Home

Kapilární jevy prezentace

Kapilární jevy * * * Tok vody Všude kolem nás voda stéká dolů Chceme-li ji dopravit nahoru, musíme vyvinout úsilí, nebo si pomoci motorem Jaký motor vyhání vodu od kořenů rostlin až do nejvyšších větví? Síly v kapalině Na molekulu uvnitř kapaliny působí silami okolní molekuly U povrchu působí i molekuly vzduchu U. Kapilární jevy vysvětlují schopnost řady látek vstřebávat (nasávat) vlhkost. Kapilární jevy bonus Kapilární tlak: Bublina s větším poloměrem roste a menší se smrskává, až nakonec zanikne. Svědčí to o tom, že na počátku děje je větší kapilární tlak v menší bublině a tím také větší tlak vzduchu v bublině Kapilární jevy Ponoříme-li velmi úzkou trubici malého vnitřního průměru (kapiláru) svisle do kapaliny v široké nádobě, pozorujeme zakřivení povrchu kapaliny v trubici a její vzestup nebo snížení vzhledem k hladině kapaliny v nádobě. U kapalin, které smáčejí stěny trubice, se vytvoří v trubici dutý vrchlík.

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon SŠ, fyzika, 1. ročník, volný povrch, kapilarita, kapilární elevace, kapilární deprese vzlínání rostlin. Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Kapilarita. Ponoříme-li velmi úzkou trubici malého vnitřního průměru svisle do kapaliny v široké nádobě, pozorujeme zakřivení povrchu kapaliny v kapiláře a její vzestup (resp. snížení) vzhledem k hladině kapaliny v nádobě.Mohou tedy nastat dva případy: 1. kapilární elevace - u kapalin smáčejících stěny trubice se vytvoří dutý vrchlík, který je výše než.

DUMY.CZ Materiál Kapilární jevy

 1. Středoškolská fyzika pro každého :-) zachovávají stálý objem (za konstantní teploty) mají vodorovný povrch v tíhovém poli Země, jsou-li v klid
 2. -kapilární jevy •kapilární elevace u smáčivých voda v rostlinách, petrolej v knotu -tenkovrstvá chromatografie TLC •kapilární deprese u nesmáčivých rtuť ve skleněné nádobě Prezentace aplikace PowerPoint Author: Pavel Matejka Created Date
 3. Kapilární deprese = snížení hladiny nesmáčivá kapaliny v kapiláře 2. Jaká je hmotnost kapky vody (σ = 73.10 -3 N.m -1 ), která okapy z trubky s poloměrem 0,5 mm

Povrchové napětí vody, kapilární jevy. Povrchové napětí vody, kapilární jevy. autor red. | kategorie Fyzika 2. stupeň ZŠ . 1 Úkol 1.1 Pozorujte povrchové napětí a vzlínavost kapalin. 2 Časová dotace. 2 vyučovací hodiny. 3 Pomůcky a materiál. Studentovo minimum - GNB - Mechanika kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika - zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika - zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky pro plyny (nejčastěji vzduch) tekutiny - společný název pro kapaliny a plyn

DUMY.CZ Materiál Povrch kapaliny, kapilární jevy

Kapilární jevy. Povrchové napětí. Hookeův zákon. Struktura pevných látek. Tepelné motory. Stavová rovnice - příklady. Přenos vnitřní energie. Částicová stavba látek. Teplotní objemová roztažnost. Teplotní délková roztažnost. Hydromechanika - opakování a obtékání těle Kapilární jevy Mohou nastat dva různé jevy: Kapilární elevace - hladina kapaliny v kapiláře převyšuje hladinu kapaliny v nádobě. Tento jev se projevuje u kapalin, které smáčejí stěny nádoby (voda). Kapilární deprese - hladina kapaliny v kapiláře je níže než hladina kapaliny v nádobě Kapilární jevy - učebnice str. 66 - 68: Samostudium. Do sešitu opsat Shrnutí (str. 68 - modrý rámeček dole). Vypracovat do sešitu Otázky a úkoly (str. 68 dole). Hydrostatický tlak - str. 69 - 71: Samostudium. Zjistit, co znamená slovo hydrostatický (str. 69 - modrý okraj). Opsat do sešitu Shrnutí (str. 71 - modrý rámeček. Podzemní voda je voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Podzemní vodou je i voda ve studních, ve vrtech, či voda vyvěrající z pramenů. Z pohledu geologického, resp. hydrogeologického, jde o vodu pod zemským povrchem, v nasycené zóně, kde vyplňuje všechny dutiny a je ohraničena. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN. Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Tepelný pohyb molekul kapalin je dán strukturou kapalin - stav mezi naprostým neuspořádáním částic u plynu a pravidelným uspořádáním částic v (ideálních) krystalech. Uspořádání molekul kapaliny je krátkodosahové (podobně jako u amorfních látek)

Kapilarita :: ME

je ukázat kapilární jevy 3 Vysvětlení: Voda na základě kapilární elevace vystoupá papírem a smáčí ho. Barvu nanesenou vodou ředitelným fixem rozpustí a barvivo odnáší - zelená. Barvu nanesenou lihovým fixem nezmění a ponechá ji na místě, protože se líh nemísí s vodou - červená Tekutiny - souhrnný název pro kapaliny a plyny, vyplývá z jejich vlastnosti -tekutosti a nestálého tvaru. Kapaliny - téměř nestlačitelné (využití brzdová kapalina) - tvar podle nádoby - vodorovný povrch (hladina) - stálý objem - Struktura kapalin je podobná struktuře amorfních látek (pro větší vzdálenosti je struktura látky porušena - vosk, asfalt, některé plasty

Kapilární jevy (fyzika)

 1. Popisuje jevy probíhající v přírodě (při nichž nedochází ke • dáváme možnost prezentace vlastní práce, řešení zadaného úkolu • zdůrazňujeme pravidla slušného chování, diskuse • kapilární jevy o student demonstruje chování opopisuje kapilární jevy a jejich aplikac
 2. Co to jsou kapilární jevy?? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co to jsou kapilární jevy??. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata
 3. Kapilární jevy. Teplotní objemová roztažnost kapalin. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Nalijeme-li do nádoby kapalinu, pozorujeme u stěny zakřivení povrchu. voda nebo líh ve sklenici vytváří dutý povrch, kapalina smáčí stěny. Zakřivení povrchu je výsledkem silového působení částic stěny nádoby a částic.

7. ročník - Fyzik

 1. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem kapilární jevy. teplotní objemová roztažnosti kapalin. Vlastnosti kapalin: nemají stálý tvar
 2. První část této prezentace se věnuje teorii tohoto problému a je doplňována výkladem učitele. Studenti sledují výklad učitele a mohou mu klást dotazy. Další část prezentace se věnuje řešení příkladu, kde je využita výše vysvětlená látka. Učitel výpočet slovně popisuje a vysvětluje
 3. Kapilární jevy. kapilára = velmi úzká trubička. molekuly kapaliny, které jsou u stěny nádoby navzájem silově působí s molekulami nádoby. toto vzájemné působení může být větší, nebo menší, než vzájemné silové působení mezi vlastními molekulami kapalin
 4. Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost . Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí . Vlastnosti kapalin. Kapalina - tvoří přechod mezi pevnou látkou a plynem

Kapilarita - Wikipedi

• kapilární jevy • student demonstruje chování povrchu kapaliny • popisuje kapilární jevy a jejich aplikaci Mechanika tekutin • vlastnosti tekutin • tlak (Pascalův zákon, hydraulické zařízení, hydrostatický tlak) • vztlaková síla (Archimédův zákon, chování těles v kapalině) • atmosférický tlak, přetlak. o Kapilární jevy o Hydrostatický tlak o Spojené nádoby Úkoly: Projděte si prezentace Asijští tygři, Východní Asie, Centrální Asie a Rusko. Vypracujte z nich poznámky a zapište si je do sešitu (vynechejte přírodní podmínky - to už zapsané máte) Krasové jevy 1 Dešťová voda: měkká -rozpouští vápence rozpouštění -Ca(HCO 3)2 množství uhličitanu závisí na obsahu oxidu uhličitého oblasti vápencové -krasy Český kras, Moravský kras krasové oblasti v jižní Evrop 1.B - hodnocený úkol : Zapiš si do sešitu zápisky ( odpovědi na otázky v učebnici a modré rámečky ) z kapitoly Kapilární jevy ( v elektronické verzi učebnice jsou to strany 69-68). (pokud ses nezúčastnil(a) online hodiny, zápis vyfoť a odevzdej na MS Teams ( Fyzika 7 ) Kapilární jevy , U str. 66-67, zápis do sešitu : Nadpis str. 66 + shrnutí str. 68, další pokyny k videu na youtube jsou na třídních STOLETÁ VÁLKA - pomocí prezentace doplnit a napsat poznámky do sešitu. Učebnice s. 71 - 74: GOTIKA - opět pomocí prezentace vypsat poznámky do sešitu

Základní vlastnosti kapalin a plynů - FYZIKA 00

kapilární jevy o student demonstruje chování popisuje kapilární jevy a jejich aplikaci Mechanika tekutin ovlastnosti tekutin tlak (Pascalův zákon, hydraulické zařízení, hydrostatický tlak) dáváme možnost prezentace vlastní práce, řešení zadaného úkolu. Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 20. 1: Mechanika. 1: Kinematik Kapilární jevy v praxi: - stoupání vody z hloubky do povrchových vrstev půdy, - odsávání kapalin do knotů (lihový kahan), - vzlínání kapalin do stěn staveb (vlhká omítka), - nasávání živných roztoků v tělech rostlin. Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila V oblasti elektřiny se od roku 1853 zabýval kondenzátorem a jevy v jednoduchých obvodech. Ve stejném roce publikoval spis Elektromagnetické kmity a vlny, ve kterém také uvádí, že vybíjením kondenzátoru přes cívku vznikají oscilace a určil vztah pro výpočet periody dnes nazvaný jeho jménem. Jeho práce měly velký význam při vzniku telegrafu Samostudium 7.B Učivo pro období od 8. 6. do 21. 6. 2020 Předmět: Německý jazyk Vyučující: Petra Čadková Zadání platí pro období. 8.6. - 21

kapilární jevy se proto již neuplatňují, a tak pevnost aglomerátu prudce klesá. Snímek 20: Soudržné síly mezi částicemi Obrázek znázorňuje závislost pevnosti aglomerátu v závislosti na množství kapaliny. Ačkoliv lanovité a kapilární aglomeráty jsou pevnější (pevnost vůči fragmentaci) jsou snáze deformovatelné, ne Kapilární jevy • Vzlínání vody • Filtrace (pokus - jak získat pitnou vodu) • Vodárny • Chromatografie Čištění vody • Rychlost tekoucí vody Prezentace aplikace PowerPoint Author: Marie Dvořáčková Created Date: 6/1/2017 9:11:11 AM.

cností OpenCFD Ltd. T ato prezentace. není nijak vázána na ani podporována žádnou z výše uv edených. organizací. OpenFOAM v pár bodech • Hlavní hnací síla - kapilární jevy Tlak v kapalinách je možné vyvolat působením vnější síly (to řeší Pascalův zákon) a nebo působením síly tíhové. Právě tomuto druhému případu se v naší videol.. jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny kapilární jevy teplotní roztažnost kapalin - anomálie vody 12. Struktura a vlastnosti pevných látek. vlastnosti pevných látek vyplývající z jejich vnitřní struktury - krystalické a amorfní látky krystalová mřížka - elementární buňk Jevy na rozhraní tří prostředí; kapilární jevy. První část textu zatím neexistuje. Mechanické kmitání a vlnění Lissajousovy obrazce Přehled obrazců pro různé parametry systému. Převzato z . Síť na skládání kmitů Síť k ručnímu řešení úloh, zdroj neznámý Elektrické vlastnosti látek prezentace Elektrické vlastnosti látek - ZŠ Lískovec, 6 . Transcript VLASTNOSTI LÁTEK. VLASTNOSTI LÁTEK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání.

Povrch kapalin - vyřešené příklad

kapilární jevy objemová roztaţnost kapalin Z M NY SKUPENSTVÍ výstupy uivo objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitní strukturou a vzájemnou p em nou tání a tuhnutí vypařování, var a kondenzace sublimace fázový diagra Prezentace (ZIP PDF 18 MiB) Přehledová prezentace deformace, Hookův zákon. Struktura a vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy. Fázové přeměny, fázový diagram, trojný bod, kritický stav, zkapalňování plynů, vlhkost vzduchu. entropie a informace, termodynamické funkce. 6. Transportní jevy : vedení. V tomto videu vám ukážeme 8 jednoduchých triků s vodou. Sdílejte s přáteli tyto užitečné nápady Zítra začne další týden karantény. Takže musíme pokračovat ve stejném stylu. Naším dalším tématem nebude nic jiného, než to, co můžeme vidět okolo sebe. Konkrétně KAPILÁRNÍ JEVY. Že nevíte, co to je. No právě o to jde, abychom líp pochopili, jak příroda funguje. V učebnici téma najdete na straně 66 chování kapaliny při styku s jinou látkou (kapilární jevy) teplotní roztažnost kapalin 19 modely struktury různých skup., fázový diagram applet - model 20 skupenské teplo zahřívání směsi vody a ledu 21 táni, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace pozorování varu, kondenzac

pevné l. a kapaliny - normálové napětí, Hookův zákon; teplotní roztažnost pevných látek a kapalin, anomálie vody; povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy; změny skupenství - skupenské a měrné skupenské teplo, změna objemu při tání, vypařování vs. var, sytá pára, kritická teplota, vlhkost vzduchu Žá Autoři vycházeli z toho, že pochopení vzájemných souvislostí mezi rychlostí, dráhou a časem je vzhledem ke zkušenostem dnešní generace mnohem snazší, než tradiční spojení hustota-objem-hmotnost. i v učebnici pro 7. ročník jsou některé kapitoly netradiční: Kreslíme grafy, Kapilární jevy, Přetlak, podtlak a vakuum.

Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny; Kapilární tlak a kapilarita; Kapilára (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK) Teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody; Struktura a vlastnosti kapalin - lehké úlohy; Ukázka řešených úloh - příklad 251, 254, 255, 256, 253, 252 (Webová sbírka řešených příkladů Přírodní jevy a úkazy. Do této skupiny zařazuji své výzkumy přírodních jevů, které se na první pohled mohou jevit jako paranormální, ale jedná se prakticky o jevy, které nám dokazují, jak málo víme o fyzikálních polích a jejich projevech na naší planetě eKabinet.cz je vzdělávací portál pro školy, učitele a žáky. Obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy a angličtiny. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, prezentací, ilustrací, 3D modelů, obrázků.

Jevy související s povrchovým napětím Smáčení povrchů pevných látek kapalinami kontaktní úhel gs > ls < 90° - kapalina smáčí povrch gs < ls > 90° - kapalina nesmáčí povrch Přetlak na zakřiveném povrchu kapaliny R 1, R 2 poloměry křivosti kapilární elevace: p zvedá sloupe Maturitní otázky z fyziky, rozepsan • Vlastnosti látek - normálové napětí, Hookův zákon, povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy, součinitel teplotní roztažnosti látek a kapalin, skupenské a měrné skupenské teplo. 4) Elektromagnetické jevy, světlo Zpracování a prezentace informací.

Do záběru předmětu jsou též zahrnuty pórovité látky a kapilární jevy. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění. 2) Přečíst v učebnici kapitolu KAPILÁRNÍ JEVY str. 23 - 26. 3) Opsat zápis KAPILÁRNÍ JEVY do sešitu dle přílohy. 4) Pracovní sešit - 26/70,71, 28/OPAKOVÁN

1.2.3 Zkoušení kapilární metodou . 1.2.4 Zkoušení vířivými proudy . 1.2.5 Zkoušení ultrazvukem 72.5 Povrchové jevy - adsorbce . 72.6 Volba kritéria přípustnosti pro různé stroje a zařízení . 72.7 Metody hledání a měření netěsnosti Zobrazení a prezentace da barva, ledové jevy, další poznámky Fyzik{lně-chemické analýzy • Rozp. kyslík - oximetr WTW n. sonda YSI (elektrochem. GC-MS, nosné médium He, kapilární kolony/sorbent Fyzik{lně-chemické analýzy • Ropné látky C 10-C 40 GC-FID, Agilent 7890A nosné médium He, plamenově-ionizační detekto 11.11.2013 1 Vodní provoz rostlin Univerzita 3. věku, 2013 Jana Albrechtová 1) Anatomie: stavba cévních svazků - xylém a floém 1) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: • Vlastnosti vody • Vodní potenciál, osmóza, turgo - na Google classroom přiložená prezentace 4. - 7. 5. 2020. ASIE - POVRCH - učebnice str. 6 přečíst, napsat nebo vytisknout zápis POVRCH ASIE (viz. fotogalerie) - pojmy do slepé mapy si vyhledej a procvičuj ukazovat v atlase, kdo nemá doma atlas, pracujte s mapou v učebnici na str. 4 - většina pojmů je zde zakreslen Tyto jevy tvoří spolu s reparací ze subletálního poškození klasické 4R radioterapie, jako je popsal Withers. Reoxygenace. V nádoru je hypoxické prostředí v důsledku nedokonale vytvořené kapilární sítě. Kyslík difunduje z kapilár k nádorovým buňkám na velkou vzdálenost a zároveň nově se tvořící nádorové buňky.

Povrchové napětí vody, kapilární jevy Enviroexperimen

 1. Kapilární jevy. Ponoříme-li velmi úzkou trubici malého vnitřního průměru (kapiláru) svisle do kapaliny v široké nádobě, pozorujeme zakřivení povrchu kapaliny v trubici a její vzestup nebo snížení vzhledem k hladině kapaliny v nádobě. Slideshow 5152076 by reb
 2. • kapilární jevy, kapilarita v praxi • teplotní objemová roztažnost kapalin 10. b) Výkon a transformace st řídavého proudu 11. 11. a) Struktura a vlastnosti pevných látek • vlastnost pevných látek z hlediska jejich vnit řní struktury • uspo řádání pevných látek, krystalická m řížka (typy a poruchy), vazebné síl
 3. byrety - mají stupnici podobně jako dílkované pipety. Ve spodní časti mají zabroušený kohout s výtokovou kapilární trubici. odměrná baňka - pro přibližné odměřování kapalin ; D. Porcelánové nádobí obr. auto
 4. Od makra k nano -zobrazení nanostruktur a manipulace s nanočásticemi AFM -zkoumaný povrch nemusí být vodivý: kontaktní mód, 1986 3-50 nm Hrot klouže po povrchu vzorku a působí na něj přitažlivé a odpudivé síly [10 -8 -10 -11 N] (VdW síly, elektrostatické interakce, chemické síly, kapilární síly, magnetické síly atd.
 5. postupy řešení, výsledky, prezentace poznatků), přestavuje také možné pracovní uplatnění v oborech aplikujících fyzikální poznatky, v rámci skupinové či projektové práce nabízí různé - kapilární jevy - hydrostatický tlak - Archimedův záko
 6. Fyzika: Na stránkách Nakladatelství Fraus - fraus.cz v sekci Škola s nadhledem jsou pod záložkou Online cvičení interaktivní testy. V části pro 7. ročník, sekce Kapaliny si zpracovat test - Kapaliny při změně teploty. V učebnici přečíst kapitolu Kapilární jevy str. 66-68
 7. Základní tvorba prezentace: VY_32_INOVACE_38-03.pdf : Vzorce - úvod, ruční zadávání, abs.adresace: VY_32_INOVACE_30-06.pdf: Práce se snímky: VY_32_INOVACE_38-03-01.xlsx : VY_32_INOVACE_30-07.pdf: Efekty pro prezentace: VY_32_INOVACE_38-04.pdf : Vzorce - základní funkce: VY_32_INOVACE_30-08.pdf: Ovládání prezentace: VY_32_INOVACE.

Mechanické a elektronické kontaktní oční tonometry (položka 2.3.1 a), b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda - stacionární měřicí systémy.. Mechanické vlastnosti PPT prezentace - Péče o duševní zdraví fázová rozhraní povrchová energie povrchové filmy adsorpce kapilární jevy elektrické vlastnosti - micely SKUPENSTVÍ JE FÁZÍM NADŘAZENO. SLOŽKA. KONKRÉTNÍ CHEMICKÉ INDIVIDUUM. FYZIKÁLNÍ SYSTÉM test - opakování kapaliny- Co je povrchové napětí?, Jak můžeme snížit nebo zvýšit povrch kapalin?, Změna hustoty kapaliny v závislosti na teplotě, anomálie vody, Změna objemu kapalin s teplotou, Smáčení stěn nádoby,Kapilární jevy - co je kapilára, kde se setkáváme s kapilárními jevy?, např. výživa rostlin.

Matematika, Fyzika - Archiv fyzikálních prezentac

Světelné jevy - šíření světla. Zrdcadla. Odraz světla. Lom světla, čočky. Zobrazení předmětu čočkami a lidské oko. Užití čoček v praxi a rozklad světla. Zvukové jevy. Zpět na začátek stránky. 9.ročník Povrchové napětí způsobuje kapilární jevy ( vzlínavost kapaliny v tenkých trubičkách), možnost vodního hmyzu chodit po vodě i to , že kapky vody mají kulový tvar ( kapka se snaží dosáhnout stavu s minimem energie, které odpovídá nejmenší povrch- koule ). Přechod mezi kapalinou a plynem představují tekuté krystaly Vypracované otázky z mikrobiologi Prezentace ; 12 Procvič: Učebnice str. 83 ; There's only one way to properly learn web penetration testing: by getting your hands dirty. We teach how to manually find and exploit vulnerabilities. PentesterLab is an awesome resource to get hands-on, especially for newbies in web penetration testing or pentesting in genera

Fyzika 2019/2020 :: 8

Stránka byla naposledy editována 28. 1. 2014 v 20:23. Stránka byla zobrazena 31 109krát. Obsah je dostupný pod licencí: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-SA 3.0).Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Fyzika (FYZ) Náplň: Molekulová fyzika, termika Třída: 2. ročník, sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikálnípomůck Zvukové jevy při dýchání). Hyperpnoe - prohloubené dýchání, parciální tlak oxidu uhličitého (pCO 2 ) v krvi stoupá (hyperkapnie), pH krve klesá pod hodnotu 7,36 a může dojít až ke křečím (změna v ionální balanci, Györgyho koeficient), vzniká např. při hysterii

Kapilární jevy Vlastnosti plynů F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úlo Kategorie: Fyzika Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje stručnou teorii a příklady s výsledky k procvičování středoškolského učiva o struktuře a vlastnosti kapalin a změnách skupenství Vyšetření čerstvě odebrané kapky kapilární krve z prstu. Nenahrazuje vyšetření krve u obvodního lékaře, ale doplňuje; Vidíme jevy, které se pomocí tradičních metod vyšetření nezjistí (stabilizace, barvení, čas) Pozorujeme tvar a velikost krvinek, jejich počet i případné poškozen Ročník 2007 Číslo 4 Rozesláno dne: 6. dubna 2007 OBSAH: ČÁST A - OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 23/07 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení Prezentace zahrnuje soubor přednášek, které jsou určeny pro studenty 1. ročníku oboru Všeobecná sestra a 2. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Tato prezentace zahrnuje ošetřovatelský procec při zajištění výživy u dětí a dospělých a ošetřovatelský proces při zajištění spánku u dětí a dospělých

Oba jevy - význam pro . pohyb atmosférických aerosol. ů. termoforéza vodních kapek. vznášejících se ve vzduchu - při setkání chladného a teplého vzduchu, fotoforéza - při osvětlení oblaků slunečními paprsky. termoprecipitace. je usazování částic aerosolu na chladných površích, neboť při styku s takovými povrchy. 3.3.4 Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny 3.3.5 Kapilární jevy Úlohy 3.4 Struktura a vlastnosti pevných látek 3.4.1 Krystalické a amorfní látky 3.4.2 Ideální krystalická mřížka 3.4.3 Poruchy krystalické mřížky 3.4.4 Typy vazeb v pevných látkách 3.4.5 Deformace pevného tělesa 3.4.6 Teplotní roztažnost pevných.

Podzemní voda - Wikipedi

Prezentace na PřF UK Expertní spolupráce Mentoring Matematická analýza uvedených soustav rovnic poskytuje zobecněné závěry o povaze kapilární elektroforézy v jejích nejrůznějších módech. Pro detailní náhled na studované jevy je pak s výhodou možné využít numerické řešení, tj. počítačovou simulaci.. Představí se fyzikální, chemické a geometrické jevy a efekty schopné absorbovat tepelnou energii. (tavení pevných látek, var, vypařování, kapilární jevy, kondenzace, ionizace, Peltierův efekt, atd.) Všechny doporučené efekty fyzikální, chemické a geometrické by měl uživatel kriticky posoudit (zda pro jejich. Kapaliny s volným povrchem, spojené nádoby, vyrovnání v kapalinách, přenos tlaku v kapalinách, kartesiánek, princip U-trubicového manometru, hydrostatický tlak, sací a tlaková pumpa, kapilární jevy, adhesivní síly, povrchové napětí, vztlak v kapalinách, model hydrometru, plování a ponořování, využití vodní síly Kapilární metody 1.1 Přístroje pro stanovení bodu tání s kapalinovou lázní ASTM E 32­69 Standard test method for relative initial and final melting points and the melting range of organic chemicals BS 4634 Method for the determination of melting point and/or melting range DIN 53181 Bestimmung des Schmelzintervalles von Harzen nach. R. Dvorský, P. Jandačka, J. Luňáček, Zařízení pro měření měrného povrchu partikulárních látek kapilární elevací, český národní patent č. 306375, udělen 2016. Kontakty: Vedoucí výzkumné skupiny: doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D. Katedra fyziky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu.

6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém. 7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace 8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve v dětském věku. 9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému. 10 SPR jevy v Au/Fe vrstvách ; Objemové magnetické materiály . FeAl slitiny Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích: 2019. J. Luňáček, Zařízení pro měření měrného povrchu partikulárních látek kapilární elevací, český národní patent č. 306375, udělen 2016. Kontakty: Vedoucí výzkumné skupiny:. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je vědecké centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je chemický, materiálový a optický výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe

Struktura a Vlastnosti Kapalin :: Me

Závěr Z faktů uvedených výše je možné učinit následující závěry. Využití MW systémů v praxi je výrazně limitováno, a to reálnou hodnotou středního výkonu zářiče P min a P max, nehomogenitou EM pole, anizotropním charakterem dřeva, nutností experimentálního ověření expozice působení, nemožností měření teplotního pole v průřezu materiálu během. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém. 7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace 8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve. zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání.

Kurz: Fyzika pokročilých materiál

Prezentace příspěvku na mezinárodní konferenci The 15th International Conference on Defects in Insulating Materials Spektroskopie a nové jevy ve vícenásobně dopovaných materiálech skupiny perovskitů Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření. Dále počátečním a okrajovým podmínkám těchto rovnic a dílčím hydraulickým a transportním procesům, jako jsou: infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání, odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu, hypodermický odtok, preferenční proudění, transport kontaminantů a přenos tepla v půdním.

Atomy a atomová jádra, jaderná a radiační fyzika, radioaktivita, jaderné reakce a jaderná energie, elementární částice a urychlovače, detekce a spektrometrie ionizujícího záření, aplikace ionizujícího záření, rentgenová diagnostika, radioterapie, radioisotopová scintigrafie a nukleární medicína, biologické účinky záření a radiační ochran Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích. Kapilární cirkulace, stimulovaná působením vakuových fází VCT, přirozeně vede ke zvýšené filtraci a snížené resorpci. Tím se v intersticiální tekutině nahromadí osmoticky aktivní metabolity a zvýší se její onkotický tlak - může se začít vytvářet nežádoucí otok

 • It network c .
 • Včelí vosk na pečení.
 • Doplatky léků na předpis 2017.
 • Camp rock 2 cz cely film.
 • Organizér na talíře.
 • Uplatnění dph zpětně 3 roky.
 • Palmovy olej aplikace.
 • Detsky projektor bazar.
 • Vložkování komínů povinnost.
 • Sony xperia m1.
 • Pozitivní test na amfetaminy.
 • Barva eternal.
 • Největší znečišťovatelé ovzduší.
 • Namozene zapesti.
 • Dyson v11 absolute.
 • Ilumináti význam.
 • Tetování šíp význam.
 • Dětský kapsář s ramínkem.
 • Prikrmy feedo.
 • Arménština výuka.
 • Listeria priznaky.
 • Skladba podlahy v patře.
 • Butterfly effect cz.
 • Lymfodrenáž obličeje diskuze.
 • Dopravní přestupky správní řízení.
 • Chřest sazenice.
 • Pingvin fakta.
 • Jak udělat fazole.
 • Cm bot.
 • Foreca zuberec.
 • Rigidní ústava.
 • Https reflex.
 • Co podniknout v zimě.
 • Loubinec druhy.
 • Mcpen.
 • Obklad kolem bazénu.
 • Sojové klíčky kde koupit.
 • Reanimace tiskové hlavy.
 • Šikmé břišní svaly cviky doma.
 • Vzduchovka slavia 634 s optikou.
 • Tep 84 za minutu.