Home

Drážní vozidlo definice

ČÁST SEDMÁ DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ HLAVA PRVNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA § 43 (1) Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího (§ 46b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Provozování dopravy bez zdravotní a odborné způsobilosti je považováno za správní delikt dle § 52 odst.1 písm LOKOMOTIVA je tažné kolejové vozidlo, ve kterém se energie dodaná prostřednictvím paliva, stlačeného plynu nebo elektrického proudu mění v mechanickou energii, přenášenou na kola lokomotivy. Dieselelektrická lokomotiva má spalovací motor, produkující prostřednictvím generátoru elektrický proud, který je přiváděn do trakčních motorů pohánějících nápravy

Drážní vozidla . Jednotlivé metodické pokyny naleznete v levém podmenu této části Kolejové vozidlo je dopravní prostředek způsobilý k jízdě po koleji.Kolej vozidlo nese a vede. Hlavními konstrukčními celky kolejového vozidla jsou: skříň kolejového vozidla včetně tažného a tlačného ústrojí; pojezd kolejového vozidla včetně brzdy, případně pohonu; Kolej je tvořena kolejnicovým pásem, nebo častěji dvojicí kolejnicových pásů Slovem vozidlo označujeme podskupinu dopravních strojů respektive dopravních prostředků, která se pohybují po pevném povrchu nějakého tělesa jízdou, tedy odvalováním kol nebo pohyblivých pásů (ty jsou ovšem také připevněny na kola vozidla) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. protože ty patří mezi vozidla drážní. Mezi zvláštní vozidla patří např. traktory (pásové i kolové. silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k.

Zákon o dráhách - ČÁST SEDMÁ - DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ

Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Vedoucí drážní vozidlo v jiných jazycích, klepněte na jazykovou nabídku v pravé dolní části. V mnoha jiných jazycích, například v arabštině, dánštině, holandštině, japonštině, Japonsku, korejštině, řečtině, italštině atd., se zobrazí významy. DEFINICE ZÁ KLADNÍCH POJMŮ strana 11 2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů 2.1 Typy drážních vozidel Hnací drážní vozidlo (též trak ční vozidlo) Železni ční kolejové vozidlo, které je schopné vyvíjet tažnou sílu. Tažnou silou se uvádí do pohybu jak toto vozidlo, tak p řípadn ě p řipojená tažená vozidla.[2] Hnac Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci (61,6 KB) Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost (199,21 KB - upozorňujeme, že dokument používá pro definici vážné nehody částku 5 mil. Kč, která platila v době jeho vydání; s. že vozidlo musí mít platnou registraci. Drážní ú řad podle § 44 odst. 3 zákona o drahách přid ěluje pro drážní vozidlo schválené pro použití na dráze celostátní nebo regionální na žádost vlastníka vozidla alfanumerický identifika ční kód. Tento kód musí být vyzna čen n Definice zadavatele To, že drážní vozidlo při zkoušce vyhoví zadaným podmínkám, ještě neznamená, že mu drážní správní úřad vystaví průkaz způsobilosti a bude moci být provozováno na dráze. Uživatelé drážních vozidel tak z pouhého provedení zkoušky drážního vozidla žádný prospěch nemají; jejich.

Řízení drážních vozidel - Drážní úřa

 1. Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků eurlex-diff-2018-06-20 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systém
 2. V registru vozidel, který obsahuje informace definované v čl. 47 směrnice Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evroé unii je užíván pojem držitel specifikovaný v čl. 2 odst. 21 uvedené směrnice, který má právo drážní vozidlo užívat (provozovat), a jako takový je uveden, spolu s dalšími údaji o vozidle, v.
 3. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu drážní vozidlo s naklápěcí skříní.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru
 4. ologie není zaváděna jako ustrnulá a od původního jazykového významu odtržená
 5. d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
 6. Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají (silniční vlak, silniční vláček).Ve starší češtině slovo označovalo náčiní, na němž se něco vláčí, a to z.
 7. Drážní vozidlo - vozidlo, dopravní prost ředek, závislý p ři svém pohybu na stanovené sou části dráhy, tj. na koleji. Je to spole čný název pro hnací a tažená vozidla. Dvoucestné vozidlo - stavební stroj nebo silniční vozidlo typov ě schválené pro provoz v terénu

Typy drážních vozidel Atlas Lokomoti

 1. Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci (61,6 KB) Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost (199,21 KB) Přístup k informacím. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (147,6 KB
 2. Definice veřejně přístupné účelové komunikace . pokud lze zaparkovat motorové vozidlo cca 100m od této nemovitosti, dožadovat se možnosti bezprostředního příjezdu k domu přes nemovitost ve vlastnictví třetí osoby z titulu veřejnoprávního by za takovéto situace bylo v rozporu s proporcionalitou omezení vlastnického.
 3. Názvoslovné normy a definice pojmů drážní vozidlo může ještě bezpečně projíždět 6.28 Obrys pro drážní vozidla, kterému drážní vozidlo vyhovuje 6.29 Největší dovolený sklon koleje 6.30 Nejvyšší provozní rychlost 6.31 Jakostní číslo chodu Wz ve svislém a píčném směru.
 4. Tato definice může být předmětem výkladových sporů. Mimořádná událost v drážní dopravě může být současně dopravní nehodou v provozu na pozemních komunikacích, dojde-li například ke střetu na železničním přejezdu. Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni každou mimořádnou událost hlásit Drážní inspekci
 5. Provoz na dráze dozoruje Drážní správní úřad a Drážní inspekce ČR. Silniční doprava je oproti dopravě železniční individuálním druhem dopravy. Rozdíl je především v tom, že provoz na pozemních komunikacích probíhá standardně bez omezen
 6. Speciální hnací drážní vozidlo s provozní rychlostí 10 km/h až 40 km/h včetně musí být osazeno alespoň rychloměrem bez registrace a speciální hnací drážní vozidlo s provozní rychlostí menší než 10 km/h včetně o hmotnosti vyšší než 20 t musí mít brzdové zařízení, které zajišťuje zastavení drážního.
 7. Tato definice může být předmětem výkladových sporů. Mimořádná událost v drážní dopravě může být současně dopravní nehodou v provozu na pozemních komunikacích, dojde-li například ke střetu na železničním přejezdu. Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni každou mimořádnou událost hlásit Drážní inspekci

(3) Provozovatel drážní dopravy podle odstavce 1 je povinen označit vozidlo použité pro náhradní autobusovou dopravu slovy náhradní doprava. Ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) se použijí přiměřeně k) vyhl. 173/1995 Sb.) definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také (3) Drážní vozidlo musí svými parametry rozhodnými pro přechodnost vyhovovat stanovené traťové třídě zatížení 6a) tratě, na kterou pojede. (4) Délka vlaku nesmí překročit stanovenou hodnotu pro dané traťové úseky, kterou provozovatel dráhy stanoví v tabulkách traťových poměrů. Délka vlaku se zjišťuje a uvádí. Vozidlo v systému elektronického mýtného musí být pro účely kontroly vybaveno elektronickým zařízením, s výjimkou podle § 20a odst. 2. (5) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle kritérií uvedených v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis

Pracovnělékařské služby jsou deklarovány ve dvou hlavních právních předpisech. Jsou jimi zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v účinném znění a jeho prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, v účinném znění.Dále v textu jen zákon a vyhláška. Neméně významnou roli zde hraje rovněž zákon č. 262/2006. Použijte filtr pro zobrazení výsledků, které odpovídají Vašemu zájmu. Oblast doprav

Definice LV Jak bylo uvedeno výše, v následující tabulce uvidíte všechny významy LV. Vezměte prosím na vědomí, že všechny definice jsou uvedeny v abecedním pořadí.Kliknutím na odkazy vpravo zobrazíte podrobné informace o každé definici, včetně definic v angličtině a místním jazyce 7 NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle zákona o drahách č.266/1994 Sb. je v ČR trolejbus drážní vozidlo. 8 V návrhu. 9 V návrhu. Strana 11. EN 50125-1 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel HD 588.1 S1 Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a. ÚOHS ve své kasační stížnosti namítal, že skutečným beneficientem služby poskytované VUZ jsou osoby užívající drážní vozidlo k přepravě a ochrana těchto osob je službou veřejného zájmu. Dále ÚOHS tvrdí, že osvědčení vydané VUZ je podkladem pro proces schválení vozidla drážním úřadem Osoba řídící drážní vozidlo . Perioda 1 x 2 roky / 1 x rok ; Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají Zajímají Vás periody lékařských prohlídek zaměstnanců? Přehledná tabulka aktuálních period dle rizik a kategorií, pro rok 2017, Vám v nich udělá jasno

Tato definice je z pohledu uživatele pozemní komunikace velmi jednoduchá a jasná, pouze zde není uveden odkaz na příslušnou dopravní značku, která je uvedena v příloze zákona. Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. (dále jen drážní zíkon) § 6 hovoří o železničním přejezdu jako o křížení dráhy Základní definice motorového vozidla a automobilu:-Silniþní motorová vozidla pro motorovou dopravu ( vozidla pohybující se motorickou silou, urþená pro dopravu osob, náklad $ všeho druhu po pozemních komunikacích, jsou to motorová vozidlaa S ípojná vozidla ) ¾Motorové vozidlo ( je druhem silniþního vozidla pro motorovo

Drážní vozidla - Drážní úřa

Trolejbus je specializovaný dopravní prostředek, který je zároveň silničním vozidlem (druh motorového vozidla) i drážní vozidlo. Vzhledově je podobný autobusu, liší se však svým pohonem, jímž je namísto naftového vznětového spalovacího motoru elektromotor, k jehož pohonu je vždy potřebný elektrický proud přiváděný prostřednictvím dvou trolejových kladek. *) Podle definice v ČSN IEC 50(811):2001, položka 811-02-01 termín drážní vozidlo zahrnuje i trolejbus, který je definován pod položkou 811-02-43 téže normy jako jeden z druhů drážních vozidel Zatímco většina motoristů sází při výběru svého vozidla na výkon, z hlediska bezpečnosti je daleko důležitější údaj o celkové brzdné dráze. Její délka přitom může zachránit peněženku i lidský život. ÚAMK otestoval několik váhových kategorií vozidel a výsledky asi nejvíc překvapí motorkáře

Tento pojem je v dopravním řádu drah (§ 1 písm. k) vyhl. 173/1995 Sb.) definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také Jaroslav Dvořák, jednatel C pověřený řízením Provozního úseku UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 6/38 Směrnice 45 Vydání 7 Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy Změna 0 3 Pojmy, definice a zkratky Název pojmu - vysvětlení Areál - prostory ve správě UNIPETROL RPA, s.r.o., SYNTHOS Kralupy a. k) vyhl. 173/1995 Sb.) definován zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetněmetra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také problematice drážní dopravy, její charakteristiku a dále charakteristiku státní správy. Jako podklad byl proveden výběr souasných platných právních norem v oblasti drážní dopravy na území eské republiky a innosti orgánů samosprávy. V praktické þásti jsou vydefinovány postupy pro řešení mimořádné události př

drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová doprava), na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (podzemní, visuté kabinové) se však tato definice vztahuje teoreticky také. Termín se používá i například pro důlní a průmyslové dráhy, na které se Zákon o dráhách nevztahuje Definice: Šetří dopravní (např. drážní těleso, tok řeky, apod.), pak se cesta nebere v úvahu, neboť pro tuto část lesa nemá žádný význam. Průsečíky, které se nacházejí na menších NELES mezerách návrhové vozidlo dle ČSN 73 61 08 - - odvoz ní cesty 2L2 Sezónní 3,5 8-10 15 Na únosných.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při. (2) Drážní vozidlo, u kterého za jízdy došlo k závadám uvedeným v odstavci 1, smí dojet na místo, je-li to nezbytné, kde je možno závadu odstranit, avšak jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy zákaz řídit drážní vozidlo po dobu, která v souhrnu přesáhne 13 během 24 hodin Tak pokud to projde,budou to moct zabalit skoro všichni dopravci.To bude u spacích šichet někde strojvedoucí trčet přes 11 hodin,nebo bude 2 dny v práci a neudělá hodiny ani na den volna

přidružený prostor (průjezdný profil, silniční nebo drážní pozemek, ochranná pásma apod.). Dopravní cesty dělíme dle původu na: přírodní - řeky, jezera, moře, stezky zvěře, uměle vytvořené - dopravní stavby (silnice, železnice) a dopravní koridory Kde smí tramvaje (= svojí konstrukcí velmi lehké drážní vozidlo) jezdit po kolejích státní dráhy? TRAM-TRAIN proč je potřebujeme v ČR. Otázka je sice nastolena, ale nikoliv zodpovězena. Když vezmu okolí Prahy, železnice jsou slušně vytíženy a v centru předměstské vlaky končí - z hlediska potřeb. Nikoliv, žádné vozidlo není účastníkem provozu. Vozidla ani nemají právní subjektivitu. Dokonce ani vlaky. Jinak tramvaj je drážní vozidlo a pravidly provozu na pozemních komunikacích se její řidič má řidit tam, kde je dráha vedena po pozemní komunikaci

Kolejové vozidlo - Wikipedi

Železni ční trak ční vozidlo, elektrická jednotka, elektrická lokomotiva, hnací dvojkolí, trak ční pohon, adheze, sou činitel adheze, skluzová charakteristika, tažná síla, model trak čního pohonu, protiskluzová ochrana drážní vozidlo a následn ě odmítne postupy dle odst. da) a db), zajistí kontrolující zam ěstnanec asistenci Policie ČR (pokud zam ěstnanec podléhá dispe čerskému řízení bude asistence zajišt ěna pomocí p říslušného dispe činku), které p ředá celý p řípad k vy řízení Dráha ve smyslu Zákona o dráhách je soustava dopravních zařízení, která vozidlo vedou a na nichž je závislé, například kolejové, trolejové nebo lanové vedení. V technicko-právním významu jsou součástí dráhy i její pomocná zařízení a pozemky, například elektrické měnírny, nástupiště, staniční budovy. Úvodní definice v Zákoně o dráhách zní.

Vozidlo - Wikipedi

 1. Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - 3 Termíny a definice 8. 4 Záměry 14. 4.1 Obecně 14. Hlavním cílem v případě požáru na vozidle je umožnit cestujícím a personálu opustit drážní vozidlo a dosáhnout bezpečné místo
 2. H. DEFINICE SKUPIN MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ..... 35 I. ZVLÁŠTNÍ P ŘÍPADY A POSTUPY PŘI STANOVENÍ PŘÍČINY je případ nedovoleného najetí drážního vozidla na jiné drážní vozidlo bez ohledu na směr pohybu vozidel; srážkou DV se rozumí i případ najetí vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy
 3. Hnací drážní vozidlo je vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel. (D) Speciální drážní vozidlo je vozidlo konstruované pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků nehod
 4. Názvoslovné normy a definice zvláštních pojmů Názvosloví použité v těchto TP odpovídá příslušným ČSN a TNŽ. 5. Všeobecné údaje 5.1. Stručný popis koncepce Úzkorozchodný motorový vůz řady M27.0 je čtyřnápravové hnací drážní vozidlo s hydromechanickým přenosem výkonu, které určeno pro přepravu osob
 5. Praha — Drážní úřad vydal v září Výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018. Ta je vydávána pravidelně, každý rok, aby poskytovala přehled o bezpečnosti na železnici. Během roku 2018 se celkový počet mimořádných událostí vyšplhal až na číslo 4 635
 6. vlakové náležitosti) a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů osoby odborně způsobilé k řízení drážní dopravy (například výpravčího nebo dispečera), nebo samostatné drážní vozidlo s vlastním pohonem (hnací nebo speciální). Tento pojem je v dopravním řádu drah (§ 1 písm

Co je zvláštní motorové vozidlo? - Poradte

 1. Definice vztah ů mezi významovými řet ězu systému bezpe čnosti železni ční dopravy je drážní vozidlo a strojvedoucí. Pokud se strojvedoucí nebude bezezbytku povely od SZZ a TZZ řídit, pak je celý systém bezpe čnosti tímto zcela zásadním zp ůsobem narušen. Proto byla ji
 2. Povinnost zastavit vozidlo platí pouze tam, kde je označení přejezdu doplněno dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě. Na přejezdu je podle § 17 odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, zakázáno předjíždění, podle § 24 odst. 4 couvání, podle § 27 odst. 1 zastavení a stání
 3. 1.1 Definice mimořádné události Dle § 49, odstavec 1., zákona . 266/1994 Sb., o dráhách, v platné m znění, je mimořádnou událostí v drážní dopravě závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpenost, pravidelnos

Na internetu se objevilo video, které zachycuje pondělní střet trolejbusu s tramvají, při němž se v Brně zranilo čtyřicet lidí. Ze záběru je patrné, že trolejbus jel po kolejích a těsně před srážkou náhle zatočil doleva přímo do tramvaje Reakce Drážní inspekce: Metodika je dostupná volně na webu - http://www.dicr.cz/uploads/dokumenty/170401_Druhy_MU.pdf Pokud se ve vlaku stane zranění,.. To zda drážní vozidlo může touto rychlostí jet se určuje již při samotném návrhu tratě a to výpočtem teoretického a skutčného převýšení kolejového svršku při průjezdu vozidla určité hmotnosti a rychlosti. Pokud vozidlo projíždí obloukem, působí na koleje vlivem jeho hmotnosti a odstředivé síly k pružení.

Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem. Část 1 definuje pojmy a definice, zatím jediná část. Dle definice uvedené v nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [3] se interoperabilitou EŽS rozumí schopnost EŽS umožnit při splnění specifikací provozní a technické železnici, po které se bude drážní vozidlo pohybovat bezpečně a nepřerušovan

 • Operace srdečních chlopní.
 • Arménština výuka.
 • Tapeta z vlastní fotografie.
 • Simpsonovi čarodějnický díl.
 • Tragédie dílo.
 • Bílý jogurt na kvasinkovou infekci.
 • Káně mláďata.
 • Mash episodes.
 • Nejvzácnější mince na světě.
 • Svoboda a přímá demokracie.
 • Nafukovací člun seahawk.
 • Predmet.
 • Königstein advent.
 • Hemangioendoteliom.
 • Emmental.
 • Prumer naftove pistole.
 • Youtube banner template 2560x1440.
 • Pylové alergeny.
 • Tetramethrin.
 • Šachový turnaj liberec.
 • Dětská výbava na motokros.
 • Rentgen zdravých plic.
 • Steve guttenberg.
 • Toyota corolla verso 2002.
 • Partnerské vztahy podle znamení.
 • Hoganovy testy.
 • Vans mikina kostkovana.
 • Tři oříšky pro popelku 2017 program.
 • Iphone 6s plus vs iphone 7.
 • Přehlasované a na klávesnici.
 • Justin bieber never say never.
 • Crossbody guess vyprodej.
 • Boty k tmavě modrým šatům.
 • Chorvatsko autem diskuze.
 • Mun herpes.
 • Pocasi pardubice po hodine.
 • Nejde spustit program windows 10.
 • Co znamena snr.
 • Výbuch dynamitu.
 • Schwarzkopf igora expert mousse.
 • Wettervorhersage nassfeld.