Home

Osová souměrnost hejný

Title: OSOVÁ SOUMĚRNOST Author: Lukáš Hejný Last modified by: Michal Created Date: 5/24/2012 7:02:00 PM Company: ZŠ Kaplice, Školní 226 Other title Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačných polorovinách a ve stejné vzdálenosti od osy. Osovou souměrnost můžeme zapsat: O(o): A A' Osová souměrnost Váza je přímkou rozdělena na dvě poloviny. Přímku jsme označili ojako osu. Kdybychom papír s obrázkem přeložili podle přímky o, obě poloviny obrázku by sekryly. Této vlastnosti říkáme osová souměrnost. Přímka ose nazývá osa souměrnosti. Říkáme, že obrázek je souměrný podle osy o Osová souměrnost - cvičení. Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Jednoduše si jej lze představit, jako obtisk po přeložení listu papíru. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem a převrácený ve směru kolmém na osu

Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a.

 1. Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa úsečky. Součástí je i pracovní list. Učivo je určeno pro žáky 6. ročníku
 2. Při řešení úloh v prostředí Parkety děti získávají zkušenosti s rovinnou geometrií: geometrickými tvary a jejich skládáním, s obsahem i obvodem útvarů, se shodnými zobrazeními (osová souměrnost, středová souměrnost, otočení). Další oblastí bohatě se rozvíjející v prostředí je kombinatorika
 3. Osová souměrnost roviny nebo prostoru s přímkou o jako osou (souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje prvky osy o na sebe samé a bod A ležící mimo osu o s průmětem S do osy o na bod A´, který se nachází na polopřímce opačné k SA ve stejné vzdálenosti od S jako bod A. Hladina motivac
 4. Schody lze vyzkoušet na reálných schodech. Doporučujeme označit tečkami (jako na kostce) raději než čísly (objevení číslice prof. Hejný doporučuje odložit, důležitější je vytváření a upevňování PŘEDSTAV málopočetných množin než znalost číslic.
 5. Osová souměrnost - úvod (Mgr Dana Černíková) V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko Napište nám. Napište ná
 6. Anotace: Pracovní list k procvičení a upevnění učiva - osová souměrnost. Žáci mají za úkol řešit čtyři různé úlohy zaměřené na rozpoznání osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrného obrazce a konstrukci obrazu v osové souměrnosti dle dané osy

Osová souměrnost. Převody jednotek. Trojúhelník - zápis. Úhly -kompletní zápis. 6.tř Pro žáky. Angry Birds jako krychle apod. Dny vědy a techniky. Děkuju vám všem. Exkurze Praha. Hra s brouky Jump Out! Inf - Sumopaint. Informace. Jak se učit? Kroužky DDM. Modely do geometrie 2. Použití nástroje Osová souměrnost (Sestrojení obrazu pomocí konstrukčních nástrojů) 3. Použití nástroje Osová souměrnost, obrazy podle stran trojúhelníka (Obrazy podle různých os) 1. Příklad: Vzor a obraz v osové souměrnosti Žák má manipulací s obrázkem získat zkušenosti s tím, jak se chová osová. 46 OSOVá SOUMěRNOST OSOVÁ SOUMĚRNOST Přeložte čtverečkovaný papír podél čárkované přímky. Čtyřikrát střihněte podél tučně vyznačených čar (podle obrázku). Dříve, než papír zase rozložíte, nakreslete na čtverečkovaný papír, jak to bude vypadat po rozložení

Osová souměrnost - úvod :: Výuka matematiky a angličtin

 1. Každé složené číslo můžeme rozložit na součin prvočísel Např.: 48 = 2 * 24 = 2 * 2 * 12 = 2 * 2 * 2 * 6 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 Existují dva způsoby rozkladu čísla na součin prvočísel 1/ metoda stromečku: 1/ metoda vidličky: Procvičování : Rozklady 1 Rozklady 2 Prvočíselný rozklad -..
 2. Je dána přímka o.Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení, které každý bod X, který neleží na přímce o, zobrazí na bod X´, a to tak, že přímka o je osou úsečky XX´, a každý bod Y, který leží na ose o, zobrazí na bod Y´ = Y.Osovou souměrnost s osou o značíme O(o).Přímku o nazýváme osou osové souměrnosti, bodům X a X´, jejichž role jsou rovnocenné.
 3. Metodický popis - Osová souměrnost: 147 kB: Pracovní list - Osová souměrnost: 362 kB: Pracovní list - Osová souměrnost: 253 kB: Příloha 1_2 - Osová souměrnost: 297 kB: Příloha 1_2 - Osová souměrnost

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ. Úvod; Příklady; Šablony; Použitá literatura; Kategorie. Rozbalit vše | Zavřít vše; Algebrogramy; Bludiště. Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve čvercové síti, určovat osu souměrnosti, dotvářet obrázek znázorněný ve čvercové síti tak, aby byl osově souměrný. V prázdné čtvercové siti znázorní vlastní osově souměrné obrázky. Očekávaný výstup: rozpozná a znázorní ve. Title: PU_AB_v20151116.pdf Author: janse Created Date: 11/23/2015 3:23:53 P

Osová souměrnost - úvod - Digitální učební materiály RV

 1. Obsahuje materiály k výuce matematiky na ZS. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use
 2. Osová souměrnost. finanční gramotnost. Ostatní piny. Hejný. Metoda prof. Hejného. Nechte děti, aby vám samy vysvětlily svůj postup. El autobús decena Blog de ideas para educación especial. U nás na kopečku: škola. Šablony pro krychlové stavby. Šablony pro krychlové stavby - Dětské stránky
 3. Středová souměrnost je, stejně jako souměrnost osová, zobrazení v rovině, které převádí vzory na obrazy. Rozdíl oproti osové souměrnosti je v tom, že překlopení vzoru probíhá přes jediný bod, který nazýváme střed souměrnosti.; Na obrázku vidíte ABC - vzor zobrazený ve středové soměrnosti se středem S na A'B'C' - obraz
 4. Cvičení k 3.lekci. 2. Obkreslete si následující situace a sestrojte obrazy útvarů v osové souměrnosti s osou o

Přečtěte si také: Osová a středová souměrnost Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde procvičí konstrukce základních útvarů v osové a středové souměrnosti, ale uplatní i tvořivost či výtvarné [ Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Osová souměrnost. Osová souměrnost v rovině je shodné geometrické zobrazení v rovině. (Vzor a obraz jsou souměrné podle osy o a obraz je shodný se svým vzorem). V osové souměrnosti platí: Obrazem bodu X je bod X´. Body X a X´ leží na kolmici k ose o. Vzdálenost bodu X od osy o je stejná jako vzdálenost bodu X´od osy o

Jiří ŠŤASTNÝ: je mi 18 let a necelý rok žiji za polárním kruhem, 2700km od domova. Pojďte se mnou a nakoukněte, jaké to tu je. Přiblížím Vám můj norský příběh a také se můžete dozvědět, proč je občas dobré atakovat komfortní zónu, nebát se změny a nebo jak vypadá školství v Norsku Didaktický konstruktivismus - autoři M. Hejný a F. Kuřina (1998, 2001) ve své knize Dítě, škola, matematika přetvářejí obecný konstruktivistický přístup k vyučování. Formulují deset zásad, které berou v úvahu specifika vyučování matematiky viz níže). Ilustrace 4.5: Středová a osová souměrnost (8. ročník Test - osová souměrnost - (Classroom nebo od vyučujícího mailem) termín: 15.4. 2020 pro skupinu p.uč. Bayerové - zde ŘEŠENÍ - zde ; Test - procenta (Classroom nebo od vyučujícího mailem) termín: 22.4. 2020 ŘEŠENÍ - zde; Test - dělitelnost IV (Classroom nebo od vyučujícího mailem) termín: 29.4. 202 Osová souměrnost Útvary osově souměrné Opakování Slovní úlohy, Zboží ze stejné kategorie - Matematika pro 4. ročník základní školy (2. díl) Autor: Hejný Milan EAN: 9788074895708 Dostupnost: Poslední kusy. ks. Cena s DPH

Hejný a kol. - pilotní materiály pro druhý stupeň (celá čísla, dělitelnost, desetinná čísla a zlomky) Rosecká, Z. a kol.: Vyzkoušejte svůj důvtip 6. Nová škola, Brno 2008. Rosecká, Z.: Aritmetika 6. Nová škola, Brno 2009. Osová souměrnost - poznává osy souměrnosti plošnýc Násobení a dělení desetinných čísel. (nejvýše tři desetinná místa). Úhly (měření, třídění, sčítání a odčítání, úhly a hodiny, úhlové stupně a minuty). Trojúhelník (třídění trojúhelníků podle stran a podle úhlů, součet vnitřních úhlů, výšky a těžnice). Dělitelnost (prvočíslo, číslo složené, společný násobek, společný dělitel. V tomto videu si ukážeme jak sestrojit pravoúhlý trojúhelník s pomocí Thaletovy kružnice, včetně rozboru, postupu i konstrukce

Parkety Blog o Hejného metod

aritmetická a geometrická posloupnost, derivace, diferenciální rovnice, zákon odrazu, osová souměrnost, obecná rovnice přímky, otočení, obalová křivka, parciální derivace, soustava rovnic a jistě i nějaké další. Zkoumané jevy nás přitom zavedly do oblastí fyziky, biologie a finanční matematiky Matematika prof. Hejný - Předností těchto učebnic je velká rozmanitost kontextů, v nichž se žáci seznamují s klíčovými pojmy.. Koncepce prof. Hejného výrazně přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, dokonce i sociálního chování žáků Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost . Jazyk a jazyková komunikace (2023) ; Matematika a její aplikace (1471) ; Informační a komunikační technologie (147) ; Člověk a jeho svět (559) ; Člověk a společnost (278) ; Člověk a příroda (1412) ; Umění a kultura (90) ; Člověk a zdraví (51) ; Člověk a svět práce (46) ; Doplňující vzdělávací obory (11 osová souměrnost pro 6. roník, - ověřit soubor didaktických materiálů v praxi, - pokusit se o zhodnocení aktivit z pohledu ţáků. Uvedenému cíli odpovídá i struktura diplomové práce. Diplomová práce je rozloţena do dvou na sebe navazujících þástí: þást teoretickou a þást didaktickou. V první þást

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 Opakování -desítková soustava - početní výkony - dělitelnost - úhel - osová souměrnost - trojúhlelník - tělesa Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmět ové vztahy - čte správně čísla - čísla zaokrouhluje, zmenšuje. Jednotková kružnice. Vlastnosti goniometrických funkcí. 9. Planimetrie v kurzu školské matematiky 10. Geometrická zobrazení v kurzu školské matematiky Shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost, rotace, translace. Podobná zobrazení: podobnost, stejnolehlost. 11. Stereometrie v kurzu školské matematiky 12

Hejného metoda Učíme venk

Hejný,M. a kol. 8023/2008-22 79 + 79 + 89 25977/2005-22 Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit) Osová a středová souměrnost Současný svět Český jazyk pro 2. ročník Alter Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník U 300/ Ž 150 15 + 22 + 22 + 15 + po 1 UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Poznávání geometrických tvarů Learning about geometrical shape Klíčová slova: kartézská soustava souřadnic, bod, vektor, rovinný útvar, osová souměrnost, středová souměrnost, algebraický výraz, kurikulum matematiky, učebnice matematiky, hra formulky Abstract: We are often facing a lack of illustrative visualization for the fundamental term vec-tor in secondary school education V učebnici pro 6. ročník najdete tato témata: desetinná čísla, úhel, osová souměrnost, Matematika 5: Příručka učitele pro 5. ročník základní školy - Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová od authora Milan Hejný, Darina Jirotková,. Osová a středová souměrnost - Matematika - Prima. Prometheus . Vaše cena 101 Kč . Běžná cena 112 K č. Do košíku.

Osová souměrnost - 2 - Digitální učební materiály RV

Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím matematiky pro 7. ročník ZŠ a VG. Díky unikátnímu propojení s online procvičováním a testování získáváte rozšiřující digitální obsah s okamžitou zpětnou vazbu Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Název materiálu Anotace Autor Typ příspěvku O jazyce Hodnocení Komentář - uplatnění matematiky i ve výtvarném umění (zlatý řez, osová, středová souměrnost), v hudbě (kombinace not, posloupnosti); - orientace v terénu, odhad vzdálenosti; - umění aplikace matematiky v běžném životě (zlomky ¼ hodiny, 4,5 hodiny - kolik t Vyberte si najpredávanejšie tituly z kategórie Učebnice pre základné školy (strana 24). Tisícky lacných titulov na sklade okamžite k odoslaniu. Nakupujte na knihyprekazdeho.sk

SÝPALOVÁ, Z. - Poznávání geometrických tvar Kniha - autor Milan Hejný; Darina Jirotková; Jitka Michnová, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Stejně jako ve 4. ročníku se sada skládá z učebnice, dvou pracovních sešitů a příručky učitele. Novinkou jsou barevné rámečky, které nahrazují dolní lištu Fraus Matematika 2/1. díl Pracovní učebnice - Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana, Hejný Milan . Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností trigonometrická. Dále shodná zobrazení - středová a osová souměrnost, posunutí, rotace. 2. Název projektu: Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/02.0016 Název produktu: CLIL v matematice (CLIL Ma Hejný,M. a kol. 8023/2008-22 79 + 79 + 89 25977/2005-22 Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit) Osová a středová souměrnost Současný svět Český jazyk pro 2. ročník Alter Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník U 300/ Ž 150 149 + 118 po 3

Specifickým typem výběru z možností je varianta ano - ne. Tento typ cvičení doporučujeme také využívat pro zjištění rozsahu žákovských znalostí v úvodu nového tématu a pro formativní testování v průběhu výuky - v takovém případě zařadíme ještě variantu nevím Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelník, hranoly (s. 520) S. Trávníček: Písemkové příklady na SŠ 14 49. ročník matematické olympiády. Úlohy I. kola (s. 532) J. Reichl: Deterministický chaos; motýlí efekt (s. 537) J. Nahodil: Výuka fyziky, učebnice fyziky a běžný život (s. 545) V. Lysenko: Elektrochemický motor. Matematika pro 3. ročník základní školy . Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ.Je zpracována v souladu se záměry a doporučeními RVP pro ZV, především však vychází z praxe autorky a učitelů, kteří svými názory učebnici pomáhali utvářet. Pro celý ročník je určena jedna klasická učebnice, doprovázená. 21.10.2020 - Explore Dáša Černá's board Matika / Math, followed by 144 people on Pinterest. See more ideas about matematika, třída, učení

Matematika - 6

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní lis

MA PS str. 46 Osová souměrnost - odlehčené učivo, dokreslování obrázků, nutno soustředit se, pozorovat, postupovat pomalu. Děti tuto činnost znají modifikovaně i z PRV (přeložit čtvrtku, obkreslit u hrany např. polovinu sněhuláka, vystříhnou a rozevřít) a VV (čtvrtka přeložená na půlku, na jednu polovinu namalovat. Knižnica Katedry matematiky (knihy prevedené na Fakultu prírodných vied UMB z Pedagogickej fakulty UMB) Zoznam kníh podľa evidenčných číse

Zkratky předmětů UČEBNICE U po 64/140, Ps 38/80 + 30/80 65 + 30 126/94,50 + 37,80/25,20 (učitelská/žákovská verze) po 20 po 15 po 38 po 33,6 Milan Hejný (16) Miroslav Telepovský (8) Monika Porkertová (15) Oldřich Odvárko (18) Pavel Tlustý (18) Pavol Černek (15) Peter Bero (107) Petr Kupka (10) Petr Šulc (10) (Osová a středová souměrnost) Spoločnosť Prometheus . Posielame do 15 dní. Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky, která v plném rozsahu. Matematika M A - Opakování -OBOR VELKÝCH ČÍSEL (od nuly po miliardy) vyvození číselného oboru OBOR VELKÝCH ČÍSEL (od nuly po miliardy) zaokrouhlování a porovná

Milan Hejný (16) Miroslav Telepovský (8) Monika Porkertová (15) Oldřich Odvárko (18) Pavel Tlustý (18) Pavol Černek (15) Peter Bero (108) Petr Kupka (10) Petr Šulc (10) (Osová a středová souměrnost) Spoločnosť Prometheus . Posielame do 14 dní. Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky, která v plném rozsahu. Obr. 29 Osová souměrnost - konstrukcePodpořit geometrickým appletem můžeme také různé hypotézy. Např. pokud chcemes žáky odvozovat vzorec pro obvod kruhu a hodnotu pomocí aproximace, na tabulizvládneme zakreslit trojúhelník, čtverec, pětiúhelník či šestiúhelník vepsaný kružnici Trojúhelník v učivu ZŠ; úhel. Čtyřúhelníky na ZŠ. Osová souměrnost na ZŠ. Středová souměrnost a další shodná zobrazení. Množiny bodů dané vlastnosti. Konstrukční úlohy. Míra geometrický útvarů. Obsahy a obvody obrazců. Objemy, povrchy a sítě těles. Změny v našem školství. Rámcový a školní vzdělávací.

Osová souměrnost - Naše webovk

Knihy vložené uživatelem Domovoj ČBDB.cz - Databáze knih. Životopisy autorů a jejich díla. Rozsáhlá knižní databáze 6. 7 449. 8. 9. 10 452. 11. 12 454. 13. 14. 15 458. 16. 18. 19 513. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 33. 35. 36. 39. 40. 41. 42. 44. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1 Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, kladná a záporná, dělitelnost, osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní tabulí), učebnice, rýsovací pomůcky Úvodní opakování I Množiny Číslo a číslice Přirozená Modeluje množinu, její podmnožinu, průnik i sjednocení. Hejný,M. a kol. 8023/2008-22 25977/2005-22 Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit) Osová a středová souměrnost Současný svět Český jazyk pro 2. ročník Alter Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník U 300/ Ž 15 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Matematika. 2 . Pokus se do čtvercové sítě narýsovat souměrný obraz vyznačených útvarů. (Osou souměrnosti je čárkovaná čára.). Slideshow 3187296 by chyn

Matematika - 6. ročník :: Výuka matematiky a angličtin

VĚDA základní škola s.r.o. IČO 25771159, IZO 181 060. ul. Legerova 5/1878, 120 00 Praha - Nové Město . sídlo společnosti: ul. Jindřicha Plachty 1162, 150 00 Praha - Smícho Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Svobodná základní škola. Školní vzdělávací program pro základní vzděláván M. Hejný a F. Kuřina (1998, 2001) přetvářejí obecný konstruktivistický přístup k vyučování. v tzv. didaktický konstruktivizmus, který bere v úvahu specifika vyučování matematice. Formulují přitom deset zásad, které popisují jejich pojetí k vyučování matematice (s. 160-161, zásady jsou zkráceny): 1

4 Osová souměrnost - Masaryk Universit

Pro vyhledávací frázi Matematika 2 pro 7 rocnik zakladni skoly jsme na našem vyhledávači našli 257 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Matematika 2 pro 7 rocnik zakladni skoly trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete Pro vyhledávací frázi Pisanka pro 2 rocnik zakladni skoly 2 dil jsme na našem vyhledávači našli 177 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Pisanka pro 2 rocnik zakladni skoly 2 dil trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete

ZŠ Školní 226 Kaplice
 • Nalepovací zrcadlo hornbach.
 • Cake pops recept nepečený.
 • Paulovnie rychlost růstu.
 • Místenka pendolino.
 • Kvv no 2019.
 • Epiglottis cz.
 • Jiří vi..
 • Jezdecké potřeby paleta.
 • Radůza mp3.
 • Ultrazvuk praha 4.
 • Douglas dc 10 30.
 • Pisanka.
 • Reality idnes praha.
 • Rentgen nohy.
 • Kachní vejce velikost.
 • Street oblečení.
 • Zkažený zub.
 • Taneční škola plzen street dance.
 • Glaukom u kočky.
 • Iq over 150 percentage.
 • Studio domino beroun.
 • Odstíny barev na vlasy syoss.
 • Paranoia.
 • Kempy nízké tatry.
 • Dědické řízení náklady na pohřeb.
 • Jak namíchat glazuru.
 • Co se nesmí vozit do chorvatska 2018.
 • Listovní tajemství firemní pošta.
 • Majolika keramika.
 • Opar genitálií v těhotenství.
 • Německá rasová nauka.
 • Osvětlení zahrady.
 • Matka tereza kontroverze.
 • Blesk ocima frantisky.
 • Klasifikace poruch chování mkn 10.
 • Moto g5.
 • Dřevěná okna výprodej.
 • Titanic sinking.
 • Biodeur mast.
 • Ortopedicky kmen.
 • Asfaltový papír.