Home

Hydridy halogenů

Mezi další iontové hydridy patří i hydridy, které mají obecný vzorec MH 2 a jsou odvozené od skandia (Sc), zirkonia (Zr), lanthanu (La), aktinia (Ac) a některých dalších lanthanoidů a aktinoidů.. Kovalentní hydridy. Kovalentní hydridy, neboli sloučeniny nekovů s vodíkem, jsou sloučeniny vodíku s prvky III Halogenidy. Halogenidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny halogenu s nějakým prvkem. Vznikají odtržením vodíku z halogenvodíkových kyselin, tj. kyselina fluorovodíková HF, kyselina chlorovodíková HCl, kyselina bromovodíková HBr a kyselina jodovodíková HI

Hydridy - Názvosloví

 1. Hydridy přechodného typu. Hydridy přechodného typu tvoří prvky podskupin skandia, titanu, vanadu a některé lanthanoidy a aktinoidy. S uvedenými prvky vodík dobře reaguje za vzniku sloučenin, které nejsou přesně definované. Většinou mají charakter berthollidů* (například TiH 1,75 nebo VH 0,71). Vazebné poměry v těchto.
 2. Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku. Oxid jodičný I 2 O 5 je nejstabilnější oxid halogenů, má silné oxidační vlastnosti. Oxid měďný Cu 2 O je červená, ve vodě nerozpustná látka. Lze ho připravit redukcí měďnatých sloučenin organickými látkami
 3. Názvosloví halogenidů. Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu s jiným chemickým prvkem.. Atom halogenu (fluor, chlor, brom, jod) má v halogenidech vždy oxidační číslo -I (F-I, Cl-I, Br-I, I-I); Součet všech oxidačních čísel v molekule je vždy 0.; Název tvoří podstatné jméno fluorid (chlorid, bromid, jodid) a přídavné jméno složené ze základu názvu.
 4. Sloučeniny halogenů Bezkyslíkaté Halogenovodíky plynné látky, rozpustné ve vodě, polární HF, HCl, HBr, HI -kovalentní hydridy spolární vazbou bezbarvé plyny, štiplavý zápach rozpustné ve vodě vodné roztoky -> halogenovodíkové kyseliny (nemají oxidační účinky, reakce pouze sneušlechtilými kovy

Halogenidy - Názvosloví

v periodách roste zleva doprava, ve skupinách roste zdola nahoru (např. reaktivní řada halogenů: F, Cl, Br, I, fluor je nejreaktivnější) ionizační energie: objem energie, který je potřeba dodat, aby atom odštěpil jeden elektron (vždy kladný) I. a II. A oxidy a hydridy jsou zásadité, chloridy jsou neutrální. Použitie. Iónové hydridy ako hydrid lítny, sodný a draselný sa používajú v organickej syntéze ako silné redukčné činidlá. Ich nevýhodou je rozklad vodou, takže reakčné podmienky musia byť striktne bezvodé.Široké využitie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti majú molekulové hydridy, či už je to voda, chlorovodík, amoniak, metán, etán a iné uhľovodíky b) Kovalentní hydridy - mají kromě hydridů halogenů, kyslíku, dusíku a uhlíku jednoslovný název odvozený z kmene mezinárod. názvu prvku a zakončení -an (AlH 3 alan, SiH 4 silan, AsH 3 arsan, H 2 S sulfan, sirovodík) c) Kovové hydridy - pojmenovávají se tak, jako by měly atomy kovu nulové ox. č. (např Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví halogendiůPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysvětlím názvosloví h.. 1, Prvky. v přírodě prvky kovové (zlato, stříbro, železo, měď) a nekovové (tuha, diamant) jsou tvořeny jen jedním prvkem ; a) Zlato. značka Au = auru

Hydridy - Wikipedi

 1. Zemědělství je obor, ve kterém téměř každý stroj využívá hydrostatické zásady. Zveme vás do našeho obchodu s náhradními díly silové hydraulik
 2. Chalkogenovodíky (hydridy prvků 16. skupiny kromě kyslíku, tzv. chalkogenů, s obecným vzorcem H2El) a halogenovodíky (hydridy halogenů, tj. prvků 17. skupiny, s obecným vzorcem HEl) jsou kyselinami vůči vodě - chalkogenovodíky slabými a halogenovodíky silnými
 3. Tříatomová forma kyslíku O 3 se nazývá ozon.Jedná se o bezbarvý plyn, který dráždí sliznice a oči. Obr.: Molekula ozonu. Síra je žlutý křehký prvek. Může se vyskytovat v několika modifikacích - krystalické (jednoklonné, kosočtverečná) či amorfní (plastická síra, sirný květ). Krystalická síra vytváří osmiatomové molekuly S 8
 4. Zdánlivé hydroxidy halogenů, nekovů a polokovů jsou ve skutečnosti kyseliny. Tyto látky se nechovají jako hydroxidy, ale jako kyseliny, tedy odštěpují kationt H + . Některé hydroxidy se však částečně chovají jako kyseliny, zejména hydroxid hlinitý je schopen reagovat s kovovým sodíkem za vzniku hlinitanu sodného
 5. V polymerních halogenidech jsou atomy halogenů a kationty kovu spojeny kovalentními vazbami do řetězců (Cu 2+, Pd 2+) nebo vrstev (Zn 2+, Cd 2+, Mn 2+, Fe 2+, Co 2+, Ni 2+). Tvoří je chloridy, bromidy a jodidy kovů (M II a M III) se střední a vyšší elektronegativitou (1,5 až 2,2). Mají relativně nízké body tání a varu, jsou.
 6. Kovalentní hydridy jsou sloučeniny vodíku s Be, Mg a p 1 - p 5 prvky (skupiny III. A až VII. A). Kromě H 2 O jsou za normálních podmínek plyny. Mají-li nepolární nebo slabě polární vazbu, nereagují s vodou. Kovalentní hydridy s polární vazbou s vodou reagují: HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH
 7. K). S vodíkem vytváří pevné hydridy iontové povahy MH. S dusíkem vytváří amidy MNH 2, imidy M 2 NH, nitridy M 3 N a azidy MN 3.S ostatními prvky vytváří iontové sloučeniny, které jsou velmi dobře rozpustné. Lithium barví plamen červenofialově, sodík žlutě, draslík světle fialově, rubidium červeně, cesium modře

'halogen hydride' přeloženo v bezplatném českém slovníku, mnoho dalších překladů česk ba, např. mezi hydridy boru (borany) a uhlovodíky, je tak způsobena elektrostatickou atrakcí mezi parciálně kladně a záporně nabitými vodíky. Analýza krystalů se ukázala kvapivá a zní ne. σ-Díru totiž nalezneme nejen u halogenů, ale také u chalkogenů, pniktogenů, tetrelů a dokonc

Hydridy a jejich soli E-ChemBook :: Multimediální

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon chemie ii - Studijní opory s převažujícími distančními prvky pr Hydridy halogenů. Gambrinus liga. Costa brava last minute. Kalkulacka cp pokemon go. Barneveldka stříbrná. X men apocalypse kukaj. Pomsta nebo láska konec. Mikrokogenerační jednotka. Ms softball online

Preklad halogen hydride z angličtiny do slovenčiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.s Na rozdíl od trihalogenidů nemají rovinné uspořádání atomů Pro monohalogenidy je charakteristická uzavřená struktura s 3c-2e vazbami B-B-B. Touto stavbou jsou blízké vyšším boranům Bor Hydridy boru A. Stock - 1912-36 připravil hydridy boru B2H6, B4X10, B6H10, B10H14 působením kys. na Mg2B Zemědělství a potravinářský průmysl; Chemikálie, farmacie, plasty; Stavební výroba, stavebnictví, stavební průmysl; Energie, životní prostřed Hydridy. Vlastnosti a výskyt kyslíku. Příprava, výroba a použití kyslíku. Oxidy. Ozón - vznik, výskyt, vlastnosti a význam. Typy oxidů. Vlastnosti a význam sloučenin halogenů. 10. Chemie vybraných nekovů - síry a křemíku Vlastnosti síry a křemíku, jejich anorganické a organické sloučeniny 3 13 • Kovalentní hydridy Názvosloví hydridů • Iontové hydridy (di-, tri-, ) mezinár. název prvku -an CaH2 hydrid vápenatý 14 • Kovalentní hydridy SiH4 silan Si2H6 disilan SinnH2n+2 Si4H10 tetrasilan PH3 fosfan P2H4 difosfan BH3 boran B10H14 dekaboran AlH3 alan SbH3 H2S sulfan H2Te 1

Radikálová cyklizace je souhrnné označení pro organické reakce, při nichž vznikají cyklické sloučeniny z radikálových meziproduktů. Obvykle probíhají ve třech fázích, kterými jsou selektivní tvorba radikálů, cyklizace radikálů a přeměna cyklizovaných radikálů na konečný produkt vzácných plynů, vodíku a halogenů Klíčová slova: Vzácné plyny, vodík, halogeny - Kovové hydridy - sloučeniny s přechod. kovy - netěkavé, vodivé nebo polovodivé. Vodík obsazuje mezery v mřížce kovu (tyto hydridy vlastně tuh Jako jediný z alkylů je v plynném skupenství a se vzduchem vytváří výbušnou směs. Technický acetylen bývá často znečištěn hydridy různých prvků (H 2 Se, AsH 3, PH 3), které jsou v něm cítit, což mu dodává česnekový zápach. Z acidobazického hlediska se acetylem chová jako velmi slabá kyselina Elektronová struktura halogenů je ns2np5. Patří k nim F, Cl, Br, I, At. Všechny tvoří dvouatomové molekuly. Do úplného zaplnění vnější vrstvy na elektronový oktet jim chybí 1 elektron, což vyvolává jejich vysokou elektronegativitu. Elektronegativita klesá směrem dolů

Názvosloví halogenidů - webzdarm

 1. Postavení halogenů v periodickém systému, struktura jejich atomů, výskyt vlastnosti, výroba, příprava, význam, užití. Halogenvodíky a halogenidy, kyselina chlorovodíková. Kyslíkaté sloučeniny halogenů - oxidy, kyseliny a jejich soli. 4. VI.A skupina Postavení chalkogenů v periodickém systému, struktura jejich atomů
 2. • výroba substituční reakcí z halogenů • pevná krystalická látka • použití - zdroj CO2, v podobě diethylesteru při maloesterové syntéze (vznik látek o 2 - 4C delší) ♦ kyselina jantarová - 4C (A. succinicum) ♦ kyselina glutarová - 5C ♦ kyselina adipová - 6C (A. adipicum
 3. Kovalentní hydridy prvků VII, A skupiny při reakci s vodou uvolňují: O^2- H+ H2 OH-. Oxidu fosforečnému přísluší vzorec: P4O6 P2O3 P4O10 PO3. PH3 patří mezi hydridy: iontové s nepolární kovalentní vazbou kovalentní s nepolámí kovalentní vazbou iontové kovalentní s polární kovalentní vazbou
 4. • • • • • halogenidy hydridy oxidy sulfidy (selenidy, Br, I) s jiným prvkem oxidační číslo halogenů je -I koncovka - id fluorid, chlorid, bromid, jodid Cvičení 1: Ze sloučenin vyber halogenidy: KCl,CaCO 3 , NaOH, Li 2 O, PbS, CCl 4 , FeCl 3 , NaBrO 3 , H 2 O, H 3 AsO 4 , I 2 O 5 , PCl 5 , CaF 2
 5. Hydridy. Vlastnosti a výskyt kyslíku. Příprava, výroba a použití kyslíku. Oxidy. Ozón - vznik, výskyt, vlastnosti a význam. Peroxid vodíku a jeho reakce. Významné sloučeniny halogenů (chlornany, chlorečnany, chloristany, jodičnany, halogenderiváty) a jejich význam. 10.Chemie vybraných nekovů - síry a křemík
 6. Který prvek nepatří do Halogenů? Br; S; F; Cl; 10/15 Jaká koncovka oxidačního čísla je 3.? ičitý; itý; ičelý; ový; 11/15 Jaký je název tohoto vzorce? SO3. sulfid kysličitý; oxid siřitý; oxid sírový; kyselina sírová; 12/15 Co jsou to indikátory? jsou to látky které v přítomnosti jiných látek mění barvu.

Vlastnosti vodíku a kyslíku, výroba a použití, hydridy, oxidy, voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, elektrolytická disociace, kyselost a zásaditost vodných roztoků, peroxid vodíku, peroxidy. Koncentrace roztoků včetně výpočtů. 8. Prvky typu s1 a s redukce kovy, hydridy, komplexními hybridy, reduktivní aminace za normálního tlaku syntézy podle Friedel - Craftse halogenace (alifatické sloučeniny, aromáty, fenacylbromidy, bromohydroxylace, výměna halogenů atd. Typické chemické vlastnosti alkoholů se projevují pouze reakcí s aktivními kovy, jejich bázemi a hydridy, Lewisovými kyselinami. Typické jsou také interakce s halogenidy halogenů, halogenidy fosforu a další složky za účelem výroby halogenalkanů. Alkoholy jsou také slabé báze, proto reagují s kyselinami a tvoří tak. Pro uskladnění vyrobeného vodíku jsou dva kontejnery na hydridy na 10 Nm 3, resp. 1 Nm 3. Vedle nejběžnějšího hydridu LaNi 5 se testuje ještě hydrid s pracovním názvem TL-492 (Mm(La 0,6-0,8 )Ni 4,0 Co 0,6 Mn 0,2 Al 0,2 )

Složení a struktura atomu. Charakteristika elementárních částic. Atomové jádro - hmotnostní úbytek,vazebná energie jádra, jaderné síly Při SZZk z předmětu Organická syntéza jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášek Organická syntéza I a II (MC27013A a MC27013B) včetně nezbytného teoretického základu oboru vymezeného učebnicí J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole)

Chemie je velmi zajímavý a pro lidstvo důležitý obor. Již samotný název vědy však mnoho lidí odrazuje od tajuplných krás, které se za ním skrývají. Chemie ale není jen o nesrozumitelných vzorečcích, jak by se mohlo na první pohled zdát Výskyt v přírodě, fyzikální a chemické vlastnosti (skupenství, barva), vzájemné reakce halogenu a halogenidů nebo halogenooxosolí, vazebné možnosti (odlišení možných oxidačních čísel fluoru a ostatních halogenů, srovnání reaktivity, příprava a výroba chlóru, chlorová voda, sublimace a rozpustnost jódu. Dá se použít k mnoha užitečným věcem V jednoduchosti je síla Lze si s ním užít spoustu legrace Vlastnosti vodíku v kostce Skupenství plynné (hustota 0,08988 kg/m3) Bod tání 14,01 K Bod varu 20,28 K (hustota kapaliny 70 kg/m3) Trojný bod 13,8033 K; 1,293 MPa Oxidační stavy 1, -1 Sloučeniny hydridy, kyseliny a hydroxidy.

Hydridy. Vlastnosti a výskyt kyslíku. Příprava, výroba a použití kyslíku. Oxidy. Ozón - vznik, výskyt, vlastnosti a význam. Peroxid vodíku a jeho reakce. Vlastnosti vody. Charakteristika vzácných plynů podle stavby atomu. Výskyt a význam kyslíkaté kyseliny halogenů . HCl - příprava, výroba a výskyt v žaludku. Hydridy jsou binárními sloučeninami vodíku. Existují 2 základní typy anorganických hydridů (iontové hydridy, kovalentní hydridy). S pojmem hydrid se setkáme též v organické chemii (synonymum pro uhlovodík). Názvosloví anorganických sloučenin Iontové hydridy

na hydroxyskupinu - nukleofilní adice hydridového iontu (redukce komplexními hydridy, Cannizzarova reakce, Meerweinova-Ponndorfova-Verleyova redukce), hydrogenace. Elektrofilní adice na dvojné vazbě enolů (adice halogenů, kysele katalyzovaná aldolizace). Reakce aromatických aldehydů a ketonů v jádře U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Chemie - Anorganická chemie, 1. SŠ, Kvint 1 Otázky pro Státní závěrečnou zkoušku - CHNSS, CHNZS, CHSSK, CHZS2 2014/2015 1. Otázka 1 1.1. Struktura atomu, jádro atomu, elektronový obal, valenční elektrony, izotopy, didaktick

Chemie - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . 1.Téma: Chemická vazba. definice, podmínky vzniku chem.vazby; kovalentní (polární,nepolární) a iontová vazba, kovová vazba, koordinačně kovalentní vazba - NH 4 + a H 3 O +, elektronegativita, energie vazebná a disociační, délka vazby, s a p-vazby, násobné vazby, slabší vazebné interakc Sloučeniny halogenů - Příprava jodidu olovnatého - Sloučeniny vápníku - Pálení a hašení vápna - Názvosloví anorganické chemie - Oxidační číslo, oxidy, sulfidy, halogenidy, halogenidy, peroxidy, hydridy, kyanidy, kyslíkaté kyseliny, hydráty solí,. 367. Vyberte nesprávné tvrzení o vlastnostech všech halogenů. a) Všechny mají, v základním stavu, jeden nespárovaný valenční elektron. b) Při normální teplotě tvoří dvouatomové molekuly. c) Maximální oxidační číslo všech halogenů ve sloučeninách je sedm (+VII). d) Všechny vytvářejí halogenidy X-. 368 Anglický název: Chemistry of main group elements: Český název: Chemie prvků hlavních skupin: Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240

Halogeny, halogenovodíky a halogenidy, fluoridy kyslíku, oxidy ostatních halogenů, oxokyseliny, jejich soli a deriváty. 6. Vzácné plyny, klathráty, fluoridy xenonu a kryptonu, oxidy a oxokyseliny xenonu. Gallium, indium a thallium, jejich hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech I a III. 7 Otázky pro Státní závěrečnou zkoušku oboru BTOX 2018/2019 2/4 6. Otázka 6 6.1. Vznik chemické vazby. Molekulové orbitaly. Typy chemické vazby. 6.2. Alkoholy a fenoly (názvosloví, vlastnosti, příprava, reaktivita, použití) Contents Obsah Předmluva.....13 1 Symetrie ve strukturní chemii.....15 Literatura.....23 2 Základy teorie chemické vazby.....24 2.1 Úvod.....24 2.2 Atomové jádro.....24 2.3 Elektronový obal atomu.....27 2.3.1 Korpuskulárnč-vlnová teorie a Heisenbergův princip neurčitosti.....27 2.3.2 Vlnová funkce.....29 2.3.3 Atomové orbitai)'.....30 2.3.4 Kvantová čisla a Pauliho princip. Vzácné plyny - klathráty, fluoridy, oxidy a oxokyseliny xenonu. nogas.pdf, 4.4 MB : Gallium, indium a thallium - hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech I a III, komplexní a organokovové sloučeniny. gaintl.pdf, 0.8 MB : Germanium, cín a olovo - hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech II a IV, komplexní a organokovové sloučeniny

Hydridy halogenů , mezi další iontové hydridy patří i

- Iontové hydridy - V krystal mřížce M+ a H-.Vznki -p římá syntéza z prvků - vodíku a alk. kovů nebo kovů alk. zemin. Prudce reagují s vodou CaH 2 + 2 H 2O → Ca(OH) 2 + 2 H 2 (některé na vlhkém vzduchu hoří). LiH a CaH 2 silná redukční činidla - Kovové hydridy - sloučeniny s přechod. kovy - netěkavé, vodivé. Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodík Binární sloučeniny • halogenidy • hydridy • oxidy • sulfidy (selenidy, telluridy) • halogenvodíkové kyseliny • • ve vzorcích binárních sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Předmět Anorganická chemie I (C1061) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C1061 - Anorganická chemie I, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU)

Halogenidy - Wikipedi

a halogenů. Významné sloučeniny halogenů - halogenvodíkové kyseliny, halogenidy, oxokyseliny a jejich soli, jejich využití. Gymnázium Pierra de oubertina, školní rok: 2019/20 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, 4.C, V8.G Maturitní témata z chemi Transcript 2-anorg.názvosloví SOUBOR PREZENTACÍ CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA CH2 Názvosloví anorganické chemie Mgr. Aleš Chupáč RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA.

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

- - oxidy halogenů - - kyslíkaté kyseliny halogenů - - kyslíkaté soli halogenů - - vzájemné sloučeniny halogenů - - fluor - - chlor - - brom - - jod - - CaF2, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 - - výroba a použití chloru - - výroba a použití jodu - - Příprava, výroby a využití HCl - - reakce halogenů s kov oxidy halogenů. iontové oxidy a oxidy kovů s oxidačním číslem menším než IV. Mezi amfoterní oxidy patří: SO2. CO. ZnO. MgO. Oxidy s atomovou strukturou tvoří: většina nekovů. s1 a s2 prvky. většina elektronegativních prvků. kovy střední části periodické soustavy prvků. Vyberte správné tvrzení. Kovalentní hydridy

Hydrid - Wikipédi

An advanced course of inorganic systematic chemistry, based mainly on N. N. Greenwood and A. Earnshaw textbook Chemistry of the Elements. Chemistry of sp elements is discussed rather in detail with the only exceptio Autor knihy: Eva Streblová, Téma/žánr: chemie - chemie - učivo středních škol, Počet stran: 202, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Karolinu Metody hodnocení a jejich poměr zkouška - písemná 70 % test - průběžný 30 % Podmínky testu Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 - 90, B 89,99 - 84, C 83,99 - 77, D 76,99 - 73, E 72,99 - 70, FX 69,99 - 30, F 29,99 - 0. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE.

ANORGANICKÁ CHEMIE - webzdarm

S tím názvem to nebude tak jednoduché, jedna možnost je podle analogie s halogenovodíky použít astatovodík, ale správnější je imho použít názvosloví pro hydridy, tzn. astatan, podobně jako sulfan, selan, stiban, atd. --Hugo 7. 10. 2016, 17:13 (CEST) Astat je halogen, tudíž logický by byl termín astatovodík Systematicky jsou probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, dusíkatých a sirných skupin, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, využití organokovových sloučenin a diazoniových solí, tvorba sloučenin s násobnými vazbami. práce s organokovovými činidly a komplexními hydridy. Síla BX3 jako Lewisových kyselin roste s klesajícími tendencemi halogenů k tvorbě násobné vazby, řadě BF3 < BCl3 < BBr3 (na základě velikosti parciálních nábojů je BF3 > BCl3 > BBr3) Vliv atomů vázaných na středový atom: akceptorové i donorové schopnosti Lewisových kyselin a bází závislé na elektronegativitě. Hydrid lithno-hlinitý je anorganická sloučenina se vzorcem LiAlH4. 55 vztahy

Názvosloví halogenidů - YouTub

dvouprvkové sloučeniny: halogenidy, oxidy, hydridy, sulfidy, tvoří a pojmenuje dvouprvkové sloučeniny bezkyslíkaté kyseliny tvoří a pojmenuje dvouprvkové sloučeniny oxokyseliny a jejich soli sestaví a pojmenuje vzorce hydroxidů, oxokyselin, solí, příprava, výroba a použití halogenů uvede základní způsoby přípravy. - uvést příklady výskytu halogenů ve formě halogenidů (CaF2, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2) a základní způsoby přípravy, výroby chloru a použití chloru a jodu - využít poznatky o stavbě iontových, polárních a kovalentních látek k určení fyzikálních a chemických vlastností halogenovodíků, halogenidů, kyslíkatých.

Mineralogie - Nerosty - Prvky a halogenid

Molekulové hydridy jsou sloučeniny vodíku s nekovy (C, Si, N, O, P, halogeny, síra a další). Vazby mezi vodíkem a nekovem mají kovalentní charakter. Hydridy této skupiny jsou více či méně těkavé, jejich stálost se zmenšuje ve skupině s rostoucím protonovým číslem prvku a stoupá v periodě zleva doprava Kovalentní hydridy - mají kromě hydridů halogenů, kyslíku, dusíku a uhlíku jednoslovný název odvozený z kmene mezinárod. názvu prvku a zakončení -an (AlH 3 alan, SiH 4 silan, AsH 3 arsan, H 2 S sulfan, sirovodík) Kovové hydridy - pojmenovávají se tak, jako by měly atomy kovu nulové ox. č. (např. hydrid palladia, titanu, Maturitní otázky z chemie 1. Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina. Vzorce a názvy sloučenin, oxidační. 6. Alkeny - struktura, fyzikální vlastnosti. E/Z nomenklatura. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu: adice halogenvodíků, koncentrované a zředěné H2SO4 (regioselektivita - Markovnikovovo pravidlo), adice halogenů (stereoselektivita) a halogenů s participací rozpouštědla (voda, alkoholy) Dobrý den, měla bych dotaz. Teď jsem se dočetla, že: - rozpustné ve vodě a nerozpustné v nepolárních rozpouštědlech jsou látky s iontovou strukturou nebo látky, které mohou disociovat na iont

Study more efficiently for Anorganická Chemie at Masaryk University Millions of flashcards & summaries ⭐ Get started for free with StudySmarte Vlastnosti halogenů. 7 valenčních elektronů, konfigurace ns2np5 (n je 2 až 6) mají největší elektronegativity (snadno přijímají elektron) jsou velmi reaktivní (proto se vyskytují jen ve sloučeninách) iontové hydridy, kovalentní hydridy. Iontové hydridy Test 2.1. Anorganické sloučeniny 1 - 50en Chemie 2.1. Anorganické sloučeniny. Z uvedených skupin vyberte takovou, která obsahuje 1 amfoterní, 8. Elektrofilní adice k nenasyceným systémům. Adice halogenovodíků na alkeny a alkyny, hydratace alkenů a alkynů (opakování + rozšíření), hydroxymerkurace, hydroborace, hydroborace/oxidace, adice halogenů, tvorba halogenhydrinů, epoxidace alkenů, dihydroxylace, ozonolýza. Karbeny a cyklopropanace včetně Simmons-Smithovy. 6) Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů. Oxidy nekovů (oxidy halogenů, SO 2 /SO 3, CO 2, dusíku a fosforu). Molekulární halogenidy nekovů. Oxid-halogenidy a další substituční deriváty oxokyselin. Hydrolytické reakce. Hydridy nekovů (halogenovodíky, amoniak, hydrazin a jejich deriváty, fosfan, arsan, peroxid.

 • Stahovací podprsenka.
 • Šířka ráfku.
 • Bigfish.
 • Prumer naftove pistole.
 • Moto držovice u prostějova.
 • Pýcha a přemlouvání film.
 • Útulek dvůr králové.
 • Rozměr krokve pultová střecha.
 • Anglický pointer chovatelská stanice.
 • Sošg uh.
 • Hořec účinky.
 • Ostruhy na koně.
 • Flavdrops kamenná prodejna.
 • Zona smrti online cz.
 • Jak se rychle zbavit akné v dekoltu.
 • Þingvellir národní park.
 • Aokigahara forest.
 • Laboratorní chemikálie.
 • Wild yam starlife.
 • Sítě pro popínavé rostliny.
 • Tantra joga cviky.
 • Newfoundland.
 • Termalni lazne island.
 • Smaragdgrun online.
 • Phenacogrammus.
 • Valhalla vst.
 • Zvraceni po vine.
 • Ling intelligence activation.
 • Vienna city card prater.
 • Baby boomer gel lak.
 • Youtube video auto translate.
 • Cabo verde počasí.
 • Hofbauer.
 • Totalsportek ajax tottenham.
 • Diskopatie slovník.
 • Rehabilitace po operaci menisku kolena.
 • Princové jsou na draka písničky texty.
 • Prodej králíků plzenský kraj.
 • Patterson james.
 • Jak funguje zplynovací kotel na dřevo.
 • Čekanka obecná čaj.