Home

60 zákona č 121 2000 sb

§ 60. Školní dílo (1) Zpět na obsah zákona. Příbuzné stránky. Díly 8, adresa v objektu Díly 8 na parcele st. 177 v KÚ Díly, KÚ Díly Oddíl 7 - Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Díly 43566529 na parcele st. 432 v KÚ Díly - katastrální mapa; X . Zákony ke stejnému tématu Autorské právo. autorský zákon (121/2000. Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon č. 121/2006 Sb., ze dne 7. dubna 2000 č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění zákona č. 81/2005 Sb.; zákona č. 61/2006 Sb. (retroak-tivní zákon); zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 216/2006 Sb

Školní dílo, § 60 - Autorský zákon č

121/2000 Sb. - psp.c

Pokud právo výrobce zvukového záznamu podle § 77 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniklo v období od 22. prosince 2002 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obnovuje se toto právo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na zbývající dobu podle § 77 zákona č. 121/2000. - 2 - č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. Zákon č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze. (3) Počet členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce 11a) úřadu městské části a případně též jiným způsobem v místě obvyklým nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. (4) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel.

Zákon č. 86/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb 121/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 121/2008 Sb., se slova a zástupce veřejného ochránce práv nahrazují slovy , zástupce veřejného ochránce práv, notářských kandidátů, notářských koncipientů 4f), exekutorských kandidátů, exekutorských koncipientů 4g) a. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č.

Změna autorského zákona Čl. I Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, g). Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005.

 1. a) zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, u kterých lhůta uvedená v § 6a odst. 7 písm
 2. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem 12), z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60
 3. Zákon č. 60/2001 Sb. - , kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů úplné a aktualní zněn

§ 60 paragraf 60 - Zákon o obcích č

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č.519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., oochraně topografi Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. října 2018 3 Vážení kolegové, toto zpracování zákona o silniþním provozu s komentářem, ilustraþními obrázky a fotografiemi je ve znění úinném od 1. ervence 2018. Text jsme pro lepší orientaci opatřili jednoduchým obsahem -č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (účinnost od 1. listopadu 2009),-č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen zákon) Zákon č. 50/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.pdf, 167.7 kB: Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb. k datu 1.7.2017 .docx, 162.2 k

121/2000 Sb. - Zákony.centrum.c

 1. ČÁST PRVNÍZměna zákona o daních z příjmůČl. IZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.
 2. 2) Zákon č. 527/1990 Sb., ovynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č.519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., oochraně topografi
 3. přestupcích, která je literárním dílem ve smyslu zákona . 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dávám tímto jako subjekt údajů svůj souhlas ve smyslu § 4 písm. e) zákona . 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správci: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 771 47
 4. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Osoba, která podle živnostenského zákona 60) ve stavbách nebo zařízeních, jež jsou na pozemcích využívaných ke koupání fyzických osob v souvislosti s povrchovými vodami, a) provozuje tělovýchovné nebo sportovní.
 5. č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona
 6. 193/20 Novela z č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o ..
ReproMania

Zákon 216/2006 Sb. - , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb ..

 1. ZÁKON - psp.c
 2. Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praz
 3. ZÁKON č. 121/2000 Sb. - anotace - Nakladatelství Sagit, a.s
 4. Zákon, kterým se mění zákon č
 5. § 110 : Autorský zákon - 121/2000 Sb
Súbor:Sychrov CoA CZSoubor:Chvalkovice-znak

ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se - EPRAVO.C

Sbírka předpisů ČR: Citace: 440/2000 Sb

Školy Březová - PovoláníJán Augustín - diplomová práca by Ján Augustín - IssuuMiracle Studio - czech design - Vlasta VoborníkováReproManiaReproManiaTeplovzdušná litinová vložka Multivision 7000
 • Kuřecí prso recept.
 • Lyžařská kombinéza 164.
 • Satelitní navigace do auta.
 • Kdo hlasoval pro biopaliva.
 • Vadí mi podprsenka.
 • Zapečený květák s bešamelem.
 • Videoherna praha.
 • Kamera lamax x8.1 sirius.
 • Magazin predplatne.
 • Memory urny.
 • Cadillac cts 3.6 v6.
 • Autista test.
 • Dvere do pouzdra skladem.
 • Malovani na kameny fixy.
 • Myši v sádrokartonovém podhledu.
 • Dětské knížky online.
 • Sokol vlastnosti.
 • Pizza benito.
 • Vysoký diastolický tlak příznaky.
 • Léky na posílení cévní stěny.
 • Pán prstenů dvě věže online film cz.
 • Toyota yaris hybrid manual.
 • Psychologie změna života.
 • Pampers 3 172 ks.
 • Latina pro dámy.
 • Obezni zeny.
 • Unikovka stroj casu.
 • Stereoizomery.
 • Iso 472 digitální kapesní váha 500g / 0,1g.
 • Panenka sally.
 • 3 soutěsky 2019.
 • Sušenkový nepečený dort.
 • Útok paříž bataclan.
 • Petr kellner sourozenci.
 • Kamna bruno bazar.
 • Planeta opic 4.
 • Hand foot mouth nemoc.
 • Limo bar datart.
 • Legie victrix.
 • Skrin victor.
 • Selmars recenze.