Home

Určování zájmen ve větách

Procvičování zájmen - určování druh

 1. Zkuste si určit druhy zájmen v krátkém testu na Pravopisně.cz. Tentokrát tu máme trochu obtížnější cvičení, které je zaměřené na zájmena a určování jejich druhů.Ta jsou poměrně oblíbeným slovním druhem, proto se snažíme vám vaše studium ulehčit a zpříjemnit u nás na Pravopisně.cz
 2. V následujících cvičeních si procvičíte hledání zájmen ve větě, určování druhů, skloňování zájmen a nakonec přidáme i nějaké chytáky. V následujících větách najděte zájmena a vepište je do políček za větou
 3. Druhy zájmen Osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se Přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj Ukazovací.
 4. DRUHY ZÁJMEN. Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné

Cvičení na zájmen

PŘÍKLADY VE VĚTÁCH: Já a ty se nemusíme bát. Můj bratr je jeho kamarád. Tamta žena a tenhle muž jsou cizinci. Kdo začne? Dárek, který jsem si přála. Málokdo ví, že se cosi děje. Nikomu nic neříkej Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné

Nakladatelství Svojtka & Co

Procvičte si problematické druhy zájmen - dělají problémy především žákům na základních školách. Chcete procvičovat i dále? Pokračujte na další cvičení, které je zaměřené na druhy zájmen. Jestli si nejste tímto učivem zcela jistí, doporučujeme se prokliknout na článek, ve kterém se zájmeny zabýváme 2. zájmenné skloňování některých rodových zájmen. vzor ten - podle něj se skloňují všechna zájmena, která mají ve 2.pádě zakončení -oho (tento, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdokoli, nikdo) vzor náš - podle něj se skloňují zájmena, která mají ve 2.pádě zakončení -eh Ve spojení s podstatnými jmény ruka, noha, oko a ucho mají v 7. pádě koncovku -ma. s takovýma rukama, s onakýma ušima. Doplňte správný tvar zájmen. Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (my). Zkuste to vyřešit beze (já). Vezmi si s sebou (svůj) spacák

Druhy zájmen - online cvičení skolaposkole

DRUHY ZÁJMEN - Luštěnk

Určování základních větných členů. Podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný. Časování sloves. Tvary oznamovacího způsobu. Procvičování: druhy zájmen, vyhledávání ve větách, skloňování osobních zájmen. PS 2. díl- 33- 39b Určování slovních druhů ve větách z pohádek: Přídavná jména: Pexeso - přídavná jména protikladná: Zájmena: Vyhledávání zájmen: Zájmena: Tvary zájmen osobních a přivlastňovacích: Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída Pracovní list slouží k procvičování vyhledávání číslovek ve větách a určování jejich druhů. stáhnout soubor: Skloňování zájmen Soubor: VY_32_INOVACE_12C_Ur.odt, 23,3 KB: Datum: 05.03.2013: Autor Hravé určování času u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli. Prezentace Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času

Shan'shi pochází z čínštiny a znamená jídlo. Značka Shan'shi znamená vysoce kvalitní a dokonale sladěné ingredience na vaření zájmena, urči druhy zájmen. Opakující se zájmena piš jen jednou. Jednou jsem jela se třídou na výlet. Domluvili jsme se, že po cestě ve vlaku nepromluvíme ani slovo. Já jsem hrát nechtěla, ale všichni kamarádi tvrdili, že beze mě to nemá cenu. Nikdo tedy nemluvil. Po chvíli si ve vlaku ke mně přisedla paní Videa s pracovními listy k procvičování rozeznávání slovních druhů a určování mluvnických kategorií podst. jmen a sloves. Najdi ve větách slovesa v infinitivu a podtrhni je. podtrhej všechna přídavná jména a poznej postavu, která je textem vylíčena. PL36,37 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - DRUHY ZÁJMEN. PL38 - Vybarvi.

trénování ukazovacích zájmen ten, ta, to. vyhledávání zájmen ve větách. SPODOBA HLÁSEK; doplňování párových souhlásek do slov. KÉTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY; doplňování u/ú/ů. SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA; vyhledávání slov s jednou, dvěma.. slabikami. dělení slov na slabiky. abeceda. tvrdé, měkké a obojetné. Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk > Určování slovních druhů Určování slovních druhů. Určování zájmen osobních. Rozlišování číslovek v textu. Skloňování číslovek základních. Určování základních větných členů. Vyhledávání různých podmětů. Užívání podmětu několikanásobného ve větách. Osvojování shody přísudku s podmětem. Určování věty jednoduché. Spojování vět v souvětí - určí ve větě podstatná jména - skloňuje podstatná jména podle pádových otázek - učí se ptát pádovými otázkami, pamětně zvládá pádové otázky - rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, středn Zájmeno (pronomen, z latinského pro-nomen - za-jméno) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.Jde v podstatě o uzavřenou skupinu výrazů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají tak zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastk

Zájmena II.- druhy zájmen a jejich určování - Pančelčin

Určování druhu zájmen - online cvičení. Skloňování zájmena JÁ. Určíme pád zájmena JÁ ve větě. Ve druhém a čtvrtém pádu (násobky dvou) jsou dvě písmenka tedy MĚ a ve třetím a šestém pádu.. Přimlovám se za proškolení redaktorů ve skloňování podstatných jmen. Ve 3. osobě se tvary začínající j- používají bez předložek, zatímco tvary začínající n- se pojí s předložkami: Ukaž mu to. - nemůže stát na začátku věty nebo Ukaž to jemu. (důraz na jemu) - Jemu to ukaž. - může stát na začátku věty Přišla k němu. Akuzativní tvary jej (on), je, ně (ono) se dnes považují. PŘÍDAVNÁ JMÉNA- karta popisuje a vysvětluje určování čísla, pádu ZÁJMENA- karta popisuje a vysvětluje druhy a vzory zájmen. ČÍSLOVKY- karta popisuje a vysvětluje rozdělení a (popisuje co je podmět a přísudek, jejich dělení a použití ve větách) SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM- karta popisuje a. 5. třída: Tvarosloví - PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů . Skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy, se. VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU NAJDI ZÁJMENA VE VĚTÁCH A ROZDĚL JE PODLE DRUHU PL 2

Učírna - Druhy zájmen

Str. 63: Vyhledávat probrané druhy zájmen (nebo určování všech druhů slov) i v souvislém textu. Str. 66: Vytvořit přehled všech druhů zájmen, využít zájmena v samostatně vytvořeném textu. C 5: Číslovky. Rozdělení na určité a neurčité, určování druhů číslovek, jejich pravopis V našem přehledu všech českých slovních druhů můžete využít pro své vzdělání základní rozdělení dle ohebných a neohebných. Případně v bočním panelu odkazujeme na pokročilejší články, které se na jednotlivé druhy dívají do hloubky.. Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je. Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno nějakými okolnostmi. Kromě podmíněného děje se kondicionál využívá k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím ukázat?) Ve spojení s částicí jím vyjadřujeme přání. Ať už to skončí. 2) Podmiňovací. V přítomném čase jím vyjadřujeme přání a podmínky. Kéž by mě přijali na vysokou školu. Kdyby mě přijali na vysokou školu, byl bych šťastný. V minulém čase jím vyjadřujeme nereálný děj. Kdybych nezlobil, nemusel bych být.

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Nezapomeňte, že ve větách se spojkami nebo částicemi aby, kdyby jsou tvary podmiňovacího způsobu: Kdyby bylo zítra pěkně, jeli bychom na výlet. Složené tvary jsou bylo by, jeli bychom. Rozlišujte různé funkce slova se (si): Je součástí činných tvarů zvratné podoby sloves: (Obešla se bez auta. Hrál si se psem.) Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla. Popis stránky * • Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka • Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk

Druhy zájmen. Podle významu rozeznáváme tato zájmena Všechny tyto druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací a vztažná) naznačují určitou osobu, zvíře, věc či vlastnost Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách K procvičování druhů zájmen si vyrob DOMINO. Po návratu do školy si ho každý přinese s sebou. (Podrobnosti a ukázka na tř. emailu.) Na folii si vyzkoušej cv. 10 na str.90) Cvičení na druhy zájmen, skloňování zájmena JÁ a zopakování správného užití tvarů sebou/ s sebou - na třídním emailu

Zájmena - určování druhů zájmen, pravopis mě / mně, mi / my, námi, vámi, sebou / s sebou 10.domácí úkol: učebnice str. 121, dv. 4 - u doplněných zájmen určit jejich druh 5.2.2016 Číslovky - učebnice str. 136 - vypsat druhy číslovek + otázky + příklad Určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Určování slovních druhů Nový obsah . 1 Ohebné slovní druhy 2 Určování podstatných jmen pomocí významu slov 3 Určování podstatných jmen pomocí zájmen ten, ta, to 4 Určování. Zábavné a pracovní sešity, CD. Český jazyk Slovní. Osoba. Rozlišujeme 3 osoby sloves. 1. osoba (já, my) Děj se týká mluvčího nebo skupiny, jejíž součástí mluvčí je. sedím, skáču, myslím - sedíme, skáčeme, myslím

Test - Druhy zájmen 4 (10) - Pravopisně

Zájmena - všechno co potřebujete vědět o zájmenech

 1. - vývojový pohyb také u zájmen: - dříve jen bez něho, dnes i něj (neutrální, ale původně nespisovné) - původní, jedině spisovný tvar je ve 4. pádě zájmena ono se dnes chápe jako knižní, místo něho se dnes většinou užívá tvar ho - tvar mne v 2. a 4. pádě dnes knižní, neutrální je tvar m
 2. Urči druh a pád zájmen do tabulky pád Druh s vámi 7 Osobní o ní 6 Osobní bez nás 2 Osobní naším městem 7 Přivlastňovací píše mi 3 Osobní 2. Kde se vyskytují zájmena tázací a kde vztažná? tázací - ve větách tázacích, vztažná připojují vedlejší věty 3
 3. určování slovních druhů ve větách. PJ - rod, číslo. Pádové otázky - umět zpaměti. M - řady čísel do 1 000. porovnávání čísel. g.: rovina. SKN - voda. nerosty a horniny. Recyklohraní - sběr starých a použitých mobilů. 13.2. návštěva KC 12 - Setkání před Betlémem - 60 Kč. 20.12. vánoční.
 4. Urči druh těchto zájmen. můj přivlastňovací něco neurčité jenž vztažné kdo? tázací naše přivlastňovací sám ukazovací já osobní oni osobní kdosi neurčité tento ukazovací nic záporné žádný záporné 2. Podtrhni ve větách všechna zájmena, urči ústně jejich druh
 5. Přesto ovšem tento jazykový systém nedokázala aplikovat. Tvary vzorů pro ni byla jen slova, která se naučila zpaměti, a nesloužily jí k tomu, k čemu by měly - tj. k tvorbě správných tvarů slov ve větách. V češtině se cítila ztracená a nejistá, a to přesto, že učitelka viděla velké pokroky
 6. Pracovní list s přehledem anglických osobních zájmen. Ukázka zájmena já ve větách. Jednoduché věty s použitím zájmen. Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje Osobní zájmena.doc KNEISLOVÁ, Andrea. Osobní zájmena. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 13. 08. 2009, [cit. 2012-10-11]. Dostupný z WWW.
 7. Slovní druhy-2.ročník, úvod do učiva, fixace řazení. Procvičování-podstatná jména, slovesa, předložky, spojky. Jejich užití ve větách. Učivo řazeno dle učebnice Český jazyk 2, Prodos (modrá řada). S ohledem na věk cílové skupiny zvoleno jednoduché ovládání přetahováním a příp. dopisování perem

Učírna - Skloňování zájmen

Druhy zájmen - online test 1 skolaposkole

7 OPAKOVÁNÍ Z 5. ROČNÍKU a) Vyhledejte slova se slabikotvornými hláskami: vlak, prst, mrkev, tramvaj, prát, auto, doučovat, plnit, vlk, doufat, mrak, uhnout b. Didaktika českého jazyka - úkoly, faktory ve vyučování Diktuje po větách, větu po částech, přizpůsobuje tempo. Diktuje přesně a zřetelně, dodržuje pravidla výslovnosti. Největší problém - určování zájmen - příslovce, předložky a spojky předložky, určování času - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - předložky se 3. a 4. pádem - základní číslovky - určování času Žák: - používá ve větách slovesa včetně sloves se změnou kmene - přikáže činnost partnerovi a reaguje na příkaz partnera - používá ve větě vazbu es gib Lze diskutovat o určování pořadí mluvnických kategorií. (rod, číslo, pád - možná), ale určitě ne osoba, číslo čas, způsob, rod, vid. Chyby v interpunkci v zadání úkolů na nácvik interpunkce. Určete zda ve větě na vyznačeném místě má být čárka. Zdůvodněte proč na vyznačeném místě ve větě nemá být čárka

Žák je schopen poznat ve větách základní skladební dvojici a podle rodu podmětu správně doplnit koncovku slovesa v minulém čase. Tento učební materiál slouží k procvičení určování druhů zájmen. Po jejich správném označení zůstanou slova, ze kterých žáci sestaví známá přísloví. (velikost: 144.6 kB · předložka - přesný časový údaj u hodin: um drei Uhr - ve tři hodiny. · předložky - ohraničení časových údajů: von 8 bis 14 (Uhr) - od 8 do 14 (hodin) Určování podstatných jmen. Nadřazené téma: Slovní druhy. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Určování podstatných jme Mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek. Určování slovních druhů. Druhy zájmen a číslovek. Čárky ve větách - to, co jsme dělali společně. Zeměpis - doporučení: Podrobné poznámky z prezentací + přečíst si a zkusit si přeříkat či nakreslit Své sebehodnocení pište ve větách, snažte se je napsat bezchybně. Nemusí být rozsáhlé. Má vést k zamyšlení se nad celkovým přístupem k plnění školních povinností. Pošlete mi je jako zprávu do napadnicku do čtvrtku 18.6.2020. Test - určování druhů zájmen PS str. 48/ cv. 10 - ve větách podtrhni podměty a doplň i/y, pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ. Všem vám přeji hezké Velikonoce! M. Jedno procento - řešení - zkontroluj si. Výpočet procent - nalep nebo napiš do sešitu, spočti úkol. F. Dodatek k plynům - nalep nebo opiš do sešitu, doplň. Použij učebnici

Popis pracovního postupu napište ve větách jako slohovou práci a pošlete na můj email dnes. 11.11. Kačka živé vysílání v 11.00 hodin, rozbor testu č. 2 ve 12.00 hodin. Domácí úkol PS 20/4a)b) a 21/5a) a 6a). Vypracovaná cvičení překontrolujeme v živém vysílání v pátek v 9.00 hodin Větné členy patří do skladby českého jazyka. Jedná se neoblíbené učivo na základních i středních školách. Náš projekt má za cíl uceleně a srozumitelně přestavit všechny větné členy a druhy vedlejších vět. Veškeré zde nabité znalosti máte možnost procvičit v připravených testech. Větné členy jsou obsahem řady přijímacích testů na střední školy.

Slovní druhy - Procvičování online - Umíme česk

Ani např. o větách vztažných pojících se k substantivům nelze říci, že je výběr relativa určován slovem, k němuž se vztahuje (o. c. v pozn. 6, s. 198). Užití zájmen který a jaký je dáno sémantikou věty vztažné a jen zčásti také vztahovým výrazem Určování děje Přístavek Přeměna souvětí Přívlastek shodný Přívlastek neshodný přehled o větách Zkracování vět přechodníky Frekvence a funkce ve větách. Větná funkce zájmen, číslovek Nejdůležitější vazby předmětn Namaluj jeho/její obrázek a napiš o něm ve větách - jak se jmenuje, kolik je mu/jí let, odkud je, co dělá a můžeš přidat i jiné zajímavosti. Plakát vyfoť a pošli mi na mail. V žádném případě jej nevyhazuj, po návratu do školy si plakáty vystavíme!!! J. Sleduj video a vyber vždy správný tvar slovesa z nabídky Vyzkoušej určování podstatných jmen zde (životnost neurčuj sloves, zájmen, podst. jmen, číslovek, číslovek,) - Dařily se včera úkoly 1 a 2 - v uč. str. 52/oprav cv. 13. Napiš věty správně (hledej po řádcích, které slovo se ve větách vyměnilo) Ve cvičení pak vyhledej všechna podstatná.

Podstatná jména, vyhledávání, určování mluvnických kategirií (rod, číslo) Slovesa poznává slovesa v textu. vyhledá ve větách základní stavební dvojici. umí základní skloňování zájmen 3) Ve vaší učebnici najděte na str. 109 cvičení 5a). Slovesa podmiňovacího způsobu ve větách převeďte do 1. a 2. osoby množného čísla. Např.: Ráda by tam šla. - Rádi bychom (byste) tam šli. Věty napište. V cvičení 6 na str. 110 jsou ve větách slovesa v 1. osobě jedn. nebo mn. čísla Český jazyk: Jazyková výchova 6.-7. ročník. Mgr. Helena Menoščíková. Slovesa pro 6. ročník - hodina v programu ActivInspire, opakování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas), vyhledávání sloves ve větách, určování mluvnických kategorií, rozlišení slovesného času, tvoření 2. osoby jednotného čísla, používání sloves.

přivlastňovacích zájmen v němčině. osvojení si jejich významů a používání ve větách. 20 VY_32_INOVACE_19.ZAD.20 Určování času II. PowerPoint Prezentace je určena pro výklad tématu určování času podle hodin a jeho následné procvičení ČESKÝ JAZYK - procvičovali jsme - psaní čárek ve větě, tvary sloves (složený, jednoduchý, zvratné sloveso, infinitiv), psaní ji,ni, jí ní u zájmen -učebnice str. 105, s, z, vz v předponě, určování mluvnických kategorií u sloves. učebnice str. 105/15,16,17; pracovní list - cv. 6 do čj - video (0:00 - 3:15 co jsou částice, dále pak určování slovních druhů ve větách, zatím není nutné) Slovní druhy str. 30/1 a 31/2, 3. pokračovat ve vyhledávání a vystřihování slov a třídění do tabulky slovních druhů. zápis (do sešitu s veverkou): vynechat půl až jednu stránku na Spojky (doplníme později) Částic Souvětí. Souvětí je spojení dvou a více vět do vyššího větného celku. Věty v souvětí dělíme na: hlavní Je v souvětí mluvnicky nezávislá na jiné větě

na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2 6. Ve které skupině jsou všechna slovesa nedokonavá a/ dávat, závidět, hledat b/ vypisovat, koupit, udělat c/ zachytit, skákat, zavírat 7. Ve které skupině jsou všechna slovesa dokonavá a/ vložit, milovat, věřit b/ přestat, vydělat, radovat se c/ vypěstovat, najít, proměnit 74 8 Procvičujeme sloveso být, používali jsme ho ve větách o tom, jak se kdo má - nálady. Opakujeme školní pomůcky. Učebnice, str. 8 a 9. Páteční hodina bude suplovaná, tak si děti procvičí barvy a školní pomůcky. Online procvičení

Seznam cvičen

 1. Určování slovních druhů. Určování slovních druhů(určuješ pouze podstatná jména (1), přídavná jména (2) a slovesa (5). Zbytek slov budou předložky (7), které se budeme teprve učit :-) ONLINE CVIČENÍ 5. Zájmena. Najdi zájmena. Doplňování zájmen do písniček. Najdi zájmena ve větách. Příslovc
 2. určování druhů číslovek, jejich pravopis a skloňování vyhledání sloves v textu, určení mluvnických kategorií spisovné tvary podmiňovacího způsobu Žák rozlišuje významové vztahy Skladba Jazyková Podmět a přísudek 4.,5. r. gramatických jednotek ve větě jednoduché. věta jednoduchá výchova Věta jednoduchá 4.,5. r
 3. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníz
 4. V záporných větách se místo zájmen a zájmenných příslovcí: kdo, někdo, co používají záporná zájmena a záporná zájmenná příslovce s přeponou ni: nikdo, nikde, nic, nikdy; Místo i v kladné větě se používá ani v záporné: Ani otec nepřijel. Dvojí zápor ve složeném přísudku ruší negaci: nemohu nepřizna
 5. Rozlišování a určování druhů číslovek, použití správných tvarů ve větách: 5. Určování mluvnické kategorie sloves, využití gramaticky správných tvarů sloves: 5. Rozlišení a určení druhů zájmen, zařazení k typům, užívání gramaticky správných tvarů.

Ale i vše o slovních druzích, o větné stavbě (tj. určování větných členů a významových poměrů mezi nimi i mezi větami vedlejšími a hlavními, shoda přísudku s podmětem) nebo o psaní čárek ve větách a souvětích zkrátka zde najdete vše, co je pro osvojení gramatiky českého jazyka nezbytné Ve vlastivědě se nyní učíme o České republice. Vynecháme nyní tři kapitoly: Orientaci na mapě, Měřítko mapy a Jízdní řád. Až se zase potkáme ve školních lavicích, orientaci, měřítko i jízdní řád probereme společně. V dnešní hodině se budeme učit o nadmořské výšce

1. V první větě slovo číšník, ve druhé větě slovo limonáda. 2. V obou větách je původcem děje hostinský. 3. čepuje - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomn Společně U4- určování času PB str. 40 WB 32/1, 2, 33/3 Angličtina - Vágnerová podle předlohy kniha str. 34/2, budeme s tím pracovat v naší skype SKYPE STŘEDA v 9.30 Milí žáci, připomínám úkol na středu na skype - udělat si rozvrh hodin hodině:). Na týden od 20.4.-24.4. máte za úkol

Větné členy - přehle

cv. 1/ druhy zájmen se - zvratné, jejich - přivlastňovací, tentýž - ukazovací, nějaký - neurčité, kdosi - neurčité, ničí - záporné, co - tázací, ona - osobní cv. 2/ druhy zájmen ve větách kdo - tázací, ti - osobní, to - ukazovací mi - osobní, kdo - vztažné, ti - osobní, to - ukazovací mi - osobní, kterou. procvičování zájmen, číslovek, sloves. základní větné členy. rozvíjející větné členy. 5. diktát. e-mail, dopis. western - práce s textem, literatura pro děti. Upozornění: Ke společné komunikaci využijeme elektronickou komunikaci, rodiče ti jistě pomohou s odesláním tvého vypracovaného úkolu na e-mail: votepo. Určování ve větách. VY_32_INOVACE_C6-9_727 Konkrétní a abstraktní podstatná jména Tvorba definice a rozlišování podstatných jmen konkrétních a abstraktních. VY_32_INOVACE_C6-9_728 Slovesný vid Rozlišování vidu dokonavého a nedokonavého. Vyhledávání vidových protějšků

Určování pádů - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

pádové otázky (kdo má problém, najde si kartičku!). V následujícím cvičení urči pád osobních zájmen vyznačených ve větách. Cvičení ideálně vytiskni a doplň, popř. opiš alespoň tučně vytištěná zájmena s předložkami a doplň pád. do ČjŠ: Přijď k. ní ( 3.p.) v neděli na oběd učebnice str. 66 - do sešitu vypracuj cv.1a - údaje o sobě nevyplňuj do tabulky, ale napiš je ve větách (např. I´ve won a race. nebo I´ve never won a race.) a cv.2; PS str. 52 a 53; Anglický jazyk - p. Kumstát - 18.5. - 22.5.2020 příloha Fyzika - 18.5. - 22.5.2020. projít prezentaci, napsat a nakreslit - Stín, polostí Nahraď ve větách zájmeno kter Nahradtě ve větách přídavné jméno stejný zájmenem týž/tentýž: Opakoval to ještě jednou stejnými _____ slovy. Dospěli jsme ke stejnému _____ závěru Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, případně na osoby, zvířata, věci, děje nebo vlastnosti ukazují .Určujeme u nich.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Určování podstatných jmen.skloňování podstatných jmen - silné (nejčastěji používané u podstatných jmen rodu mužského a příslušnosti slova ke kategorii slov významově nadřazených (např. dny v týdnu) b) typické přípon Novou látkou mluvnice ve 4. r. je skloňování podstatných jmen všech rodů podle vzorů a pádů. Cvičení v určování pádů je třeba věnovat dostatečnou pozornost, provádět je soustavně v různých obměnách a využívat při tom činnostních forem výuky. Skloňování podstatných jmen je užitečné procvičovat ve větách test nebo pracovní list (skupina A/B) - určování druhů zájmen a číslovek, doplňování správných tvarů, tečky za číslovkami, vzory. 25. Český jazyk. 8. - 9. Slovesa 1. pracovní list - procvičení mluvnických významů, třídy a vzoru. 26. Český jazyk. 9. Přechodník Při určování kategorie pádu jsou nejproblematičtější spojení typu ve čtvrtek jsme se vrátili - tam studenti určují lokál bez ohledu na tvar, protože nepočítají s tím, že by se předložka v mohla spojovat s jiným pádem -, a hlavně tři dny byl pryč nebo vrátil se minulý pátek - tam si mnohdy uvědomí, že z. Pravidelné určování větných členů ve větách (kvůli upevňování) Pravidelná pravopisná cvičení kprobíranému jevu daného slovního druhu (např. koncovky podstatných a přídavných jmen, skloňování zájmen, zápis číslovek, atd..) V Dílně čtení před Vánocemi proběhne třídní kolo v recitaci - termín dětem.

Dále si ze cv. 14 vyberte 5 sloves a použijte je ve větách s přímou řečí jako uvozovací. Měňte jejich postavení ve větě - viz příklady. 6.hod ICT (Net) 7.hod TV (Ků, Se) - dívky - Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE . Úterý 1.12. 1.hod Př (Nyk) ONLINE - Druhy hu HW: uč. str 114/4 otázky do sešitu, uč. str 122-123 napsat časy ve větách do sešitu, zapsat slovíčka z lekcí 14, 15 (stránky se mohou trochu lišit dle roku vydání) Informatika. Vážení rodiče, milí žáci, V informatice se zaměříme na téma č. 6 - Porty Prezentace Kromě toho bude vaší pozornosti předvedeno několik vět, ve kterých se používá jak osobní, tak vlastní a reflexivní zájmeno. Obecné informace Zájmena jsou slova, která nevolají znak, objekt nebo číslo, ale pouze je označují Obsahuje praktické návody na psaní i/y, s/z, ú/ů, mě/mně i s příklady, vyjmenovaná slova, popis a dělení jednotlivých slovních druhů, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek, časování sloves, základní přehled i určování větných členů a hlavních i vedlejších vět

Určování slovních druhů - Slovní druh(y

Počet slabik ve slově, řazení slov ve větě, sestavování slov z písmen, slovní pyramidy, ukrytá zvířata ve větách. EU/Čj/V./7. Zájmena I. Interaktivní prezentace k procvičování všech druhů zájmen. EU/Čj/V./8. Zájmena II., EU/Čj/V./9. Pravopis Interaktivní prezentace k procvičování pravopisu Tematické okruhy k bakalářské SZk pro obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika 1) fonetika a fonologie češtiny fonetika, její náplň a cíle práce - základní fonetické pojmy, základní typy fonetickýc anglicka slovicka ve vetach • nejlevnejsi anglicka slovicka ve vetach • francouzska slovicka ve vetach • spanelska slovicka ve vetach • anglicka slovicka prace • slunecni bryle wayfarer zelena • majerovy brzdove tabulky ryba ryb kazeta • bacus anne vase dite ve veku od 3 do 6 let • fujifilm finepix x100s bazar • damska nocni. Karty k procvičování nepravidelných sloves včetně jejich užití ve větách. - Obsahuje 44 dalších nejužívanějších nepravidelných sloves, záložku se všemi tvary sloves a gramatickou záložku slovesných časů

 • Paspartování obrázků.
 • Titanic recenze.
 • Žentour tina.
 • Yala safari.
 • Jak smazat sdileny obsah na messengeru.
 • Kam jcu seznam ubytovaných.
 • Jak se zbavit tukovych bunek.
 • Každodenní pití alkoholu.
 • Vlajka austrálie význam.
 • Wwe shop title.
 • Piti piti pa online cz dabing.
 • South park watch online.
 • Strip exif online.
 • Nejlepší knihy pro děti 2018.
 • Bmw f30 335i bazar.
 • Ryzost stříbra.
 • Hádanky a odpovědi.
 • Cm bot.
 • Audi s8 d2.
 • Pudl střední.
 • Malá doba ledová 2017.
 • Obyčejný dort.
 • Faxzero.
 • Skryté odkazy aliexpress facebook.
 • Co vidět v izraeli.
 • Klec 120 cm.
 • Františkovy lázně aquapark.
 • Warhammer total war unit.
 • Žvýkačky orbit.
 • Bmw f30 335i bazar.
 • Lady gaga shallow live.
 • Architektura studium.
 • Sodoma gomora kniha.
 • Jeremy sumpter.
 • Historie ameriky v kostce.
 • Nature wallpaper 4k.
 • Plakáty akty.
 • Balkonová dlažba.
 • S čím kombinovat levanduli.
 • Nicole scherzinger wiki.
 • Tyvek.