laterální a hloubková eroze, změny trajektorií říčních koryt (laterální posun koryt, avulze), rychlá agradace materiálu

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tématem této maturitní otázky je litosféra.Nejdříve autor charakterizuje způsoby zvětrávání hornin na zemském povrchu. Následuje vysvětlení geografických pohybů, od svahových, kryogenních až po větrné a mořské -Hloubková eroze, agradace, boní eroze Říní eroze. Konfigurace říních teras: A) Agradaní a degradaní terasy B) Párové a nepárové terasy C) Sekvence agradaních a degradaních povrchů, asová série střídání eroze a výplně. Jeho polem je fungování vodních toků, hloubková eroze a revitalizace říčních systémů. Jak Hradecký řekl v aktuálním rozhovoru pro magazín Universitas, věří, že lidstvo si vždy dokáže poradit, a to i s klimatickou změnou. Otázkou je, za jakou cenu se naše neuvážené počínání v minulých dekádách a staletích. Co je to antecedence. Nakreslete a uveďte příklady Je to vznik údolí v tvrdých horninách - Hloubková eroze řeky musí překonat zdvih horniny Př: Vltava Kde jsou u nás rozšířeny a jak vznikly krasové jevy? Vyjmenuj oblasti a horniny - Vznik ve vápencich a dolomitech a) eroze hloubková (gravitační) a boční: proudící voda zaplavuje podzemní dutinu jen z části; rozšiřuje kanál do šířky b) eroze tlaková (eforace): voda protéká pod tlakem celým průřezem chode

Koroze - Wikipedi

KAŇON Zuzana ZAPLETALOVÁ GGI, 2.ročník Olomouc 2006 Kaňon = hluboké údolí s velmi strmými svahy se sklonem větším než 45° a s poměrně úzkým dnem, které je zpravidla vyplněno korytem řeky - Profil údolí tvaru ostrého písmena V Podmořský kaňon = relativně úzké a hluboké údolí na dně oceánu Geneze Vznik v aridních krajinách, kde převládá hloubková eroze. a zejména v kontextu enormního působení vodní eroze a výskytu svahových pohybů v této oblasti připravit text, který by posloužil studentům učitelství zeměpisu i začína - jícím učitelům jako podpůrný materiál pro přípravu výuky geografie východoafrického regionu v souvislostech Na vzájemném poměru sil působících do hloubky (hloubková eroze) a do stran závisí (boční eroze) výsledný profil údolí. Čím strmější je spád vodního toku, tím je údolí hlubší. Čím tvrdší jsou horniny, tím jsou svahy strmější. Kromě hloubkové a boční eroze pusobí vodní tok i erozi zpětnou Vzhledem k dobré propustnosti hornin zde probíhá intenzivní hloubková eroze po puklinách, kdežto na plochých vrcholových částech skalních tvarů nedochází k podstatným změnám. Výška skalních forem se pohybuje od několika metrů do více než 100 metrů

Vodní eroze je dvojího typu: 1)hloubková (prohlubuje koryto řeky) a 2)boční (rozšiřuje koryto břehy tím, že podemílá břehy). Eroze sice působí nepřetržitě, ale normálně je poměrně malá, a to i na horách. Eroze se ale mnohonásobně urychluje za velkých povodní, při velkých průtocích Pokračující zpětná a hloubková eroze pak dále mění kaskády v pásma vířící bíle vody nebo peřeje, které nakonec přejdou v hladký tok níže položené části řeky. V jiném případě jsou vrchní vrstvy horniny odolnější než jejích podloží a tím vzniká jakási čapka vzdorující hloubkové erozi EROZE VODNÍCH TOKů. vodní toky se zvětšují po směru toku, koryta se rozšiřují a prohlubují po směru toku. hloubková eroze. boční eroze. erozní schopnost vodního toku závisí na rychlosti a průtoku toku. význam má hrubý materiál, který se nazývá splaveniny, které se pohybují po dně saltac - V pramen - hloubková eroze, na dně zůstávají pouze velké balvany; velké sklony dna, v období sucha velmi malé průtoky - U střední tok - menší sklony, převládá boční eroze, v některých místech dochází k sedimentaci, spád řádově v promilíc Progresívní hloubková eroze je nej čast ější v korytech, která byla destabilizována neodborně provád ěnými prohrábkami, nebo v korytech technicky upravených, ve kterých došlo k rozpadu opevn ění. Malá bývá pravd ěpodobnost, že takové koryto náhodn ě p řehradí a stabilizuje n ějaká naplavenina ze d řeva a kamen

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

•Tekoucí voda, erozní energie závislá na sklonu podloží (spád), spádová křivka a množství a velikosti tramsportovaného sedimentu (sediment load) • •Typy eroze a morfologické tvary • •hloubková eroze (říční terasy, údolí typu V) •zpětná eroze (vodopády, údolí typu V) •boční eroze (meandry, říční. Podmínky pro vznik něčeho tak impozantního tu byly naprosto ideální. V mocných vrstvách vápencového pohoří se projevila především hloubková eroze, zatímco povrchový splach, který by údolí v horní části rozšiřoval, je minimální. Proto se řeka po milióny let zařezává pouze do hloubky bezesporu také akcelerovaná hloubková eroze, která vede k degradaci püvodního charakteru aktivnö migrujících koryt s vysokým množ- stvím pieplavovaného materiálu. Další • глубинная эрозия * * * глубинная эрози zv ětralé, hloubková koroze fasáda hladká - oprava sana ční omítkou, 1.NP - pásová bosáž 2.NP - hladká fasáda Okna v přízemí bez šambrán, nadokenní římsy. Druhá římsa bez klempí řských prvk ů - patrná eroze. statické poruchy 8 Sanace historických fasád - Měšťanský d ům U kamenného ptáka v Praz

Šumava, Český les a Lipno - Naučná stezka - Povydř

• zvýšená eroze v povodí => zanášení sedimentem • zvětšení kapacity koryta toku => hloubková eroze • ovlivnění průtoků => kolísání hladiny, rychlosti • příčné překážky => vzdutí, migrační překážky • odstraňování sedimentů 36 B) CHARAKTER KORYTA TOK Pokračující zpětná a hloubková eroze pak dále mění kaskády v pásma vířící bílé vody nebo peřeje, které nakonec přejdou v hladký tok níže položené části řeky. V jiném případě jsou vrchní vrstvy horniny odolnější než jejich podloží a tím vzniká jakási čapka vzdorující hloubkové erozi

Video: Alé státy Studijni-svet

Můžeme tu najít až učebnicový příklad toho, jak hloubková eroze řeky změní podmínky života lidí, což se mohlo stát důvodem jejich odstěhování. S poklesem toku řeky se totiž snížila i hladina podzemní vody, s čímž souviselo vysychání políček, jež zabezpečovala indiánům živobytí - prudký spád, hloubková eroze, koryta mají tvar V - přenos částeček a kamenů s ostrými hranami (ještě nezaoblené) - Obří hrnce - na horním toku, prohlubně v korytu - Peřeje - výškové prohlubně - Katarakty - větší než peřeje - Vodopády - největší Sv. Andě Krajina skalních měst v proměnách času. Připravil M. Slunečk Půdní horizonty- typický půdní profil se skládá ze tří horizontů, které se směrem dolů označují písmeny A,B a C horizont A- většinou tmavý, bohatý na organické látky humus horizont B - hnědo -žlutý, bohatý na minerální látky horizont C - kamenitý a jílovitý přechod k podložní matečné hornině- substrát 3.

V horní části silná hloubková eroze. Tok se za řezává pod povrch. Záleží na tang. nap ětí a odolnosti hornin. Při návrhu podélného sklonu dna nutno zejména p řihlédnout k požadavku: - odolnosti dna v ůč i návrhovému pr ůtoku pro odolnosti dna ~ 3 Silnice v daném úseku je v havarijním stavu. Stávající povrch vozovky vykazuje značné nerovnosti a lokální deformace povrchu (vlny a hrboly). Dále se vyskytuje množství vysprávek, hloubková eroze, mozaikové a síťové trhliny a plošné deformace vozovky. V krytových vrstvách nátěrů a penetračního makadamu byl použit dehet Malá hloubková eroze se výrazněji projevuje jen v údolí Rakovnického potoka, kde při východním okraji oblasti tvoří výrazný zářez s výškovým rozdílem okolo 100 m. Široká úvalovitá údolí se pohybují v rozmezí 430 - 470 m, nejnižší bod oblasti se nachází u Kryr - 308 m n. m. Dno hluboce zaříznutého údolí. Činnost rušivá - vymílání (eroze) a odnos (denudace) Činnost tvořivá - vznik naplavenin - vrstvy usazených úlomků hornin. - větší spád a víc energie, převládá hloubková a boční eroze a odnos materiálu, balvanité dno, vodopády, peřeje, obří hrnce

Exogenní (Vnější) Pochod

Ledovce - Zeměpi

Plošně nejrozsáhlejším rizikem jsou záplavy působené vylitím vody z koryta nebo nedostačujícím odtokem a nahromaděním srážkové vody na povrchu. Dalšími rizikovými procesy jsou boční a hloubková eroze působená vodním proudem a akumulace aluviálních sedimentů Vladimír Panoš Věnováno všem, kdo zasvětili a obětovali svůj život objevování a poznávání tajemství krasu a jeskyní MEZINÁRODNÍ SPELEOLOGICKÉ UNiE (UNESCO) (angličtina.

Hluboká orba je základem ochrany půdy před utužením - eAgrono

ZEMĚPIS 6.B. 41. hodina.. 17.3. 2016 // 40. hodina.. 29.3. 2016 //PROUDĚNÍ VZDUCHU V ATMOSFÉŘE . Prohlédni si obrázky v učebnic Hloubková eroze koryta před revitalizací í Pozůstatky kamenného stupně Práce na opevnění koryta Doba realizace: září 2012 - říjen 2013 Náklady: 2,2 mil

Georeliéf - maturitní otázka ze zeměpisu Studijni-svet

1. Plynná složka = půdním vzduchem (N 2, O 2, CO 2) + vodní pára + plyny vzniklé rozkladem organických látek (amoniak, sirovodík a metan Říční eroze, ať již jako hloubková nebo boční vede k nestabilitě koryt vodních toků, což v poměrně hustém osídlení naší kulturní krajiny nelze ve většině případů dost dobře připustit. Důvodem mnoha historických zásahů do morfologie koryt vodních toků tedy nebyla vždy jen potřeba ochrany jejich okolního. Seznam geopojmů - geologie, aneb věda o Zemi Geologie - pojmy endogenní geologie: Země : - celková hmotnost - prům. hustota - prům. tíhové zrychlení - na pólu - prům. tíhové zrychlení - na rovníku - úklon osy od roviny ekliptiky - poloměr na rovníku - poloměr na pólu - obvod na rovníku - plocha povrchu Země - plocha oceánů - plocha pevnin - rychlost rotace ne rovníku. V horní části silná hloubková eroze. Tok se zařezává pod povrch. Záleží na tang. napětí a odolnosti hornin. Při návrhu podélného sklonu dna nutno zejména přihlédnout k požadavku: odolnosti dna vůči návrhovému průtoku pro odolnosti dn zpevněn a projevuje se zde vyšší hloubková eroze, ale po 200 metrech tok dostává opět přírodní charakter až ke vzdutí přehrady. Úseky přímo pod přehradou, v délce asi 500 m, jsou hodnoceny IV. ES, z důvodu regulace toku vypouštěného přehradou až do úpravny vody. Tok je veden umělým korytem

GC5BDPW Vysoky (Decinsky) Sneznik (Earthcache) in ÚsteckýKoloradská plošinaPPT - Činnost ledovců PowerPoint Presentation - ID:5885899Exogenní procesy - Přehled geologieGC6YKF3 Meandry Rokytky (Earthcache) in Hlavní město PrahaPPT - Působení vody, větru a ledovců PowerPoint

Geologie - pojmy - Proxima projekt Geologie - pojmy endogenní geologie: Země : - celková hmotnost - prům. hustota - prům. tíhové zrychlení - na pólu - prům. tíhové zrychlení - na rovníku - úklon osy od roviny ekliptiky - poloměr na rovníku - poloměr na pólu - obvod na rovníku - plocha povrchu Země - plocha oceánů - plocha pevnin - rychlost rotace ne rovníku - rychlost. D. zvýšená vodní eroze II. I. ztráta organické hmoty zhutnění (udusání) půd zrychlení povrchového odtoku vody d. Rozložení půd v Evropě ovlivňuje řada faktorů. V nabídce zakroužkuj všechny akumulace - boční eroze - dolní tok - hloubková eroze horní tok - střední tok - transport. Při vzniku glaciálních tvarů se uplatňuje destruktivní i akumulační činnost ledovcového tělesa. Destruktivní činností se rozumí zpětná, boční a hloubková eroze, které narušují horniny ve svém nejbližším okolí.K účinnosti ledovcové eroze přispívají především spodní morény, které svou účinnost dokazují vznikem hlubokých i mělkých ledovcových rýh Ve většině případů mají tvar V. Tento stav dochování bývá způsoben především prostorovou transformací (Neustupný 2007, 54), která vzniká působením přírodních činitelů, jako je boční a hloubková eroze, ke které dochází vlivem klimatických podmínek a vegetačním pokryvem, nebo lidskou činností, která tyto. Hloubková eroze postupuje směrem proti proudu Vydry jako tzv. zpětná eroze a neustále prohlubuje kaňon řeky. tento proces většinou trvá desítky a stovky let. Náhlá tání sněhu či přívalové lijáky mohou být však příčinou výrazných změn. Je to obzvláště patrné na této zastávce, kdy byla roku 1994 při povodni.

 • Bolest malíkové hrany ruky.
 • Ryzost stříbra.
 • Střešní šindel bauhaus.
 • Jaké bylinky na dnu.
 • Basilej švýcarsko nadcházející události.
 • Bastila paříž vstupné.
 • Dřín devín.
 • Znackovy rum.
 • Iphone 7 telefon.
 • Předmanželská smlouva pdf.
 • Kiwi alergen.
 • Vyhynuli.
 • Taoismus kniha.
 • Literární žánry pdf.
 • Nadmerne pribirani kojence.
 • Lauryn hill concert 2019.
 • Happy label.
 • Jak poznat zánět šlach.
 • Voodoo kniha.
 • Povoden 2012.
 • Kriminálka miami horatio.
 • Skoda kessy test.
 • Nerozložitelný odpad.
 • Mcpen.
 • Modrá doga cena.
 • Skatepark překážky.
 • Koupě nemovitosti 2017.
 • Retro říkanky.
 • 4 fakulta vše.
 • Klášterní zahrady chrudim svatba.
 • Epson perfection v600 photo software.
 • Osová souměrnost rovnostranného trojúhelníku.
 • Vyjádření hygieny ke kolaudaci.
 • Ms ostersund 2019 program.
 • Kurz obrábění kovů.
 • Paprikova pomazanka.
 • Zš říčany.
 • Vari systém příslušenství.
 • Lidová konzervatoř ostrava mariánské hory.
 • Viktor juščenko děti.
 • Bílé kalhoty zdravotnické.