Home

Personální řízení bakalářská práce

1.1 Personální řízení Pojem řízení obecně znamená sociální proces ovlivňování. Při personálním řízení se jedna nadřízená osoba snaží vést své podřízené ke splnění zadaných úkolů s cílem dosažení spoleþných cílů. 2 Personální řízení je jednou z oblastí řízení organizace Tato bakalářská práce se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů zaměřenou především na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů představuje jednu z klíčových oblastí personálního řízení. Řízení lidských zdrojů obsahuje veškeré činnosti týkající se zaměstnanců. Musí se jí Bakalářská práce nese název Personalistika - její význam, role a pojetí personální práce v podniku. Celá bakalářská práce je věnovaná oboru personalistiky. Je zaměřená přede-vším na vzdělání zaměstnanců, jejich péþi a motivaci. Personalistika má v dnešní době velký podíl na vedení a fungování organizace

Personální řízení startup

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta management

BYARS a RUE (1987) definují personální práce v podob ě řízení lidských zdroj ů jako rozhodující nástroj zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti, a tedy i ekonomické úsp ěšnosti organizace. Zvýšená pozornost tomuto řízení m ůže vést k tomu, že nap ř. hospodá řské výsledky - množství a kvalita výrobk ů. Personalistika a lidské zdroje, někdy též human resource management je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi v organizaci - od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy až po vyplácení mezd Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve vyspělém zahraničí začala formovat v průběhu 50. a 60. let. Řízení lidských zdrojů se stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech manažerů

Řízení lidských zdrojů - Ekonomické obory - Bakalářské

V současnosti je personální řízení aktivním pojetím personální práce, které se zaměřuje na vnitřní organizační problémy (zaměstnávání lidí, hospodaření s pracovní silou, zlepšování podmínek pro zaměstnance organizace).6 1.4 Personální administrativa Personální administrativa neboli personální správa je. Kategorie: Řízení lidských zdrojů Typ práce: Bakalářské práce Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v organizaci.Důraz je kladen především na teoretickou část, která se zaměřuje na obsah práce personalisty a její nejdůležitější aspekty Personální řízení se jako koncepce personální práce za čalo objevovat již p řed druhou sv ětovou válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, v podnicích orientovaných na expanzi, na ovládnutí pokud možno co nejv ětší části trhu, na eliminaci konkurence Bakalářská práce: Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra: Oponenti práce: Zadražilová, Dana: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Cíl bakalářské práce Personální strategie pro mikropodnik je vytvořit plán řízení lidských zdrojů pro konkrétní firmu o 10 zaměstnancích a pro její vnitřní potřebu. Jelikož je řízení.

Bakalářská práce se zabývá analýzou personálního řízení, zejména systémy motivace, ve firmě Baťa do roku 1939 a ve firmě JZD AK Slušovice do roku 1990. Po přehledu základ- Personální řízení může být tedy chápáno jako řízení toho nejcennějšího, co organizace maj Bakalářská práce pojednává o významu zaměstnanců a péče o ně v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v sektoru hotelnictví. Cílem práce je analyzovat problematiku personálního řízení a přístupu k lidským zdrojům v podniku typickém pro odvětví cestovního ruchu

Personalistika a řízení lidských zdrojů (Human Resources

Celá bakalářská práce je zaměřena na posouzení metod v personální práci a řízení firmy, zejména v motivaci a systémech hodnocení ve společnosti Příhoda s.r.o.. Teoretická část zahrnuje obecný popis všech základních aspektů personálních činností, kterými se bakalářská práce zabývá bakaláYské práce. D˙kuji také personální Yeditelce ve firm˙ ROSS Holding a.s. Jan˙ Bla~kové, která mi poskytla materiály k danému tématu. Ráda bych pod˙kovala i své rodin˙, která m˙ podporovala pYi psaní této bakaláYské práce a byla mi oporou po celou dobu mého studia Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem práce je teoreticky přiblížit projektové řízení a následně získané poznatky využít na konkrétní projekt - implementace softwaru v konkrétní firmě. Dělí se na dvě části - teoretickou a praktickou bakalářské práce Personální řízení ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Mezi tyto klíčové pojmy patří: management - manažer - manažerské funkce, podnik - podnikání - podnikatel. Pojmům jako je personální řízení či řízení lidských zdrojů je věnována následující kapitola 1.3 Pojem personální práce Praxe či odborná literatura nám přináší mnoho termínů jako např. personalistika, personální administrativa (správa), personální řízení, či nejnověji řízení lidských zdrojů (personální management), kterými lze jednotně vyjádřit pojem personální práce. V praxi můţe bý

Návrh Systému Motivace a Hodnocení Zaměstnanců Ve

 1. 1. Význam personální práce 1.1 Personalistika a její úkoly Výraz personalistika, þi personální práce je jednou z dílþích oblastí řízení organizace, která zahrnuje vedení a řízení lidí. V praxi i v odborné literatuře nalezneme termíny jako personální práce
 2. Personální činnosti a metody personální práce Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního..
 3. istrativa a personální řízení.
 4. Diplomová práce Řízení lidských zdroj ů v Dopravním podniku m ěsta Brna, a.s. se zam ěřuje na teoretická východiska a následné porovnávání s analýzou skute čného stavu řízení lidských zdroj ů v podniku, s důrazem na léta 2007-2009
 5. istrativa je nejstarším pojetím, které mělo za cíl zajištění ad

Personální řízení v organizaci - Seminarky

bakalářská práce . Osnova personální řízení. Personální práce získávala aktivnější roli, začaly vznikat specializované personální útvary nového typu, formovala se personální politika firmy, nastal rozvoj metod personální práce Personální práce je v současnosti považována za jednu z nejdůležitějších oblastí řízení organizace. Jejím úkolem je zajistit a udržet dostatek schopných a motivovaných zaměstnanců a jejich optimálním využitím dosahovat plánované prosperity a konkurenceschopnosti organizace bakalářská práce: Řízení pracovní motivace a efektivní práce s lidmi je dnes nezbytným předpokladem správného fungování každé organizace. Ovlivňování pracovní motivace žádoucím směrem se stává důležitou složkou personální práce, ale i důležitým úkolem všech vedoucích pracovníků. Firma, chce-li být. personální strategie spočívá v zavedení jednotného procesního systému řízení a rozhodování se zřetelně definovanými pracovními činnostmi, kompetencemi a rozhodovacími pravomocemi výkonných zaměstnanců podniku. Kopachkova, A. Optimalizace personální strategie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2012 Personální řízení v organizaci. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v organizaci. Bakalářská práce Předpoklady úspěšného outdoor tréninku se věnuje outdoor tréninkům jako metodě použitelné pro firemní vzdělávání

Bakalářská práce se zabývá interním auditem ve společnosti ABC jeho současným stavem a návrhem nového provádění včetně návr-hu na změnu auditního týmu, obsahuje úvod a cíle práce, objasnění pojmu interní audity integrovaného systému řízení, analýzu sou nÁvrh na zvÝŠenÍ efektivity personÁlnÍ prÁce proposal of increasing of effectiveness of personal management bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce kateŘina fialovÁ author vedoucÍ prÁce phdr. ing. jiŘÍ pokornÝ, csc. supervisor brno 201 Čejková, Aneta Fakulta: Fakulta sociálních studií Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Program/obor Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje (kombinace/zaměření: Personální management a organizační rozvoj) Obhajoba diplomové práce: Rizika fúzí akvizic v kontextu řízení lidských zdrojů z pohledu zaměstnanců.

Řízení lidských zdrojů - Vysokoškolské kvalifikační práce

 1. 26. Outsourcing personální práce 27. Analýza získávání a výběru zaměstnanců v podniku X 28. Využívání externích služeb (outsourcingu) při získávání nových pracovníků 29. Analýza a hodnocení práce a pracovních míst v podniku X 30. Pracovní kompetence (způsobilosti) a jejich uplatnění v personální práci 31
 2. Personální práce je důležitým článkem celého řízení společnosti, ale nejdůležitějším článkem je řízení lidských zdrojů. 2.2 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů je nejnovější koncepce personální práce, je nejdůležitější pro manažerské řízení
 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou hodnotu od roku..
 4. Hlavním cílem bakalářské práce je popis a analýza efektivnosti řízení lidských zdrojů ve vybraném malém podniku, hodnocení jednotlivých personálních činností a návrh doporučení ke zlepšení personální politiky ve firmě. Bakalářská práce je rozdělena do teoretické a praktické části
 5. Clear Filter Language: Czech Clear Filter Genre: bakalářská práce . Library . Knihovna UTB 51 . Format Topics . personální management 51 motivace 14 výrobci 12 další vzdělávání 11 hodnocení pracovní 9 ODMĚŇOVÁNÍ 6 See all příjem zaměstnanců 6.

Otázka: Personální činnost Předmět: Ekonomie Přidal(a): Nikol CÍLE PERSONÁLNÍ PRÁCE PODNIKU Člověk a jeho tvořivé schopnosti mají pro fungování firmy a pro její rozvoj rozhodující význam. Každá firma má vedle funkce ekonomické (výroba, služby, obchodování) neméně důležitou funkci sociální. Sociální funkce..Sdružuje pracovníky k nutné spolupráci, ke. Prohlížení dle předmětu Personální řízení Bakalářská práce se zabývá personálním řízením a jeho vlivem na efektivitu práce ve firmě SICO RUBENA, s. r. o. Cílem této práce je zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných doporučení. Teoretická část obsahuje. KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské kombinované studium 2006-2012 Michaela Rýdlová Personální diagnostika - metody hodnocení stávajících i potenciálních zamstnanců Personnel diagnostics - measurement methods of current and prospective staffs BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2012 Vedoucí práce: PhDr

Lidské zdroje a personální řízení v cestovním ruchu

Personální obsazení V souladu se současnými trendy jsou rozvíjeny prvky strategického řízení, důraz je kladen na řízení a hodnocení výkonnosti komplexními metodami, vyhodnocování rizika a jeho integrace do manažerského rozhodování až po úroveň dílčích procesů. Bakalářské práce 2020/2021. 2. kolo. Prohlížení dle předmětu personální management Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení adaptačního procesu zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou objasněny pojmy s touto problematikou spojené. První část je věnována řízení lidských zdrojů v. Bakalářská zkouška (první částí musí být obhajoba bakalářské práce) SZ1: Obhajoba bakalářské práce. SZ2: a) Andragogika; b) Personální řízení; c) VERZE A: Psychologie, VERZE B: Sociologie. Celkový počet kreditů za společný základ, povinné předměty a povinně volitelné předměty: 16 + 130 + 16 = 162 Bakalářská práce Povinná dokumentace škol se zabývá rozdíly ve vedení dokumentace škol v elektronické a listinné podobě. Na základě analýzy odborné literatury, 2.13 Personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence a dalš Závěrečné práce. Digitální knihovna ČVUT podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT)

Moderní aspekty personální práce ve středně velké firm

 1. Analýza personální práce (personálních činností) Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Balážová, Barbora (Autor práce) Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikohospodářská fakulta: Další autoři: Šikýř, Martin, 1974-(Vedoucí práce), Stříteský, Marek (Oponent) Typ dokumentu
 2. Vybrané problémy personálního řízení v hotelech a restauracích [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : 2015. 63 stran. Cílem bakalářské práce je analýza personálního řízení ve Marriott Grand Hotelu v Moskvě a restauracích se zaměřením na problematiku a identifikaci slabých stránek tohoto řízení
 3. Personální marketing. Podniková ekonomika. Politický management. Právo a právní věda. Právo a technologie. Profesionální kouč. Projektový management. Průmysl 4.0. Psychologie a sociologie . Reklama a PR . Řízení lidských zdrojů. Sociální média. Sportovní marketing. Technologie v marketingu . Trendy v lidských zdrojích.

BakaláYská práce - IS VŠP

Bakalářské práce Diplomové práce Opatření děkana č. 12/2018 postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na FF JU v Č Absolvent specializace Řízení lidských zdrojů je vybaven komplexem vzájemně propojených, a detailních znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Personální složení Studujte či pracujte v zahraničí - je zde 2. kolo výběrového řízení. Aktuality KGER Podrobnosti 19. 11. 2020 Nepřítomnost doc. Bergerové (viz výše) tisk finálního zadání kvalifikační práce. V konzultačních hodinách se lze se na ně obrátit ve věci jakékoliv bližší informace o všech. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem informačního systému pro personální agenturu AW Partners s.r.o. Při analýze požadavků a návrhu architektury systému vychází autor práce z dostupné vědecké literatury zaměřené na tématiku e-recruitment procesů

Předkládaná bakalářská práce se zabývá age managementem jako nástrojem personální andragogiky a jeho aplikací při řízení lidských zdrojů v organizacích. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vztahů mezi demografickým vývojem společnosti, řízením lidských zdrojů a age managementem Bakalářská práce ABSTRAKT Koneþná, Z. Nábor pracovníkŧ personální agenturou Manpower, Inc. Bakalářská práce. Brno, 2010. Bakalářská práce je zpracována na téma nábor pracovníkŧ personální agenturou Manpower, Inc. Na základě zhodnocení procesu náboru a výběru pracovníkŧ v této agentuře jsou v prác • Personální management II • Bakalářská práce • Psychologie práce, organizace s řízení Volitelné předměty Student musí za bakalářské studium získat minimálně 12 kreditů za volitelné předměty. Níže jsou uvedené některé z nich. Kompletní nabídku naleznete zde. • Ekonomie trhu práce I • Sociální komunikac Poradna o hledání práce, zaměstnání, brigády. V poradně o hledání práce a zaměstnání se snažíme Vám nabídnout v ucelené formě informace. Naše rady by Vám měly usnadnit proces optimální volby povolání a práce, pomoci s přípravou materiálů (životopis, průvodní dopis) a prezentace u výběrového pohovoru při získávání vhodného pracovního místa a nového. Krizové řízení: Prognostické metody: Efektivní získávání a výběr: Leadership: Psychologie a psychoterapie: Evroá integrace: Management reputace: Psychologie v personální práci: Finanční audit: Management změny: Public relations, komunikace a média: Finanční gramotnost: Manažerský controlling: Retence a akvizice v.

5. 2020 - práce budou odevzdány pouze elektronicky do systému IS STAG. Po jejich vložení student zašle informaci e-mailem sekretářce ústavu asmelhausova@ff.jcu.cz . Po vložení práce do systému uzavře sekretářka systém pro další úpravy a práce projde automatickou kontrolou plagiátorství. obhajoby září 2020 - odevzdání. Bakalářská praxe z 5 Bakalářská práce 10 5 60 ECTS Řízení administrativních a správních procesů KŘ → 2/1 zk → 5 Občanské právo KPr → 2/1 zk → 5 Systém a správa daní KOF → 2/1 zk → 5 Ekonomika veřejného sektoru KZE → 2/1 zk → 5 Volitelný předmět3) 2/1 zk → 5 Bakalářská práce z 5 4 mi Kariéra, rady pro řízení kariéry anglicky: Job Career Management Otázky a odpovědi na téma: Kariéra, profesní dráha. Kategorie poradny zaměstnání. Výběr vhodného povolání, personální inzerce, trh práce; Životopis Curriculum Vitae, jak napsat; Průvodní dopis; Výběrový pohovor - interview uchazeče o prác

Projektové řízení - cvut

Posouzení personální práce ve firmě a porovnání motivace a spokojenosti pracovníků: D: Dolejší Petra: Tvorba pracovních týmů v OVB: C: Dolejší Petra: Teritoriální marketing statutárního města Jihlavy v oblasti volnočasových aktivit. E: Doležal Lukáš: Rekvalifikační kurzy ve veřejné zakázce Zpět na trh práce B. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

Diplomová práce - Projekt; Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem (FC5030, UPV_0049, UPVK_0049) Lidská práva (UPV_0051, UPVK_0051) Oborová legislativa; Personální management; Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy (UPV_0052, UPVK_0052) Řízení kvality obchodu a služe Jako absolventi magisterského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje budete schopni samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky rozmanitých sociálních problémů a také vyhodnocovat přínosy a nedostatky opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů Seminární a bakalářská práce - náležitosti, struktura, citace, etika; Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa. Zpracováním zadání bakalářské práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí

FF ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. Výuka a provoz fakulty od pondělí 7. 12. 2020. FF ∙ Aktuálně ∙ 3. 12. Humanitky.cz v shortlistu deseti nejlepších kampaní za říjen. FF ∙ Aktuálně ∙ 30. 11. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2021/202 Závěrečné práce v NXP Semiconductors : Job Centrum UTB : Diplomová/bakalářská práce: 26.11.2020: Solution Engineers NXP Semiconductors : Job Centrum UTB : Stálý pracovní poměr: 26.11.202

Vedoucí práce: Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek. Komise ocenila zejména výsledky empirického výzkumu, který je v českém odborném prostředí ojedinělý a má významný odborný přesah. K vysoce pozitivnímu hodnocení práce přispěl i samotný fakt, že daná bakalářská práce má charakter zdařilé vědecké studie. V r. 201 bakalářská : 2020 : Zachová Monika: Sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu při práci s lidmi s poruchou autistického spektra: bakalářská : 2020 : Závodná Lenka: Intervence sociální práce v poradně pro občany realizované na místní úrovni. bakalářská : 2020 : Závodná Lind

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správn

Personální činnosti a metody personální práce Knihy Grad

Vysoké U Čení Technické V Brn

> Absolventské práce (bakalářská či diplomová práce) Se studenty máme již několikaletou zkušenost také ve formě absolvování praxe i při zpracování bakalářské či diplomové práce. Pro některé studenty se tato spolupráce stala vstupní branou do firmy po úspěšném absolvování studia nebo i v průběhu studia Diplomová práce. Systém personální práce ve vybrané organizaci. Analýza systému personální práce ve vybrané organizaci, jeho posouzení, zhodnocení a návrh změn na zlepšení řízení této oblasti. Bakalářská práce. Zavádění etického kodexu do vybrané organizace. Analýza současného stavu a navržení a zavedení. Věnujte pozornost novému RD č. 27/2017 - Pravidla zadání závěrečné práce (zveřejněno v dokumentech), zvláště tomuto textu: K validaci student doloží potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2/Diplomová práce 2 a jeho souhlas s validací (návrh potvrzení o udělení zápočtu a souhlas s validací vedoucího práce je v. organizace řízení provozu na trati a nutné personální změny. Provést vyhodnocení navržených opatření. Téma: Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice Gestor: O11 Rozsah: bakalářská práce 35 - 40 stran, diplomová práce 55 - 60 stran Typ: bakalářská práce, diplomová práce

BP v akademickém roce 2020/2021. Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti Bc. studijního programu povinni vybrat si téma bakalářské práce během období výuky zimního semestru ve 3. ročníku Závěrečné práce studentů. Naše centrum také umožňuje studentům zde řešit své závěrečné práce a podílet se tak na prohloubení poznání a rozšíření možností využití naší eye-trackingové laboratoře Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku Myslivcová, Světlana Hlavním cílem disertační práce bylo stanovit nástroje a atributy personálního marketingu, které jsou nejdůležitější pro účinné řízení lidských zdrojů

Diplomová, bakalářská práce - téma -prázdný formulář ze SIS, v případě tisku formuláře ze SIS jsou všechna data již vyplněna automaticky Děkanát - Oddělení personální a mzdové Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. CV garantů oboru: 31.08.2016 Výběr pracovníků - metody personální práce a assessment centrum: bakalářská : 2009 : Pastrňáková Zuzana: Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce se zaměřením na canisterapii a felinoterapii: bakalářská : 2009 : Podaná Veronika: Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a. Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku Z 0P+0C W38A001: Bilanční teorie ZK 5P+0C 2381705: Controlingové řízení podniku Z,ZK 2P+1C Personální řízení Z 2P+1C 2382149: Počítačem integrovaný podnik KZ 2P+1C 2382148: Počítačem integrovaný podnik KZ 1P+2C. Směrnice 48/2020 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků FF UJEP Směrnice 47/2020 - Etika vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP Směrnice 46/2020 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice 45/2019 - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační.

Analýza vzdělávacích potřeb všeobecných sester vJaromír Tichý - Katedra výpočetní a didaktické techniky

Personální činnosti v oblasti neziskových a ziskových organizací: bakalářská : 2014 : Indiková Šárka: Vzdělávání pracovníků na Úřadě práce: bakalářská : 2014 : Klímová Hana: Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách: bakalářská : 2014 : Kučerová Kateřina: Probační a mediační služba v. 23. 11. Děkan fakulty ocenil vynikající práce studentů i akademiků a nově také přínos k popularizaci vědy . Cenu děkana fakulty obdrželi studenti za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce Řízení lidských zdrojů v organizacích sociálních služeb: diplomová : 2016 : Bartoš Pavel: Personální práce v organizaci sociálních služeb: diplomová : 2016 : Klohnová Jarmila: Sociální integrace na Jesenicku: diplomová : 2016 : Köhlerová Svatava: Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava.

Katedra geografie UJEP – Geografie na UJEP

Video: Bakalářské a diplomové práce Katedra andragogiky a

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-1407-3. PECHOVÁ, J. Personální management Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní programy Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí 2011 - 2016: Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce: 2009 - 2011: Mgr., Ostravská univerzita, obor Management organizací služeb sociální práce Řízení lidských zdrojů prodělalo historický vývoj. Nejstarší pojetí pojímalo personální práce jako soustava administrativních činností (personální administrativa). Před druhou světovou válkou se začínají prosazovat nové metody práce s lidmi, skutečné personální řízení (v rovině operativního řízení)

Důležité termíny, podmínky přijetí, postupy a návody. Přijímací řízení Podat přihlášk Řízení lidí. Personální politika organizace. Projektový management. Metody a techniky managementu kvality. Přednáška garantra společně s odborníkem z praxe. Time management. Manažerská komunikace. Etika a kultura práce manažera. Společenská odpovědnost organizace

Zahrnuje nástroje stimulace pracovníků v souladu s personální strategií, s personální a sociální politikou, prolíná se celým systémem řízení lidí v organizaci. Úkolem motivačního programu je ovlivňování pracovní ochoty lidí, jejich výkonnosti, spokojenosti a stabilizace Personální finance a investování Duševní hygiena Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu Organizace práce a ergonomie Vybrané kapitoly z dějin práva a historie Potravinářské zbožíznalství 4) Plodinové produkční systémy Chov zvířat Odvětvová ekonomika Agroturistika a řízení malých fare 01PRA 09 Bakalářská práce: Jejím cílem je prohloubení znalostí a zkušeností s uplatňováním společenskovědných disciplín v řízení chodu organizace, v personální práci, v mezinárodních týmech a získání praktických dovedností v daných oblastech. V této souvislosti je vyžadováno teoretické ukotvení daného.

 • Hrnek menici barvu podle teploty.
 • Milkovice mapa.
 • Jak udělat pozadí na fotce.
 • Vladimír ráž valerian ráž.
 • Sběrný dvůr praha 10.
 • Mega vlna.
 • Brslen choroby.
 • George uk.
 • Radiace z cigaret.
 • Plastové výplně do dveří.
 • Vaření v pomalém hrnci video.
 • Numerická apertura vzorec.
 • Kolumbie.
 • Návrh dětského pokoje online.
 • Cemix spádový potěr.
 • Skladba podlahy v patře.
 • Nejlepší antivirus pro android 2019.
 • Venkovní schody do domu.
 • Jana šulcová filmy.
 • Práce při rodičovské dovolené 2017.
 • Nafouknuté cukroví.
 • Založení webu zdarma.
 • Sporcle all countries.
 • Mistr yoda.
 • Ae/af vypnuto.
 • Kvv no 2018.
 • Vulgarni materialismus.
 • Vetkom nabidka prace.
 • Tokyo ghoul ghoul type.
 • Miminko týden po týdnu.
 • Veselé vánoce německy.
 • 7800 fahrenheit bon jovi.
 • Suavinex premium.
 • Sablony na blog.
 • Sever a jih 1985 online.
 • Back to black chords.
 • Rokeach hodnoty.
 • Rozhovor s jeptiškou.
 • Mátová barva oblečení.
 • Braun mixér 4162 4191 4193 4199 nůž sekací br67050146.
 • Vše o londýně.