Home

Definiční obor lineární funkce

PPT - MF seminář 2010/2011 - úvod PowerPoint Presentation

Lineární funkce — Matematika

Definiční obor lineárních funkcí je R, stejně tak u oboru hodnot. Funkce je klesající či rostoucí v závislosti na konstantě a . Funkce je to prostá , neboť nenalezneme vodorovnou přímku, která by graf lineární funkce protla ve více než v jednom bodě (neplatí pro konstantní funkci) Pro připomenutí, definiční obor je množinou všech x, která můžeme do funkce dosadit a výsledný výraz má smysl. Některé funkce, jako např. lineární, kvadratické, exponenciální nemají omezený definiční obor a za x můžeme dosadit libovolné reálné číslo Lineární funkce. Lineární funkce je dána předpisem y = ax + b (a a b jsou reálná čísla). Grafem je přímka, která prochází body o souřadnicích [0; b], [1; a + b]. Pokud je a > 0 - funkce je rostoucí. Pokud je a < 0 - funkce je klesající. V případě, že a = 0 ⇒ y = b - jedná se o konstantní funkci

Definiční obor funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu sk | en | Vyhledat, např. lineární nerovnic učebnice i zde uvádějí definiční obor 0; ) jiné uvádějí u lichých odmocnin definiční obor celou množinu R. 16.2. Urči definiční obor funkce 2 2 43:log 16 2 xx fy x . ŘEŠENÍ: 2 2 2 2 2 2 43 0 16 2 16 2 0 to platí pro každé 430 430 430 xx x x xR xx xx xx 1,2 1 2 42 1; 3 2 xx 8. ročník - 5. Funkce 4 b) c) d) U každé funkce musí být určen definiční obor funkce.Pokud při zadání nebude určen definiční obor funkce, pak tímto definičním oborem funkce budeme rozumět množinu všech reálných čísel

Lineární funkce - výpočet a interaktivní gra

V tomto videu se dozvíš, jak vypočítáš definiční obor a obor hodnot z grafu funkce. Video obsahuje typické příklady z maturity z matematika a tudíž slouží ja.. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Definiční obor lineární funkce je celá množina reálných čísel. Speciálním případem lineární funkce je funkce konstantní. Tu dostáváme v případě, že a=0. Pokud a \neq 0, pak pro lineární funkci platí: je prostá Lineární funkce. Co to vlastně znamená 'lineární'? Toto slovo pochází z latinského linea, což označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis lineární funkce je \(f:y=ax+b\). Definiční obor, obor hodnot; Funkce rostoucí, klesající. Lineární funkce je taková funkce, jejíž hodnota na celém jejím definičním oboru rovnoměrně klesá nebo roste. Například funkce f(x) = 3x je lineární.. Definice. Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru = ⋅ +,kde k i q jsou konstanty.. Parametr k je tzv.směrnice přímky, parametr q určuje její svislý posun.Definiční obor lineární funkce je (− ∞, ∞)

Pro absolutní hodnotu neplatí žádné omezení. Předpis funkce má tedy smysl pro všechna x. V zadání není žádná podmínka omezující definiční obor, to znamená, že za x můžeme dosadit libovolné reálné číslo Definiční obor funkce a jeho omezení. Obor hodnot H(). Obor hodnot H(f) jsou všechna y, kterých funkce nabývá. Nejlépe si to ukážeme na příkladu. Příklad 1: Stanovte obor hodnot funkce y = 2sin(x) + 5.. Z grafu je dobře patrné, ž Definiční obor, obor hodnot. Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.4 Příklad č.5 Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8 Příklad č.9. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.10 Příklad č.11 Příklad č.12 Příklad č.13. Lineární lomené funkce s. Definiční obor logaritmické funkce: @b\mathcal D(f)=(0,\infty).@b . Užitečná poznámka: Logaritmická funkce @i\,f(x)=\log_a x\,@i je funkce inverzní k exponenciální funkci @i\,g(x)=a^x@i, viz inverzní funkce. Grafem logaritmické funkce je logaritmická křivka, viz následující obrázek: kde @i\, a>1@i Definiční obor funkce s odmocninou Odmocnina se nám může objevit i ve funkcích. Zde si ukážeme, jak se to projeví v jejich definičním oboru. Navazuje na Lineární rovnice o dvou neznámých. Najděte definiční obor, kde f(x) je rovna druhé odmocnině z (2x minus 8). Definiční obor funkce je pouze množina všech možných.

1. Určete předpis lineární funkce, která prochází body \(A=[-4;3]\), \(B=[2;5]\). a) \(y=5x-15\) b) \(y = -\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}\) c) \(y = \frac{1}{3}x+. Funkce f reálné proměnné x je předpis, který každému x e R přiřazuje nejvýše jedno y e R tak, že y = f(x) Definiční obor funkce D je množina všech xe R, ke kterým existuje právě jedno ye R tak, že y = f (x). Obor hodnot funkce H je množina všech ye R, ke kterým existuje alespoň jedno xe R tak, že y = f (x) Definiční obor -% Funkce . Motivace lineární funkce -% Funkce . V čase 7:53 místo \(y=4\) řeším funkci \(y absolutní hodnotou -% Funkce . Zobrazit více návazností Návaznosti × Posuny grafu lineární funkce -% Funkce . Vlastnosti lineární funkce -% Funkce . Lineární funkce s absolutní hodnotou -% Funkce . Předpis. Funkce Definiční obor Řešené příklady; Definiční obor: řešené příklady. Definiční obory funkcí . Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min.

Lineární funkce, lineární rovnice Definice: Funkce f je definována na množině M, která je podmnožina R. Existuje pravidlo, že ke každému prvku x z množiny M přiřadí právě jedno y.Þ definiční obor D(f 1 2.1.4 Funkce, defini ční obor funkce Předpoklady: 2103 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešit ů nep řepisují. Ud ěláme si na tabuli jenom krátký seznam: S a=2, y x=2, s vt= , výška lidí v 4B2009 termograf, matematická sportka, abychom si mohli rychle p řipomenout, kter

Lineární funkce - definice, vlastnosti, řešené příklady

Lineární funkce 2. Napiš obecnou rovnici lineární funkce? Jaký je definiční obor lineární funkce? Co je grafem lineární funkce? Zapiš rovnice aspoň dvou lineárních funkcí, jejichž grafy procházejí bodem o souřadnicích [0; -2]. Zapište rovnici lineární funkce, jestliže víte, že platí: a = 4, b = -3. Zapiš rovnice. DEFINIČNÍ OBOR FUNKCE • Konstantní funkce D(f) = R • Lineární funkce D(f) = R • Kvadratická funkce D(f) = R • Exponenciální funkce D(f) = R • Logaritmus D(f) = (0,+∞) • Nepřímá úměrnost D(f) = R - 0 • Pod druhou odmocninou nesmí být záporné číslo! Najděte definiční obory zadaných funkc

Jaký je definiční obor lineární funkce? Co je grafem lineární funkce? Kterému číslu je rovna konstanta . b. v zadání lineární funkce . y = -0,5x + b, jestliže graf této funkce protíná osu . y. v bodě o souřadnicích [0; -3]? Zapište rovnici lineární funkce, jestliže víte, že platí: a = -5, b = -2. Jaké souřadnice. Definiční obor funkce je množina všech hodnot ozn. nebo . Obor hodnot funkce je množina všech , ke kterým existuje aspoň jedno z definičního oboru funkce tak, že . Lineární funkce je každá funkce na množině R (tj. funkce o definičním oboru R), která je dána ve tvaru (1),.

Matematika - Lineární funkce

Definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf, vlastnosti - rostoucí a klesající funkce, sudé a liché funkce, funkce prosté a omezené. Lineární funkce. Kvadratické funkce. Funkce s absolutními hodnotami. Mocninné funkce a odmocniny. Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami Definiční obor rovnice je někdy obtížné určit. Může se dokonce stát, že určení definičního oboru je náročnější než samotné řešení rovnice. V tomto případě definiční obor určovat nebudeme, ale na konci řešení musíme pro každý případný kořen provést zkoušku

Definiční obor funkce Onlineschool

Lineární funkce zavést lineární funkci, její definiční obor a obor hodnot, graf kde se s funkcí sekáme Příklad: a) Do jedné souřadné soustavy souřadnic zakreslete grafy funkcí: y = x - 1, y = x + 1, y = - x + 1, y = - x - 1. (Blažková) b) Vyjádřete obvod čtverce jako funkci jeho strany.. Lineární lomená funkce má tvar: k y B x A = + −. Defini ční obor neobsahuje číslo 2 A =2 Obor hodnot neobsahuje číslo -1 B =−1 funkce má tvar: 1 2 k y x = − −, dosadíme bod [3; 3−] 3 1 3 2 k − = − − −+ =3 1 k k =−2 Hledaná funkce má tvar 2 1 2 y x =− − − Př. 7: Najdi všechny lineární lomené funkce, pro které platí D f R()= −{π} Základní funkce a jejich vlastnosti - lineární, absolutní hodnota, kvadratická a goniometrické funkce. Na této kapitole nyní intenzivně pracujeme. Definiční obor a obor hodnot z grafu K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek Definiční obor: Obor hodnot: Najděte předpisy lineárních funkcí (zapište je do rámečků) jestliže: a) b) její graf prochází body . Určete průsečíky grafu funkce se souřadnými osami. Průsečík s osou x je bod: Průsečík s osou y je bod: Graficky znázorněte množinu všech řešení soustavy . Uveďte pět bodů, které.

Na obrázku je dána funkce \(g\) (část lineární funkce), která má definiční obor \(\langle - 2;\infty )\). Určete obor hodnot funkce \(g\) lineární přímka g: y = 1 - x/3 D Definiční obor Určete definiční obor funkce f, jejíž graf vidíte níže. Určete definiční obor funkce g: y = log (x-), jejíž graf vidíte níže. Načrtněte graf funkce f: y = x2-, jejíž definiční obor je interval (-,+ ) Obor hodnot 100 300 500 100 300 50 Funkce je předpis, který každému x přiřazuje právě jedno y. Definiční obor funkce = množina čísel, která můžeme za x dosadit. Např: f: y = x 1 za x nelze dosadit 0 D(f) = R - { 0 } Funkce bývá zadána funkčním předpisem a v některých případech definičním oborem. Pokud definiční obor není zadán, je třeba určit tzv Určete definiční obor funkce a) b) 3. Určete definiční obor funkce a) b) 4. Sestrojte grafy funkcí a určete jejich vlastnosti a průsečíky s osami a) b) Lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost 0 5. Sestroj grafy funkcí a) y= 5x - 2 b) y= 3x c) y= 2 d) 6. Určete rovnice lineárních funkcí, které prochází body. • množina D = definiční obor Lineární funkce Grafem lineární funkce je přímka. Definice Každá funkce y = ax + b, kde a, b jsou libovolná reálná čísla a definičním oborem je množina všech reálných čísel, se nazývá lineární funkce. Úko

Lineární funkce. Lineární funkce. Lineární funkce. Přímá úměrnost. Konstantní funkce. Úkol pro studenty: Sestrojte grafy následujících funkcí, určete jejich definiční obor a obor hodnot. Lineární rovnice 24.3.2014 jsme se opět vrátili k funkcím. Z 8. třídy známe lineární funkci i funkci lomenou. Zopakujeme si způsoby zadání funkce, definiční obor i obor hodnot. Seznámíme se s vlastnostmi lineární funkce. Opět budeme sestrojovat grafy funkcí Celkem dobře popsala definiční obor výše @ aknelka i s tím, že podotkla, že nejde o přesné definice. Já bych jen dodal, že definiční obor nějaké fukce dané vzorečkem je množina všech x z R, které lze do toho vzorečku dosadit, neí-li předem řečeno jinak.Ani tohle není přesná definice a já se o ni ani nebudu pokoučet, jen bych vás zmátl; ono totiž úlohy typu. obor funkce - úvod; Definiční obor funkce, jsou ta x, která můžeme do funkce dosazovat. Některé funkce , jako například lineární, mají definiční obor Délka: 17:3 Načrtněte graf funkce a určete průsečíky se souřadnicovými osami. Řešení Definiční obor funkce je V tomto případě dojde k posunu obou souřadnicových os. Osa se posune o +2 směrem vzhůru, osa o +1 směrem doprava. Graf 2 Průsečíky s osami: a) a prot

Lineární funkce — online kalkulačka, gra

Funkce 2 Funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce 3 Lineární funkce 6 Kvadratické funkce 8 Nepřímá úměrnost a exponenciální funkce 10 Logaritmická funkce 12 Goniometrické funkce 15 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi 18 Goniometrické rovnice 18 Posloupnosti 19 Aritmetická posloupnost, 1 obor funkce - úvod; Definiční obor funkce, jsou ta x, která můžeme do funkce dosazovat. Některé funkce, všechna reálná čísla. jeden dotaz ohledně lineární funkce. Úkolem v příkladu je najít lineární funkce popisující hranice oblasti,. Lineární funkce Předpisem lineární funkce je vztah y = ax + b. Grafem lineární funkce je přímka. Koeficient a určuje skol přímky, b určuje posunutí po ose y. Přímá úměrnost Předpisem přímé úměrnosti je vztah y = ax. Grafem je přímka. Je podmnožinou lineární funkce - koeficient b má hodnotu 0. Definiční obor je. Celou množinu všech těchto čísel označujeme jako definiční obor. Čísla druhé množiny (cena pomerančů) vypočítáme, nemůžeme je měnit libovolně, neboť velikost každého z těchto čísel závisí na hodnotě proměnné (hmotnost pomerančů). Každému číslu této druhé skupiny říkáme funkční hodnota. Stojí-li 1 kg.

Definiční obor funkce - vyřešené příklad

 1. ut 0 článků 1 interakce Premium: 74 video příkladů 7 hodin 34
 2. Obecně funkce nemusí být ani lichá, ani sudá; a funkce konstantně rovná nule je zároveň sudá i lichá. Každou funkci, jejíž definiční obor je symetrický vůči počátku, lze jednoznačně vyjádřit jako součet jedné sudé a jedné liché funkce
 3. Své rozhodnutí zdůvodněte. y = 15x y = -3 - x2 y = 4 y = -1/2x + 3/4 y = 5 - 4x y = 4/x - 2/3 ano ne ano ano ano ne Graf lineární funkce Sestrojte graf funkce f: y = 2x - 1, pro x R. Zápis zadané funkce Definiční obor funkce Grafem funkcí (grafickým znázorněním průběhu funkcí) jsou obvykle křivky

Definiční obory funkcí - Procvičení 27. Soustavy nerovnic - definiční obor funkce : Délka lekce: 9:23. Řešené příklady - Rovnice a nerovnice 50. Řešené příklady - Grafy kvadratické a lineární funkce : Délka lekce: 4:39. 51. Řešené příklady - Vrchol paraboly : Délka lekce: 2:34. 52. Řešené příklady. definiční obor lze také zapsat x є R/mimo -2) zopakujte si pojmy lineární funkce, přímá úměrnost, konstantní funkce, nepřímá úměrnost (uč. - str. 123 - 127, 135) uč. - cv. 28/204 určete, pouze o jakou funkci se jedná zopakujte si pojmy funkce rostoucí R), klesající (K), (učebnice - str. 121, 125, 126 2) Definiční obor funkce: D(f) 2. 3) Obor hodnot funkce: H(f) 2. 4) Graf funkce 2. 5) Funkce sudá 2. 6) Funkce lichá 3. 7) Monotonie 3. 8) Omezenost 3. 9) Extrémy 3. 10) Funkce inverzní 3. 11) Funkce periodická 4. 12) Rovnající se funkce 4. 13) Lineární funkce 4. 14) Funkce s absolutními hodnotami 8. 15) Kvadratické funkce 10. 16.

Lineární funkce 1. Přímá úměrnost Nejjednodušší lineární funkcí je přímá úměrnost daná rovnicí y = k.x, Procvič: z grafu urči definiční obor, obor hodnot, libovolný bod, vypočítej koeficient úměrnosti a napiš rovnici přímé úměrnost Příklad č.5: Najděte body, ve kterých funkce y= sin(x) × (1+cos(x) ) má lokální extrémy a určete jaké tyto extrémy jsou. Příklad č.6 : Sestrojte graf funkce h: y= 2 × tg(x-1) + 2 a určete její definiční obor a obor hodnot 1. Která z uvedených tabulek nepředstavuje zadání funkce? a) x. 0 -1 1 0 2 y. 1 1 1 0 1 b) x-1 -2 3 4 5 y. 1 1 1 1 1 c) x. 1 2 3 4 5

Lineární funkce - definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající. Lineární funkce - průsečík grafu s osami. Lineární funkce - funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu. Lineární funkce - předpis funkce ze zadaných bodů. Konstantní funkce - předpis a graf. Konstantní funkce. 1. Určete předpis lineární funkce \(h\) tak, aby byla klesající a platilo \(D(h) = \langle-1;4\rangle\), \(H(h) = \langle2;6\rangle\). a) \(y = \frac{4}{3}x+.

 1. Inverzní funkce. Máme funkci f(x)= e x, potom její inverzní funkcí je f(x)= ln(x).Pro tyto navzájem inverzní funkce musí platit, že jsou obě prosté a zároveň definiční obor jedné je oborem hodnot funkce k ní inverzní. To platí i obráceně, tedy že definiční obor inverzní funkce je oborem hodnot původní funkce
 2. Obecně takovou kvadratickou funkci poznáme podle předpisu ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a,b,c\in\mathbb{R} a a\neq 0.Podmínka pro člen a je přitom zcela logická - kdyby platilo, že a = 0, pak by z předpisu funkce zmizel kvadratický člen a z naší funkce by se stala funkce lineární.Někdy se setkáte i z předpisem y = ax^2 + bx + c
 3. Určete definiční obor a graf funkce Určení definičního oboru Výraz pod odmocninou musí nabývat nezáporných hodnot, v tomto případě pouze hodnot kladných, protože pro není výraz definován Platí tedy: Graf funkce Graf funkce určíme po zjednodušení předpisu funkce
 4. Funkci, jejímž grafem je přímka, říkáme lineární funkce. Graf funkce Sestrojte graf funkce f: y = 2x - 1, pro x R. x -2 -1 0 1 2 y -5 -3 -1 1 3 Lineární funkce je taková funkce, která má v zápise argument x jen v první mocnině, tzn. jen jako základ mocniny s exponentem rovnajícím se číslu 1

Definiční obor logaritmické funkce je ohraničen nulou a plus nekonečném, přičemž oborem funkčních hodnot je množina všech reálných čísel Z následujícího grafu je patrné, že definičním oborem exponenciální funkce y = a x je množina všech reálných čísel a obor funkčních hodnot je omezen nulou a plus nekonečném Jsou dány funkce \(f\colon y = x\), \(g\colon y = -x\) a \(h\colon y = 3\). Najděte obsah trojúhelníku, jehož strany leží na grafech těchto funkcí Funkce je zobrazení z množiny A reálných čísel do množiny B reálných čísel a to takové, že každému prvku z množiny A je přiřazen právě jeden prvek z množiny B. Zápisu y = f(x) říkáme funkční předpis. Proměnná x je nezávisle proměnná z množiny A, množině A říkáme definiční obor funkce (a značíme D f) Díky této funkci snad chápete, proč je definiční obor tak důležitý. Ne všechny funkce mají definiční obor všech reálných čísel. Některé mají jako definiční obor jen malou podmnožinu reálných čísel, nebo něco jiného, nebo jen celá nebo přirozená nebo kladná nebo záporná čísla nebo v nich mají výjimky

Jak určím obor hodnot a definiční obor z grafu funkce

 1. Pokud je definiční obor lineární funkce omezen, znamená to, že grafem nebude celá přímka, ale pouze její část. Bude - li například definičním oborem oboustranně omezený interval, pak grafem lineární funkce bude úsečka
 2. Zavádí definici funkce, definičního oboru a oboru hodnot, zápis předpisu a zadání funkce. Obsahuje i příklady k procvičení poznávání funkcí. Očekávaný výstup: vyjádří funkční [] Funkce - definiční obor Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Zopakování základních znalostí a pojmů.
 3. imum. Funkce je rostoucí nebo klesající a tedy prostá. Není sudá ani lichá. Prostá a inverzní funkce. Funkce f.
 4. Téma: Funkce - vlastnosti fcí, lineární fce Pokračujeme ve funkcích. Ve škole jsme stihli definici, graf fce, definiční obor a obor hodnot, nyní si do sešitu přepište vlastnosti fce a lineární fci. Poté vyřešte pracovní list. Jde o úkol na tento týden
 5. Jaký je definiční obor, obor hodnot, průsečíky s osami? Příklad 7: y=−3⋅x 2 Lineární funkce y=a⋅x b, kde a je libovolné reálné číslo kromě nuly (protože pro a=0 se jedná o konstatní funkci) a b je libovolné reálné čísl

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud má být definiční obor funkce jiný než celá množina reálných čísel, je to zpravidla tehdy, pokud se v rovnici, představující zápis funkce, vyskytuje proměnná ve jmenovateli, pod sudou ±Lineární funkce Lineární funkce je funkce, která je dána rovnicí y = ax + b, kde a, b jsou. V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf lineární funkce f, jejíž definiční obor je R. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (A -D), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). A) Funkce f je konstantní. B) Jeden z průsečíků grafu funkce f se souřadnicovými osami je . C) f(0) = U každé funkce musíme také určit její definiční obor (značíme D(f)), což je množina všech přípustných hodnot argumentu x, tedy všechny hodnoty, kterých může proměnná x nabývat.Jednoduchý příklad: f:y = x zde je definiční obor roven celé množině reálných čísel D(f) = R.Jiný příklad: f:y = 1 / x v tomto případě je definiční obor množina reálných. Definice. Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru = ⋅ +. ,kde k i q jsou konstanty.. Parametr k je tzv.směrnice přímky, parametr q určuje její svislý posun.Definiční obor lineární funkce je (− ∞, ∞).

LINEÁRNÍ FUNKCE. Sestrojte graf funkce a určete její vlastnosti (definiční obor, obor hodnot). Definiční obor: Obor hodnot: Najděte předpisy lineárních funkcí (zapište je do rámečků) jestliže: a) b) její graf prochází body . Určete průsečíky grafu funkce se souřadnými osami Vaše funkce vychází ze známého vztahu rychlost v=s/t (dráha děleno čas). Po vás chtějí závislost s=f(t) (dráha je funkcí času) ´, zde je to tedy s=v*t . Definiční obor je zde soubor všech hodnot, které lze dosadit za t. Obecně by to mohl být pro tuto fci R, tedy všechna reálná čísla Lineární funkce: Je každá funkce na \ daná rovnicí. f : ykxq= ⋅+; ;kq∈\. V případěk=0 dostaneme funkci konstantní. Grafem lineární funkce je přímka, která je různoběžná s osou y. Nepřímá úměrnost: Je každá funkce definována rovnicí : k fy x. = ;k∈\; Df H f() () {0}==−\ Funkce. funkce, definiční obor, množina hodnot funkce, závislá a nezávislá proměnná; graf funkce, rostoucí, klesající a konstantní funkce; lineární funkce a její vlastnosti, graf lineární funkce; přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce; grafické řešení soustavy dvou lineárních rovni FUNKCE RACIONÁLNÍ - LINEÁRNÍ LOMENÁ A MOCNINNÉ FUNKCE Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost. Mocninná funkce s přirozeným a racionálním exponentem. Vlastnosti funkce - monotonie, funkce prostá, omezená, extrémy, periodicita. Inverzí funkce

3 - Definiční obor (MAT - Funkce) - YouTub

Př. 4 Vyberte rovnici lineární funkce, která odpovídá znázorněnému grafu. Určete její definiční obor a obor hodnot. y=x−5. y=2x+1. y=x+10. y=12x−5 =−;. =−; Definiční obor a obor hodnot. Průsečíky funkce se souřadnicovými osami. Průsečíky funkce s přímkou y = x +1. Určete konstantu . a. tak, aby funkce y = ax procházela bodem B = [ 2; 4] Určete, pro kterou hodnotu parametru a je funkce. rostoucí a pro kterou hodnotu parametru a je klesající. Určete definiční obor a načrtněte gra

Vlastnosti lineární funkce - Procvičování online - Umíme

Funkce. funkce, definiční obor, množina hodnot funkce, závislá a nezávislá proměnná; graf funkce, rostoucí, klesající a konstantní funkce; lineární funkce a její vlastnosti, graf lineární funkce; přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce; grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic Napište rovnici lineární funkce, jejíž graf prochází body: A[0,2] a B[2,3]. Souřadnice bodů dosadíme do obecné rovnice lineární funkce: y = ax + b 2 = a.0 + b 3 = a.2 + b Dostaneme tak soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: koeficientech lineární funkce a a b. 2 = b 3 = 2a + b 3 = 2a + 2 3 - 2 = 2a 1 = 2a a = 0, M - definiční obor funkce Funkci zadáváme - výčtem prvků, předpisem, grafem Lineární funkce. Lineární funkcí nazveme každou funkci, která je dána předpisem y = ax + b Směrnice přímky - a, průsečík grafu funkce s osou y - Matematika - Úvod do funkcí www.matematika.name Stránka 1 z 10 Funkce - úvod Co je funkce Funkce je předpis, který číslu z množiny A přiřazuje právě jedno číslo z množiny B. Množina A je definiční obor funkce a množina B je obor hodnot funkce Lineární funkce. Definiční obor: (-∞, ∞). Funkční předpis: y = a * x + b. Popis: Jejím grafem je přímka, která však neprochází počátkem souřadnic, protože tam je y = b. Je dobře známá z fyziky a analytické geometrie, tam však mívá podobu y = k.

Video: Funkce - Univerzita Karlov

Lineární funkce - příklady Opakování: Funkce - definice Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné číslo. se nazývá definiční obor. Značí se: D(f) Opakování: obor hodnot Ke všem přípustným hodnotám. Definiční obor a obor hodnot viz vlastnosti. Funkce je lineární, spojitá, rostoucí a neomezená. Funkce je nespojitá, omezená shora (nemá maximum, suprémum ano) i zdola (nabývá minima i infima), periodická, není monotónní (ani rostoucí ani klesající), není ani sudá ani lichá.. lineární zvláštní případ: funkce y = 0 se nazývá nulová, grafem je osa x 2 lineární funkce název: lineární funkce (přímá úměra) předpis: y = kx + q , k 0 zařazení: patří do skupiny polynomických funkcí definiční obor: celá množina reálných čísel R obor hodnot: celá množina reálných čísel Funkce a její vlastnosti, definiční obor funkce Množiny čísel, intervaly, zobrazení Funkce Definiční obor Operace s funkcemi Složená funkce Funkce sudá a lichá Funkce periodická Ohraničená funkce Monotonnost funkce Prostá funkce Inverzní funkce

Lineární funkce a její aplikace

Lineární funkce - Wikipedi

DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ (včetně logaritmické, exponenciální a goniometrických funkcích) Př. 1: Je dána funkce: f: y= 3( 2−11 +30) Zapište definiční obor funkce f. Řešení: Předpokládá znalosti o jednotlivých funkcích (definiční obor, obor hodnot, vlastnosti a graf) a také znalosti řešení nerovnic Definiční obor a obor hodnot funkce; Lineární funkce; Kvadratická funkce; Mocninná funkce; Exponenciální a logaritmická rovnice; Nerovnice a jejich funkce; Proč právě naše produkty? Naše učebnice jsou vytvořeny tak, aby byly pro studenty co možná nejpřístupnější a využívaly moderní studentský jazyk - graf lineární funkce (obor hodnot funkce, definiční obor) - lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé - soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé - soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých sbírka úloh z matematiky str. 137, 146 - 148, 164 - 166, 179 cv. 5.118, 187 - 190 2. roční Funkce Funkce Pojem funkce Souřadnice bodů Definice funkce Definiční obor funkce, obor hodnot Funkce rostoucí, klesající, konstantní Lineární funkce Graf lineární funkce Vlastnosti lineární funkce Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Kvadratická funkce Pojem funkce Funkce je předpis, pomocí kterého můžeme popsat závislost dvou veličin Funkce konstantní, lineární a lineár. lomená, graf, předpis, hodnota funkce v bodě Definiční obor logaritmické funkce: Autor: Mgr. Jana Studničková.

Vlastnosti funkcí - oazlin

Lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice. Pojem lineární funkce, graf lineární funkce, definiční obor funkce, obor rovnice, kořen rovnice, úpravy rovnic, zkouška, lineární rovnice s parametrem. Soustavy rovnic, metody řešení. Grafické řešení soustav rovnic. Nerovnosti mezi reálnými čísly Přehled funkcí - text obsahující funkce lineární, kvadratické, goniometrické, mocninné, lineárně lomené, exponenciální a logaritmické; u každé funkce je uveden obecný předpis, definiční obor a obor hodnot; velikost souboru ve formátu PDF: 110 k

Ivan Pavlík: MATEMATIKA - deváťáciLineární funkce — MatematikaAplikace trojných integrálů | OnlineschoolDiferenciální rovnice 2 | OnlineschoolPrikladyLineární rovnice – vyřešené příkladyFunkce

Obor hodnot: od -1 do 1 Kosinus Kosinus je goniometrická funkce. V pravoúhlém trojúhelníku bývá definována jako poměr přilehlé odvěsny a přepony. Pro označení této funkce se obvykle používá zkratka cos. Definiční obor: reálná čísla Obor hodnot: od -1 do 1 Tangens Tangens patří mezi goniometrické funkce Lineární funkce. Lineární funkce Soubor. Kvadratická funkce. Kvadratická funkce. Kvadratická funkce Soubor. (video) URL. graf, vrchol, definiční obor, obor hodnot konkrétní funkce (23 minut) Lineární lomená funkce. Lineární lomená funkce. Lineární lomená funkce Soubor. předpis, vlastnosti, ukázkový příklad. Maximální definiční obor lineární funkce lomené tvoří všechna reálná čísla různá od . ax b cx d c d. Úloha 1 a) Určete typ funkce, která je zvláštním případem funkce lineární lomené, jestliže a = 0, d = 0, c = 1, b je různé do nuly Definiční obor funkce. Dobrý den, snažím se řešit příklady na VŠE a nemohu se již delší dobou poprat s příklady tohoto typu: (S korektností samotné lineární funkce a samotné kvadratické funkce problémy nejsou.) Nesmí proto nastat žádná ze situací 1, 2, 3, což zapíšeme soustavou nerovnic (1) , (2) , (3) , kterou. Funkce složené. Častěji se používají funkce složené. Skládají se z více funkcí, které se navzájem ovlivňují a postupně zmenšují svůj definiční obor. Důležité je určit posloupnost vnořených funkcí, která funkce je vnitřní a která funkce je vnější. Př. definiční obor reálné funkce jedné reálné proměnné (alias definiční obory elementárních a složených funkcí - praktické použití problematiky řešení lineárních, kvadratických, exponenciálních, logaritmických, racionálních a goniometrických rovnic či nerovnic) lineární lomená funkce a její inverze Poznámky.

 • Totalsportek ajax tottenham.
 • Francesco borromini.
 • Čistá hodinová mzda 2017.
 • King kong ostrov lebek.
 • Perforovaný žlab.
 • Buničina křížovka.
 • Sošg uh.
 • Rbbb lah.
 • Narcistický manipulátor.
 • Xen tan eshop.
 • Pitbike wpb race 155.
 • Opus vs aac.
 • Albánie autem.
 • Roxy praha kapacita.
 • Druhy vlněných látek.
 • Bible o ženách.
 • Tramvaj na letiště.
 • Výroba truhlíků z palet.
 • Video toolbox.
 • Cena lithia 2017.
 • Cis abbreviation.
 • G endoplasmic reticulum.
 • Under sandet online cz.
 • Bezdrátové komunikační zařízení.
 • Bwg lide.
 • Homo erectus v čechách.
 • Kamna bruno bazar.
 • Skladba podlahy v patře.
 • Elektrické radiátory na stěnu.
 • Líní psi.
 • Dragonite nejlepsi utok.
 • Autorádio s androidem.
 • Moduleo design floors.
 • Hlídání dětí přes noc praha.
 • Hhv berlin.
 • 451 stupnu fahrenheita scifi 2018.
 • Ubytovací stipendium muni 2017 částka.
 • Gepard délka života.
 • Tiny jpg.
 • Půdní vestavba v bytovém domě.
 • Kostým mexiko.