Home

Homiliář

homiliář - ABZ.cz: slovník cizích slo

homiliář Vševěd

Homilie (z řec. homilos = shromáždění) žánr liturgické literatury opírající se o bibli.V souladu s Origenovým učením (3. století) jsou rozeznávány dva typy homilií: nižší (analytická), v níž se jednotlivé úseky bible (věta po větě) vysvětlují izolovaně, a vyšší (syntetická), která spočívá ve výkladu rozsáhlejšího textového úseku Opatovický homiliář - z poloviny 12. století, toto dílo mělo latinskou osnovu ale kázání byla psána česky. Historiografická literatura K legendám se přidaly kroniky. S legendami měly společný historický základ, ale překračují hranice náboženské literatury - byly zaměřeny na politické a společenské dění Homiliář. Kategorie: křesťanství. Podkategorie: liturgie kniha. Z lat. liber homiliarius, »kniha homilií«. Liturgická kniha obsahující některé - homilie - církevních otců, komentující texty - evangelií pro předčítání během bohoslužby ( - liturgie)

Homiliář Slovník cizích slo

 1. homiliář (církev) sbírka homilií. Souvisijící slova. Synonyma. Slovni druh Podstatné jméno Rod mužsk
 2. homiliář Liturgická kniha obsahující čtení z děl církevních otců na evangelium či epištolu příslušného dne podle církevního kalendáře, tzv. homilii
 3. Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly zpřístupněny dva středověké rukopisy. Homiliář XIII A 4 pochází z doby kolem roku 1360 a byl součástí knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Antifonář XIII A 7 je německého původu a napsal jej v roce 1412 Jan Sendelwecken
 4. Apr 2, 2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f. 19
 5. Ve druhé polovině 14. století vznikl patristický homiliář (XVI A 7) a sborník s výklady biblických prologů a s provinciálními statuty pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1349 (XVI A 11). Přejít k hlavnímu obsahu +420 311 611 237 info@manuscriptorium.com.
 6. • Opatovický homiliář (soubor kázání, sv.Václav, sv.Vojtěch) • Svatojiřské officium (=velikonoční liturgická slavnost, dramatická tvorba) homiletika = kazatelství homiliar = soubor kázání officium = hrané scénky doprovázející kázání. Písňová tvorba - rozdělení na duchovní a světsk
 7. Apr 2, 2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f. 31
188 Best Calligraphy images in 2019 | Calligraphy

Homiliář opatovický - Encyklopedie knih

Mezi ‚pohanstvím' a křesťanstvím: Homiliář opatovický jako pramen pro studium archaického slovanského náboženství? in: Markus Giger, Hana Kosáková & Marek Příhoda (eds.), Křižovatky Slovanů, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 185-206 Homiliář Opatovický (sign. III.F.6), nazývaný podle svého někdejšího uložení v benediktinském klášteře v Opatovicích, bývá datován do poloviny 12. století, jde tedy o nejstarší dochovanou kazatelskou knihu, která prokazatelně vznikla na našem území Homiliář je sestaven z 91 kázání zhruba seřazených v pořádku církevního roku. Z celkového počtu je jich přímo rubrikou určeno 13 ke kléru,9) 2 к ře holníkům,19) jedno к řeholnicím,11) jedno к biskupům,12) jedno к lidu1^) a 2 jako opravná.14) Z kázání ostatních lze 6 charakterisovat jako exeg

Karel Doskočil (ed.) Šest kázání z Homiliáře Opatovického. Do elektronické verze převedl Lukáš Loužecký. Úvod. Kázání o narození Pána našeho Ježíše Krist oPAToVIcKÝ HoMILIÁŘ Kazatelswí wořilo od počátku křeséanswí iednu z neidůležitějších složek práce duchovních. Bez činnosti kazatelské si nelze představit ani působení soluňských bratří na Moravě ani působení kněžstva mezi lidem v dalších staletích. Pro potřeby kazatelsk Václava, homiliář Besědy na evangelije Řehoře Velkého aj. (e) Staroslověnština charvátského typu, přímo nedoložená, ale dosvědčená zákazy z 10. a 11. stol. užívat v písemnictví slovanskou řeč

Homilie - Wikipedi

 1. Apr 2, 2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f, 181
 2. Ochridského pro jižní Slovany, o Kosmu a Homiliář opatovický pro Čechy, Thietmara, Helmonda, Herborda a Ebbona pro polabsko-pobaltské kmeny, Povest vremennych let a Novgorodské letopisy spolu s ruskými traktáty pro východní Slovany a další. Nejstarší svědectví podává opět Prokopios ze 6. stol., podl
 3. První pochází z druhé polovině 14. století a jedná se o patristický homiliář . Další sepsaný roku 1349 obsahuje výklady biblických prologů a s provinciálními statuty pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic ( XVI A 11 )
 4. Homiliář (Homiliarium) obsahuje kázání; Sbírky řečí (Liber sermorum) obsahuje kázání i jiné texty církevních Otců a pozdějších autorit; Pasionál (Passionale) obsahuje čtení o umučení svatých; Legendář (Legendarium) obsahuje texty o životech svatých; Knihy ordinales
 5. Mezi tiskem těchto archů vyšel spis prof. V. Jagiće Kirchenslavisch-böhmische Glossen sæc. Xl—XII, 1903. Glossy tu oznámené, jež chci znamenati zkratkem GlossJag., nalézají se v lat. bibli ve dvorní knihovně ve Vídni č, 1190, na str. 237b až 247b, při evang. Mat. a Mark. Vědělo se o nich již dříve, ale čtení a výklad jejich podány jsou teprve nyní
 6. O dalších pohanských zvycích informují i zákazy a zápovědi knížete Břetislava II. a Homiliář Opatovický z 12. století. V Polsku se nejstarší kronikář Gallus (12. století) pohanskou dobou nezabývá a až Jan Długosz v 15. století uvádí jména bohů, jde však nejspíš o názvy nižších mytologických bytostí
 7. Opatovický homiliář (Kázání o narození Pána našeho Ježíše Krista) - mnoho autorů, homilie - druh kázání vázaný k mravoučnému námětu z bible (pasáž x celý námět) - přelom 12. a 13. stol. Přemysl I. Otakar (1197-1230): české knížectví→království (1212 Zlatá bula sicilská - vydána králem a.

Homiliář opatovický neuvádí promluvu k žádnému z mnoha dní, k nimž lidová tradice v tomto období, kdy obava se mísí s nadějí, připjala množství obřadů - s jedinou výjimkou. Tou je den sv. Ondřeje (30. listopadu). Je to asi mimořádný den, podobně jako den martinský, a to již svým místem v kalendáři Kazatelské texty-Opatovický homiliář Kosmas- (1045-1125) -vzdělaný člověk,hodnostář,děkan svatovítské kapituly,-zakladatel českého dějepisectví Česká kronika-psaná latinsky,líčí české dějiny(Chronica Boemorum) prvním pramenem mu bylo to,co si lidé pamatovali druhým pramenem co nezaži Od Prokopia, který zdůrazňoval úctu k řekám a nymfám jako jeden z hlavních pilířů slovanského náboženství, přes Kosmu či Homiliář opatovický, až po další středověké texty zmiňující se o pohanství, se dočítáme, že staří Slované uctívali prameny, řeky, jezera i moře

SlovanSké pohanStví ve středověkých latinských pramenech vbral, přeložil, úvodem y a poznámkami opatřil Jiří Dynd Opatovický homiliář. Jako text reflektující aktuální ideologické a politické otázky i problémy života všedního dne je mimořádně důležitým historickým pramenem. Homiliář z 12. století připisovaný Jindřichu Zdíkovi neobsahuje reminiscence na domácí poměry. Edice. HECHT, Ferdinand, ed. Beiträge zur Geschichte.

Knihovny a knihy v českém středověku. Potřeba uchovat si text v nezaměnitelné podobě, v jeho originárním vyznění, potřeba čelit protivníkům a nenadálým reformačním výbojům, touha po stabilním intelektuálním prostředí a snaha vysvětlit životní situace šla ruku v ruce se vznikem a rozvojem knižní kultury Trest smrti a sterilisace zločinců a duševně chorých s hlediska katolické morálky. Opatovský homiliář. | | | | Dynda, Jiří, Homiliář opatovický: Loci communes a pohanské přežitky ve středověké lidové kultuře [work submitted to the Conference of students in the study of religions], Praha 2014. [p. V evangeliáři byla čtyři evangelia, evangelistář zahrnoval výňatky z evangelií, jak se četly během roku, pasionál obsahoval legendy, žaltář žalmy, kancionál (antifonář, graduál) duchovní písně, homiliář (postila) kázání a breviář (hodinky) modlitby. Nejčastěji opisovanou knihou zůstávala Bible Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Homilie Slovník cizích slov - infoz

Fellows. Fellows jsou externí členové Centra medievistických studií. Jejich spolupráce s Centrem je neformální, není založena na zaměstnaneckém poměru -3) Homiliář opatovický dokládá významné přežívání předkřesťanských náboženských zvyků, praktik a představ na přelomu 11. a 12. stol. • velmi málo pramenů máme z oblasti polské a lužicko-srbské • poměrně dost jich máme v případě východních Slovanů Homiliář obsahuje nejstarší sbírku kázání českého původu. Sborník byl sestavený z různých zdrojů evroého křesťanského písemnictví a doplněný i některými kusy původními. Vznikl v době mezi přelomem 11. a 12. století a polovinou 12. století. Uvažovalo se, že kázání byla přednesena pražským biskupem. Homiliář křesťanství liturgie kniha Homilie křesťanství Homoúsios křesťanství teologie rané křesťanství Honorius I., papež osobnost křesťanství papež 7. stol. Hór (řec. Hóros) religionistika mytologie Egypt starověk Hora religionistika Horské kázání křesťanství Hosana křesťanstv Kazatelský text Opatovický homiliář (pol.12.století) Období velkomoravské Cyrilsko-metodějská tvorba ( Konstantin (827-869), Metoděj (+885)) - na Velkou Moravu přišli roku 86

This paper examines the medieval Bohemian manuscript, Homiliarium opatovicense, as a possible source for the study of the archaic Slavic religion and its survivals after the Christianization. Besides pointing out a few problematic passages in th Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies. Křesťanství, které se u nás začalo šířit od 9. století, mělo velký problém tento starý zvyk vymítit. Ještě na přelomu 11. a 12. století se písemné prameny, jako Kosmova kronika či Opatovický homiliář, zmiňují o různých pohanských ohavnostech jako bylo nošení darů studánkám

homilie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Apr 2, 2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f. 171 - kazatelské texty (Opatovický homiliář = soubor latinských kázání) Synkretismus funkcí = literatura nemá funkci pouze věcnou (informovat čtenáře) a uměleckou (působit na jeho city). V literatuře dochází ke vzniku synkretismu (spojení) mnoha pomezních žánrů a textů, které nejsme schopni přesně vymezit Homiliář Opatovický zle na to žehrá. Samo o sobě ctít předky je prý chvályhodné, ale ne je ctít nábožensky. Než to asi byl pro tehdejší lid rozdíl příliš umělý, než aby toho dbal. A tak kult dědků, skřítků hospodáříčků přecházel s pokolení na pokolení až na naše doby.« (1. c., 145. Opatovický homiliář. b) Pasionál abatyše Kunhuty. c) Zbraslavská kronika. d) staročeská verze Alexandreidy. 8. Vyberte variantu, v níž jsou události seřazeny chronologicky za sebou. a) korunovace Oty I. císařem, cyrilometodějská misie na Velké Moravě, dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, vítězství Přemysla Otakara II. u.

seznam slov, která končí ř hrobař hubař houbař zubař stavbař pecař vladař spoluvladař sadař rejdař vodař bludař sjezdař brzdař bachař pracha Západní prameny jako Thietmar, Saxo a Helmold je nazývají podle římské tradice demestici nebo penati; stejně tak i český kronikář Kosmas nebo Homiliář opatovický z přelomu 11./12. stol. Domácí název zachovaly ruské prameny z 11. stol. - domovoj a český kronikář Dalimil z počátku 14. stol. - diedci. Pozoruhodný je. Homiliář Opatovický jest latinský kodex, podle písma z doby okolo roku 1150, uložený dnes (1939) mezi cimeliemi universitní knihovny v Praze. Téměř pět set stran osmerky při středověkých úsporných zkratkách vydá tolik, kolik by asi vydal tisk

Homilie - Encyklopedie knih

Tyto tři jazyky přetrvávají vedle sebe až do doby národního obrození. Protože většinou neznáme autory textů, označujeme je tzv. incipitem (Crescente fide christiana), místem nálezu (Opatovický homiliář) nebo obecným údajem o autorovi (Mnich sázavský). Historie Český stát vznikl na konci 9. stol Příspěvek k porozumění mezopotámskému Mýtu o Etanovi; 2. místo Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky, FF UK), Homiliář opatovický: Loci communes a pohanské přežitky ve středověké lidové kultuře; 3. místo František Novotný (Ústav filosofie a religionistiky, FF MU), Když hrabě jezdil na rakovi Uctívač. Ze zaniklého benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem pak pochází nenápadný, avšak pozoruhodný homiliář - sbírka kázání na vybrané biblické texty, určená pro liturgické užívání i k přednesu před panovníkem Sbírka homilií se nazývá homiliář. Zpočátku homiliáře obsahovaly pouze církevní Otce, později byli připojeni i jiní autoři, např. Alkuin. Postila (post illa verba, tj. po těchto slovech) Je to krátké objasnění určitého biblického textu, které učitel diktoval žákům během výkladu Písma svatého.

Středověká literatura - Studuju

 1. 11.03.2009 20:14 Literatura raného středověku-staroslověnské kořeny našeho písemnictví - 9. stoletíPočátky naší vzdělanosti souvisejí s příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu roku 863
 2. Benedikta Bible antifonář graduál misál breviář životy svatých a martyrologia příručky kanonického práva Základní rukopisná výbava Xin - Martyrologium Adonis XI1/2 - Lekcionář XI/XII - Vitae Patrum XII1 - Misál XII1/2 - Breviář (pars aestivalis), graduál XII2 - Lekcionář a homiliář (de tempore et de sanctis.
 3. Bc. Jana Vašíčková Bakalářská práce Lidová zbožnost na pomezí magie a legitimní víry v Opatovickém homiliáři a díle Largum ser
 4. Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) - Homiliář opatovický: Loci communes a pohanské přežitky ve středověké lidové kultuře. Anna Korbášová (Katedra porovnavacej religionistiky FiF UK) - Golemiáda: Bratislavské demonštrácie proti filmu Golem v roku 193
 5. Thietmar, Kosmas, Homiliář opatovický, Helmond, polská kázání, a jihoslovanské, např. Život sv. Nauma z 10. stol. Jde sice většinou jen o povšechné údaje, nicméně srovnáním s později doloženými zvyky je možno je dokreslit do konkrétnější podoby. Když se např. u kamenů považovaných za posvátné přísahalo a.

Homiliář - i Encyklopedi

 1. homiliář kancionál lekcionář lucidář manuálník misál parimejník pasionál penitenciál penitenciář polyglota postila smolné knihy štambuch. žaltář. Literární teorie, literární historie akrostich alamod anagram bohemikum bohemismus bukolika časomíra disticha ekloga elogium emblematický emblém epitaf epistola exemplum.
 2. Písemným pramenem je autorovi homiliář opatovický a tzv. Rudolfův katalog magie. O tehdejším křtu, dětství, svatbě a manželském životě vypráví Kolébka života. V poslední kapitole s příznačným názvem Poslední hroudy země se s Ostojem definitivně rozloučíme
 3. Kosmovu kroniku, zprávy od Ibn Rusty, homiliář Opatovický, Staroslověnský penintenciál a další. V práci jsou zapracovány veškeré textové doklady dotýkající se tématu slovanského kultu. Výklad dějin je srozumitelný a pečlivý. V části věnující se archeologii Barbora Bílková pečlivě rozebírá textovou a archeologicko

Prokopovi/ ze 12.století, Versus de passione sancti Adalberti, Opatovický homiliář /kázání o českých světcích/, dále nekrologia, kroniky a anály. Z nich je nejvýznamnější Kronika česk. zákazy a zápovědi kníţete Břetislava II. a Homiliář Opatovický z 12. století. V Polsku se nejstarší kronikář Gallus (12. století) pohanskou dobou nezabývá a aţ Jan Długosz v 15. století uvádí jména bohů, jde však nejspíš o názvy niţších mytologických bytostí. Mytologické představ Homiliář opatovický (c. 1150, překlad). Kosmova kronika (Wikipedie) (1119-1125) | Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (Monumenta Germaniae Historica) | Kronika česká (Kosmas) - Recording for Czech radio. Old Church Slavonic. Proglas: Text in Glagolitic, in Cyrillic, in modern transliteration and in modern Czech. [Wikisource]

Paranormal2 - Ochránci domovů - dobří duchové?

Populární a hojně opisovaný byl např. homiliář pro Karla Velikého, který sestavil Paulus Diaconus (+ kol. 800), původem z langobardského šlechtického rodu a mimo jiné autor významné kroniky Dějiny Langobardů. Autorem oblíbeného homiliáře byl také Hrabanus Maurus (kol. 780-856), žák Alkuinův PDF | On Jan 1, 2006, David Kalhous published Homiliář Opatovický | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Apr 2, 2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f, 21

české kazatelské praxe představuje homiliář opatovický z poloviny 12. století. Množství českých, latinských a německých kázání, jež vyšla tiskem od konce 18. století, není dosud prozkoumáno. Kazatelství jako literární žánr? Na kazatelství 17. a 18. století je možno nahlížet ze dvou různých úhlů pohledu Svědectví o tomto zápase přináší Homiliář opatovický, v němž je soustavně káráno a zakazováno ctění různých ostatků člověka, jehož svatost nebyla objektivizována, tedy schválena a dokázána křesťanskou církví: Proto se mějme na pozoru, aby se nám nestalo náboženstvím uctívání zemřelých, neboť jestliže.

Z církevních knih se dochoval Opatovický homiliář, kde můžeme najít různé glosy (samostatné komentáře k původnímu textu - počátek slovesné tvorby) nebo bohemika. Ve 12. stol. vznikla ze slovesné tvorby česká duchovní píseň SVATÝ VÁCLAVE, VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ Magie byla u Slovanů významnou součástí duchovních představ a její praktikanti, jako čarodějové a vědmy, byly tvůrci a nositelé náboženské ideologie, především v oblastech kde nevzniknul organizovaný kult s kněžstvem.(Váňa, s. 191) I kněží a obyčejní lidé se však k magickým praktikám uchylovali a mnoho z těchto technik a představ se uchovalo i po christianizaci traktáty z 11. - 12. stol., v Čechách např. Kosmas i Homiliář opatovický. Četné projevy pozdější můžeme proto právem považovat za přežitek dávného vztahu k tomuto živlu. Za živý nebo svatý oheň se v lidových zvycích považuje právě oheň rozdělaný po starém způsobu dřívky, popř. křesadlem. - Opatovický homiliář - z poloviny 12. století, toto dílo mělo latinskou osnovu ale kázání byla psána česky. C)Historiografická literatura - kroniky-K legendám se přidaly kroniky. S legendami měly společný historický základ, ale překračují hranice náboženské literatury - byly zaměřeny na politické a společenské.

homiliář: referá

Rok 2002, č. 2, s. 84-101 Dokončení projektu MASTER. Dne 12. září 2001 byla v Lucemburku předložena závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích projektu MASTER (Manuscript Access through STandard for Electronic Records) Abstract: Bratr Havel z Lemberka (Lenberg), převor /johanitského řádu/ v Čechách, Polsku, Rakousku a na Moravě, potvrzuje, že bratr Konrád z Kladska (Glatz) daroval komendě v Žitavě (Zytauia) dvoudílnou bibli, pasionál, homiliář, první část Sumy sv. Tomáše a jiné knihy a bratr Mikuláš řečený Wildenberg třetí část Sumy sv Title: PowerPoint Presentation Last modified by: oblomi Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Kategorie: Dějepis, Profi práce Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje stručné vysvětlení významu více než tří stovek dějepisných odborných výrazů a cizích slov.Po uvedení pojmu následuje vždy jeho krátká definice v heslech. Vhodné pro rychlé pochopení obsahu termínů bez nutnosti dlouho hledat v.

pochází sbírka kázání nazvaná Homiliář opatovický. Za působení opata Konráda byl v roce 1227 pohřben v klášterním kostele syn Přemysla Otakara I., markrabě moravský Vladislav. Po opatu Hroznatovi z Lipoltic byl papežem potvrzen Jan Neplach, který v sepsané kronice zanechal zprávy i o své diplomatické činnosti Nezávislost na knížeti a na údělnících, podřízení biskupovi, v Praze až za 30 let. Jindřich Zdík jako první ke správě používal listiny (kulatá pečeť), skriptorium - Zdíkův homiliář (kázání), Horolog

Opatovický homiliář. legendy. kromě výše zmíněných i legendy o sv. Vojtěchu: Versus de passione sancti Adalberti - leoninský (vnitřní rýmy) hexametr, parafráze legend římského mnicha Jana Canaparia; autor: neznámý kněz rétorického vzdělání, četba římských autorů . hymnografi 2-apr-2016 - Homiliář Walters Ms. W.148; Dolní Porýní 1300-1350; f. 19 Nesporně rajhradského původu je lekcionář a homiliář stejně jako liturgický rukopis Capitula et orationes ze 13. a 14. století. Tato práce rajhradských řeholníků je úzce spjata s budováním a rozvojem klášterní knihovny, která patrně vznikla krátce po založení kláštera

Abstract: Bratr Havel /z Lemberka/, převor /johanitského řádu/ v Čechách a Polsku, potvrzuje, že žitavské komendě darovali bratři Konrád z Kladska (Glacz) dvousvazkovou bibli a jednosvazkový passionál, Mikuláš z Hirschfelde (Hirsueldia) homiliář a Merklín antifonář a kaplan této komendy Mikuláš sumu ctností a hříchů. This page was last edited on 12 July 2018, at 09:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Iva Adámková (2018) Robert Antonín (2010) Přemysl Bar (2018) Stanislav Bárta (2017) Milena Bartlová (2000) Klára Benešovská (1998) Josef Bláha (2000

homiliář

DILO KENNETHA GRANTA: 1. OUTER GATEWAYS Jedno ze zakladnich del tyfonskeho maga a dedice Aleistera Crowleyho. Kniha obsahuje kapitoly o Pragrimoaru a Tutulu z nauky Necronomicon, Osobni genius Austina Osmana Spareho, Ufologie a ritual Mithra, Lucidni sneni, Tyfonska doktrina, Gematrie Madjamika a Crowley, a slavnou Moudrost S'lby s jejim mystickkou gnozi a magickou a kabalistickou formuli Julius Enders. Jan Gebauer a Rukopisy. Úvod Před započetím této studie jsem dost dlouho přemýšlel a moje rozpaky přetrvávají ještě dnes stol., Homiliář opatovický z 12. stol., starosrbský zákoník z 13. stol. a další), tak podle folklórních dokladů. Slované podobně jako Indové nebo Germáni prožívali v slunci vševidoucí oko nebo zlatý vůz tažený spřežením bílých koní (viz. řecký Hélios), ale nejčastěji je chápali jako okřídlenou světelnou. Ráda bych poděkovala za trpělivost a pomoc své rodině, která mi během celé práce byla þastým rádcem a kritikem. Dále děkuji vedoucí své práce, Mgr. Zuzaně erné, P h.D., z Středověké knižní skvosty o víkendu k vidění v rámci probíhající výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 / Národní galerie v Praze: Vladštejnsá jízdárna / Praha / 27. 1. 2015 Středověké knižní skvosty o víkendu k vidění v rámci probíhající výstavy Otevři zahradu rajskou

Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea Manuscriptoriu

Výběrem by měla být prakticky totožná s Emlerovými Prameny, s tím ovšem, že by byly dodány prameny, které Emler opominul (např. kronika Beneše Minority nebo i Homiliář opatovický). V zásadě by se přebíraly latinské či jiné texty standardních vědeckých edic i s kritickým aparátem dr. Zdeněk Uhlíř: Homiliář opatovický a obraz raně středověkého kazatelství v Čechách 22. zasedání 8. 3. 2006 PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.: Šlechta a města v pozdně středověkých Čechách: (Ne)oprávněná generalizace? 23. zasedání 14. 6. 2006 doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc.: Nové pohledy na umění husitské dob

Czech and Slovak Literature Resources [ home | links | Czech and Slovak literature in English] See also: Oxford DPhil theses in Czech literature. Local resources... Czech and Slovak Literature in English (a brief bibliography of translations, with some related links).. The Reception in Nineteenth-Century England of Czech Literature and of the Czech Literary Revival, Cambridge 1977, PhD 1978 3 Homiliář opatovický (11.-12. století?; Národní knihovna ČR v Praze, III.F.6 XII). 4 Kyjevské listy (Knihovna Ukrajinské akademie věd v Kyjevě, sign. DA/P 328). 5 Římský Aventin s klášterem sv. Bonifáce a Alexia. 6 Pohled na Ostrov a zdiva zaniklého kláštera od východu. 7 Dnešní podoba benediktinského kláštera sv Kosmas i Homiliář opatovický. Četné pozdější projevy můžeme proto právem považovat za přežitek dávného vztahu k tomuto živlu. Aby byl oheň posvátný, musel být rozdělán tradičním způsobem dřívky, popř. křesadlem, křemenem a hubkou a při jeho rozdělávání bylo vhodné oheň žehnat a mít k němu velkou úctu. Homiliář opatovický rovněž přináší potvrzení skutečnosti, že laické přijímání podobojí i v raně středověkých Čechách souvisel s laickýo kalichemm který, má mít každý kněz připraven s viatike vem form hostiě ponořene é d (Hecho vín 1863a t , 83 13—15), ř. Je

Ukazuje se tak, že Homiliář Opatovický je významným pramenem. Z téže doby pochází další rukopis, tzv. Homiliář Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa v letech 1126-1151. Je to ovšem francouzský import na Moravu neobsahující žádné doplňky, dodatky či poznámky domácího původu Časopis Národního muzea (krátce znám jako Muzejník) je nejstarší český stále vycházející vědecký časopis. Vychází jako čtvrtletník (dvakrát do roka jako dvojčíslo)

homiliář holografický záznam hologram livres d'heures hodinky kanonické hodinky vzácný dokument historický dokument GUI gothica gotické písmo vpisek glosa utilitární četba funkcionální četba fotosazba fotografická sazba diskotéka fonotéka číslování listů foliace foliování dvojtečková klasifikace dvojtečkové. 4. Ilustrovaná encyklopedie českých klášterů; Homiliář opatovický - příprava edice a komentář; publikace výsledků archeologického výzkumu ostrovského kláštera 5. Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00, Praha 1; tel.: 420222222146 e-mail: sommer%arup.cas.cz. 1 82 Bible a homiliář zůstaly na faře do r. 1629, snad až do března r. 1630. Vypůjčil si je tu nový patron, císařský generál don Martin de Hoeff-Huerta, který Miličín získal r. 1629 do zástavy a v dalším roce koupil Opatovický Homiliář - 181. Opatrný Aleš - 5. Opletal František - 269. Orten Jiří - 128. Ortega José - 101. Orwell George - 125. Osho Janusz - 86. Ostrčil Otakar - 161. Ouředník Patrick - 269. Ovidius Publius Naso - 31. Ozeáš Josel - 256. P. Pablo Julian - 72. Paclt Jaromír - 269. Palach Jan - 6, 105. homiliář / XAAB homogenní souborný katalog / OED homograf / Z homografie / Z homonymie / Z homonymní slova / Z homonymum / Z horizontální portál / T horizontální stavění / O horká sazba / XBA horní index / ABDE hostitelské centrum / SA hostitelský počítač / IFEA hranové kování / XAX hromadná nakladatelská smlouva / X

 • 10 usd to czk.
 • Wow destruction warlock rotation.
 • Časopisy první republiky.
 • Blender features.
 • Nintendo wii games.
 • Sodoma gomora kniha.
 • Jezuitský kostel brno koncert.
 • Dalimil klapka filmy.
 • Skopová kýta na divoko.
 • Spárovací hmota na kamenný obklad.
 • Stavební úřad plzeň sever.
 • Matka tereza kontroverze.
 • Create photo album online.
 • Software firmware 6276 vw rns510 škoda columbus.
 • Tintoretto.
 • Fejsbuk pratele.
 • Skalník prodej.
 • Kalibrace senzoru přiblížení android.
 • Modeláž nehtů.
 • H420 eko d.
 • Krajta mřížkovaná.
 • Velikost 56 miminko.
 • Streptococcus pyogenes hemolysis.
 • Miriam chytilová wikipedie.
 • Eko papírnictví.
 • The who generation youtube.
 • Sada oběžných mincí 2019.
 • Ledvinový pás dr max.
 • Cheung wing sing.
 • Mobil s dobrým fotoaparátem do 5000.
 • Dm real techniques.
 • Videoherna praha.
 • Operace srdečních chlopní.
 • Jak se rychle zbavit akné v dekoltu.
 • Kuchyne do u.
 • Lněné semínko krmné.
 • Vyjádření hygieny ke kolaudaci.
 • Helium brno.
 • Bihk.
 • Basic šaty.
 • Instagram zrusena zprava.