Home

Iso 690 příklad

Bibliografické citace podle ISO 690

Příklady citací dokumentůpodle normy ČSN ISO 690 (3. vyd., 2011) Kniha a kapitola v knize příklad 1-4. Tištěná. kniha/monografie Elektronikákniha Kapitola v tištěnéknize Kapitola v elektronickéknize Příspěvek ve sorníkupříklad 5-6 Příspěvek v tištěném sorníku zkonference Příspěvek v elektronickém sorníku zkonference Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ) V březnu 2011 vyšla česká verze ČSN ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum) normou ISO 690 uveden, splňuje všechna kritéria. Je velmi přehledný a údaje se dají zjistit prakticky v každém programu. Do poznámky je vhodné uvést údaje jako např. požadavky na systém, registrace u shareware atd. Název programu [Druh média]. Údaje o verzi. Místo vydání: Údaje o tvůrci, Datum vydání. Poznámka.

3 Jak citovat zákon podle ISO 690? ISO 690 je mezinárodně uznávaná citační norma, samotnou citaci legislativy ale nijak neřeší. Přesto ji můžeme použít, pokud se jí chceme řídit, a to aplikací modelu platného pro bibliografické citace z periodik. Příklad: ČESKO Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Pro zjednodušení uvádíme zobecněný formát: AUTOR. Název dokumentu 5 2 Citace v soupisu literatury *červeně označeny jsou údaje nepovinné, černě údaje povinné 2.1 Tištěné zdroje 2.1.1 Monografické publikace (= knihy, uebnice, skripta) Primární odpovědnost (autor nebo autoři). Název knihy: podnázev knihy.Vedlejší názvy Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Přímá citace nesmí být nijak pozměněna. Norma ISO 690 vylučuje jakoukoli vlastní kreativitu autora (co se týče zacházení s citáty). Existují však výjimky: Text může být částečně zkrácen s uvedením výpustky (). Přípustné jsou drobné úpravy, jako je změna velikosti písmene Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. V souvislosti s touto situací jsme se rozhodli vypracovat metodiku, která by srozumitelně podal

• formální úprava je dána normou ČSN ISO 690 Bibliografické citace • určeno autorům a redaktorům pro zpracování citací tištěných i elektronických dokumentů 4.1.1 Praktické příklady citování - klasické tištěné dokumenty Praktický příklad - monografie, kniha PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání Norma ISO 690 nestanovuje interpunkci pro citace. V příkladech uvádí pouze ilustrativní schéma interpunkce - například oboustrané mezery u znaku dvoj-tečky :ÿ. ISO 690:1987 uvádí k oddělovacím znakům následující: Pro všechny citace v rámci jedné publikace má být užíván jednotný systém interpunkce Norma ČSN ISO 690. Pokud vaše škola nemá žádný jednotný vzor, nevadí, využijte normu ČSN ISO 690. Nemusíte si ji kupovat. Každá správná univerzita uvádí vzory citací dle této normy na svých webových stránkách. Jen namátkově uvádím seřazené dle abecedy některé z těchto univerzit: Mendelova univerzita v Brn

Bibliografické reference - příklady podle ČSN ISO 690:201

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje.ČSN ISO 690 citaci definuje jako data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání. V tomto smyslu se obecně používá termín bibliografická citace té konkrétní příklad. (Zpracováno podle normy ČSN ISO 690 ve znění po poslední revizi z r. 2011) KNIHA (tištná verze) Tvůrce. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Standard-ní identifikátor. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝ a kol . Právo Evroé unie. 2. uprav. vyd. Plzeň: Aleš eněk. Příklad citace tohoto článku. PARIMUCHA, Petr. Jak na citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 > Pari - weblog o webdesignu a všem možném [online]. 8.11.2007 [cit. 2007-11-08]. Dostupný z WWW:.

Příklad 1b (záznam na článek ze zahraničního online elektronického časopisu; zaznamenána je jen první autorka s dovětkemm aj.; název časopisu lze uvést (dle ISO 690, čl. 6.4) částicí In: (zejména při ukládání do databází); a lokalizační informace jsou v alternativním modelu)) NEATROUR, Anna aj Možností, jak citovat webové stránky nebo knihy, je více. Jakmile se však rozhodnete pro nějakou citaci, je nutné používat stejnou formu u všech citací ve vaší práci. Nejčastějším způsobem, kterým se u nás cituje je podle takzvané citační normy ČSN ISO 690 Příklad citace z knihy. Zvolte normu: Karta Reference - skupina Citace a bibliografie - tlačítko Styl - Zvolte ISO 960 první prvek a datum; Napište níže uvedený text. Ponechte kurzor za textem.Počáteční ARPANET tvořil jedinou uzavřenou síť Příklad: London (Ontario) Jako doplňky lze používat kódy názvů zemí, krajů apod. dle SN ISO 3166 -1 a 3166-2. • Pokud uvedeno ve zdroji více míst vydání stejně výrazně, zapíše se pouze místo, které je uvedeno jako první Title: Struktura údajů pro citace (podklady podle ČSN ISO 690): Author: Pavel Švec Last modified by: Pavel Švec Created Date: 1/7/2003 8:09:00 P

Domů / ČSN ISO 690-2. ČSN ISO 690-2. Použitá literatura. Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Důvodů pro citování použité literatury je hned několik ISO 690/2 s anotací . Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Oddělení speciálních služeb 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710. e.mail: reference@techlib.cz Bank Account: ČNB PRAHA, acc.No. 8032-31/0710, IČ: 61387142, DIČ CZ6138714 Bibliografická norma (ČSN ISO 690,1997) Bibliografický odkaz v textu (tamtéž) Tištěné monografické publikace - Odkaz na celou publikaci BRIAN,F. Sou Příklad: Kauzální vysvětlení mohou být dle Davidsona (In Fay, 200

citační normy, přičemž nejznámější je ČSN ISO 609 (analogicky na Slovenku STN ISO 690). Ovšem velmi často v praxi tyto citační normy nastavují pouze hlavní a nejdůležitější prvky citací a jednotlivé dílčí (drobné) aspekty citací řeš • Harvardský systém - Harvardský systém je pojmenování způsobu odkazování v rámci normy ISO 690, nemá nic společného s tzv. Harvardským stylem (Harvard style), ten je úplně jiná citační norma. • Poznámky pod čarou. Příklad v textu práce Příklad - citace normy: ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Elektronické zdroj Pokud je autorů víc, použije se jen jméno prvního z nich a záznam se napíše ve tvaru (Novák et al., 2005, s. 25). V jedné závorce je možno odkazovat na dva různé zdroje (Novák, 2005, s. 25, Procházka, 2011, s. 56). Je potřeba dodat, že přímo norma ISO 690 uvádí zápis odkazu ve tvaru bez čárky za příjmení, tedy např

Více si o citačních stylech řekneme v druhé části článku - nyní jen zvolíme styl s názvem ISO 690 Meloun, Milan). Očekávaný tvar pole je moľné obecně odhadnout z řádku s názvem Příklad ve spodní části okna. Pomocí rozbalovacího tlačítka Jazyk v pravém horním rohu okna můľeme výběrem z jazyků. Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 100% záruka ochrany osobních údajů Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů , akčních cen a množstevních sle ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 40 s. Třídící znak 01 0197. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (0

Jak citovat správně a jednoduše 19 11_2015

Bibliografické citace dle ČSN ISO 690. Text byl upraven podle příspěvku v časopise Chemické Listy (VYMĚTAL, J. Chem. Listy, 2007, roč. 95, 433-438), uvedené zásady však vycházejí ze státní normy a jsou pochopitelně platné obecně, pro všechny obory 6 Jak vypadá srovnání stylu APA, Harvard a ČSN ISO 690. Abyste měli lepší představu o podobě stylů, našla jsem krásný příklad pro citaci článků. Všimněte si, rozdílů v: psaní autorů (velká a malá písmena, interpunkce), rok vydání, interpunkce, způsob zápisu ročníku, čísla a čísla stran, způsob zápisu data. Příklad: 22 Jak uvádí PÁNEK (1989: 55), Rožmberkové měli ambice ještě větší. Jiní autoři však uvádějí příklady, které dokládají pravý opak (NOVÁK 1965: 89; KALISTA 1945a: 154). VÝTAH Z NORMY ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (o citacích).

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac

Název řady lze uvádět obecně užívanou zkratkou (viz Příklad 141). Příklad 141 ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Příklad 142 ČSN ISO 830 Bibliografické citace Obsah, forma a struktura ČSN ISO 690 Tatonormaspecifikuje prvky,které jetřebauvádětvbibliografickýchcita cích.Stanoví Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech. Webové stránky a informační portály. Na webových stránkách je dnes téměř vše. Jak z nich citovat správně

V mezinárodní normě ČSN ISO 690 nejsou diplomové práce zahrnuty, nicméně lze je citovat podle standardního doporučení pro vysokoškolské kvalifikační práce obecně, které udává, jaké informace v citaci nesmí chybět. Příklad citace nepublikované diplomové práce: NOVÁK, Jan. Analýza finančních časových řad. 1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 2. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části 3. ČSN 01 0195 Bibliografický záznam 4. ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 5. Zákon č. 121/2000 Sb ⚫SN ISO 690 Informace a dokumentace Příklad citování formou jméno datum V textu:. The notion of an invisible college has been explored in the sciences. (Crane 1988, s. 221). Its absence among historians is noted by Stieg (Stieg 1981, s. 554) BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999-2004, poslední aktualizace 11 Níže uvedené zdroje jsou správně vytvořené dle ČSN ISO 690-2. Příklad citace zdrojů z předcházejícího obrázku, jak budou plně citované v kapitole Zdroje. Takto třeba postupovat odstavec za odstavcem. Jde o zdlouhavou práci

Doporučená literatura: ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura - obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů.. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace Užitečné zdroje • Metodika tvorby bibliografických citací • Interpretace normy ČSN ISO 690 • vzor diplomové práce KISK FF MU • pokyny pro zprostředkovanou citaci v časopise Československá psychologie 47. Tištěná monografie - řešení Staročeské satiry. Praha: Vyšehrad, 1942, 93 s. Národní knihovna, 11. svazek Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv 3 ÚVOD Je možné použít dvoje pravidla citování pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ). Buď je možné postupovat podle pravidel ČSN ISO 690 (ISO 690) platné od 1. dubn

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Jak správně citovat - Seminarky

Vytvořte si citaci Generátor Citace

6 Legislativa k bakalářské a diplomové práci Základní legislativní rámec pro bakalářské a diplomové práce tvoří zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47b), a vnitřní předpisy a normy ZČU a FEK, zejména: Studijní a zkušební řád ZČU ze dne 13 ISO-690. Příklad citace knihy FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 400 s. ISBN 978-807-3576-851. Příklad citace příspěvku ve sborníku OVESNÝ, Pavel a Jan NOVÁK. Finanční správa - součást realizace finančního práva. In: Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno.

Kvalifikační prác

 1. Citace rozhovoru Text dotazu. Dobrý den, ráda bych poprosila ještě o jednu radu v souvislosti s výše uvedeným dotazem, za který děkuji. Uvedu příklad: pracuji na medailonku jednoho filozofa a částečně čerpám z rozhovoru, který byl veden jiným odborníkem (v pozici reportéra)
 2. árních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci
 3. - zadání obsahuje alespoň 3 zdroje literatury (uváděné dle citační normy ISO 690), na nichž bude VŠKP stavět. Příklad struktury zadání závěrečné práce viz níže. b) Z nabídky témat zveřejněných na webu ÚSP FF UHK (nejedná se o přesně definovaná zadání, ale o rámcové tematické okruhy, kterými se jednotliví.
 4. ISO 690: 2010. Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva: ISO, 2010. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
 5. pravidla a p říklady vychází z platné normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je p řekladem mezinárodní normy ISO 690:2010, a dalších doporu čení. Při zpracování kvalifika čních a dalších prací je nutné dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Metodika se zabýv
 6. Pokud uvádíte plné citace takto v průběžných poznámkách, ČSN ISO 690 umožňuje bibliografii na konci vynechat. Zde by to platilo za hrubou chybu. Na konci každé písemné práce musí být pod nadpisem 1. úrovně zvoucím Bibliografie uveden abecední seznam všech použitých zdrojů ve formátu plných citací

Zuzana SCHWAGEROVÁ Bachelor's thesis House of Cards: příklad komplexního vyprávění An Analysis of Television Form of Serial House of Card Pokud není zadáno jinak, citujeme podle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 100% záruka ochrany osobních údajů Samozřejmostí je také flexibilní a operativní komunikace se samotným zpracovatele

Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?! › Pavel

 1. 4.3 Citace elektronických zdrojů v seznamu použité literatury podle ČSN ISO 690-213 4.3.1 Příklad bibliografické citace elektronické monografie, www stránky13 4.3.2 Příklad bibliografické citace částí elektronické monografie, databáze a počítačového programu1
 2. Citační norma ČSN ISO 690 nabízí 3 způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu. Pro psaní kvalifikačních prací jsou vhodné první dva uvedené způsoby. Za citovaným textem uvedeme kulatou závorku a do ní se čerpali. Údaj o straně se vypouští v případě, že citovaný zdroje není stránkovaný
 3. poznámek pod čarou (viz ČSN ISO 690:2011). Na konci odborné práce je třeba vytvořit seznam bibliografických citací nazvaný např. Literatura a použité zdroje. Necitují se obecně platné a známé informace. Citace musejí být pro další text autora přínosné. Nemohou tvořit podstatnou část práce
 4. Příklad: Fráze - přímá citace Pro citování a následné odkazování na zdroje se u nás nejčastěji používá norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů [1]. V této normě naleznete také tři nejčastější způsoby citování

Často kladené dotazy - Ústav vědecko-pedagogických

Upozornění! Níže uvedené příklady jsou vytvořeny s ohledem na standardní podobu citace podle ČSN ISO 690. V případě užití tzv. Harvardského způsobu odkazování v textu (forma jméno-datum) v rámci ČSN ISO 690 je nutné přesunout rok vydání za údaje o autorech. Např. JANOUCH, Viktor, 2010 generování citací dle ČSN ISO 690 -autor, datum ukládání a třídění citací do složek • příklad DOI: 10.1186/1479-5868-9-21 názvu • pouze pro vytváření citací knih (návaznost na katalogy) Automatické vytváření citací 1/3. Citační manaže Harvardský systém, který je součástí platné citační normy ČSN ISO 690 (viz kap. 3.7 - příklad vzorového textu). 3.7 Příklady citací prací psaných česky a anglicky (případně slovensky a jinými jazyky) Příklad vzorového textu - odkazy na literaturu (u bodů a-g) se jedná o nepřímou citaci - tzv. parafrázi) - popis řešení a výsledky výzkumu; - hodnocení a závěr; - soupis bibliografických citací (seznam použité literatury) zpracovaný podle ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace a ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace - Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty a nebo jejich části.Uvádí se jenom ta literatura, na kterou je v textu odkaz

ISO 690 - Wikipedi

Správné citace - proč a jak citovat: Bez odborných citací by odborná věda nemohla fungovat, ale i v té vědě popularizační mohou být citace důležité. Potřebu citovat nebo rozumět citacím můžeme mít každý. Více informací naleznete v našem článku ISO 690-2 (1) Přispěvatelé Wikipedie, Mys Dobré naděje [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 7. 02. 2018, 14:13 UTC, [citováno 2. Struktura / příklad citace ústní přenášky (prezentace z konference) Autor (lektor). Název přednášky [typ média]. Místo, pořadatel a datum konání (pokud jso Křesťanský příklad života v utrpení Anny Bohuslavy Tomanové ve srovnání s Apoštolským listem Jana Pavla II. Salvifici Doloris [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2020-11-24] ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Použité zdroje: 1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací[online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikaních prací, Asociace • ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace -Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : eský normalizan

Bibliografická citace - Wikipedi

Jsou doplněna dvěma základními normami Českého normalizačního institutu: ČSN ISO 690 z roku 1996 a ČSN ISO 690-2 z roku 2000. Pravidla jsou závazná pro posluchače KPOL FF UHK při psaní seminárních prací, esejí i bakalářských prací. Příklad: Fiala, Petr, Holzer, Jan, Strmiska, Maxmilián et al. 2002 Citace, ČSN ISO 690, harvardská metoda, informační etika Tyto pojmy už nebudou tabu. Vyhledávání bude hračka . Naučte se hledat relevantní informace a orientovat se v licencovaných i volně dostupných zdrojích. A mnoho dalšího . Na portálu IVA najdete prezentace z workshopů, kreativní techniky učení a mnohem víc..

Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010

 1. Základní citaci grafického díla definuje citační norma ISO 690. příklad: Grafické dílo jako samostatný objekt Jméno tvůrce. Název díla: podnázev [Alternativní název][Druh nosiče]. Další tvůrce. Místo uložení. Lokace. Reprodukce grafického díla jako součást jiného dokumentu Jméno tvůrce grafického díla
 2. II. ČSN ISO 690 (česká verze mezinárodní normy ISO 690:2010), návod zde. Příklady, jak citovat podle Chicago style: 1. Kniha. 1. způsob. Odkaz (do textu vkládáme poznámku pod čarou): Petr Fiala and Markéta Pitrová, Evroá unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009), 35. (plná verze
 3. je třeba odkazovat se na zdroje - dle normy ISO 690 pokud jde o přímou citaci - tak v uvozovkách + odkaz dle normy pozor při překladu - také odkazovat na zdroj pokud například celá kapitola vychází z nějakého zdroje, tak to napište na začátku kapitoly, že vycházíte ze zdroje - odka
 4. Jako příklad poslouží třeba rosnička zelená (Hyla arborea). Doporučená velikost písma textu je 12 bodů, nadpisy by měly být zvýrazněné. K lepší vyhledat normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Níže je zjednodušeně prezentován způsob, jak použité zdroje zapisovat. Podtržené položk

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

 1. podle normy SN ISO 690 Při citaci dříve citovaného zdroje lze použít jméno autora a odkaz na íslo poznámky první citace Příklad: 4 SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9, s. 76. 10 SLOWÍK, ref. 4 s. 56
 2. Bibliografické citace dle ISO 690 ŠIMEK, O.Systém monitorování výrobního procesu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 68 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Alois Fiala, CSc
 3. Způsob citací je závazný Citace ISO 690:2011 a řídí se školním předpisem. Seznam obrázků, seznam tabulek, seznam grafů, seznam příloh Je nutno uvádět když práce obsahuje více než 3 objekty. Důležitá je provázanost názvů objektů a odkazy na tyto objekty v textu práce. Přílohy Soupis příloh práce
 4. Uvést veškeré použité právní předpisy, normy, knihy, skripta, studijní opory, www stránky, články, použitý software apod. citované podle ČSN ISO 690. K vytvoření použitých zdrojů je možné využít nástroj CITACE PRO . Příklad: ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Povolené jsou citační normy: ISO 690 a APA, u každé položky seznamu publikací je uveden příklad, který odpovídá povinným údajům (např. název díla, nakladatelství, rok vydání, ISBN, rozsah, atd.), prosíme o zachování jednotlivých povinných položek dle citační normy ISO 690 a ISO 690-2. 7. Povinné náležitosti a podrobnosti k obsahovým a formálním náležitostem kvalifikačních prací jsou uvedeny v Příloze 1. 8. Příklad titulní strany uvnitř práce: 9 Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-17/09 Grafická úprava práce:.

PPT - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE PowerPoint Presentation, freePsychologické elektronické knihovny a databáze

Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690. Popisuje zdroj, ze kterého jste přebírali citaci. V příkladu níže vyznačena červeně. Seznam bibliografických citací se uvádí na konci práce (=seznam použitých zdrojů). Odkaz je způsob propojení citace a bibliografické citace, čili textu práce s Citace norma ČSN ISO 690 norma ISO 690:2010 citování dle ČSN ISO 690 BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan Skůpa - Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [pdf, 1.3 MB] BIERNÁTOVÁ, Olga - Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [ppt, Slideshare] citování dle ČSN ISO 690. podpůrně využity normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690/2. 3) V poznámkách pod čarou opakující se zdroje je možné zkracovat ve formě PŘÍJMENÍ AUTORA: prvních několik slov názvu díla, odkazovaná stránka. Příklad: NOVÁK: Povinnost v právu, s. 33. U stejného zdroje bezprostředně se opakujícího pravidla RDA a SN ISO 690:2011. Bibliografické citace . Z tohoto důvodu by měl být výsledný identifikaní záznam jednotný, v souladu s mezinárodně platnými pravidly. Kvalitně provedená identifikaní analýza zvyšuje informaþní potenciál daného informaního systému a napomáhá procesu obsahové analýzy

 • Modely atomu test.
 • Genetika video.
 • Bílé kalhoty zdravotnické.
 • Synottip olomouc.
 • Maxim 2009.
 • Innet vsb.
 • Gamestorrents xbox 360.
 • Zápalná šňůra olomouc.
 • Bedřich engels.
 • Živogošče kemp dole mobilhome.
 • Infekční onemocnění u dětí.
 • Jak vypadají spalničky.
 • Pravý red velvet.
 • Spolubydlící online.
 • Princip rotačního motoru.
 • Elektrický otvírač dveří 1211.
 • Autosklo galaxy prace.
 • Portugalská západní afrika.
 • Japonské sladkosti pocky.
 • Personální řízení bakalářská práce.
 • Garnier cruelty free.
 • Jak funguje termokamera.
 • Velká sada na kreslení.
 • Infračervená lampa léčba.
 • Popelka 2015.
 • Vietcong hra prodej.
 • Francouzská kuchyně blog.
 • Ijáček overal.
 • Indiáni kmeny.
 • Pharrell williams yellow light.
 • Stalkface doesn t work.
 • Hůlka cedrika diggoryho.
 • Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s pas.
 • Nashville tennessee.
 • Babylon liberec recenze.
 • Krokový motor řízení.
 • Ladíme 3 online cz dabing.
 • Sitos pribram.
 • Emma watson.
 • Postavení ženy v islámu referát.
 • Pánské kadeřnictví brno bystrc.