Home

Směrnice děkanky pdf upol

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem UP stanovuje: Část I.: Společná ustanovení Článek 1 Předmět úprav Směrnice děkanky PdF UP. č. 8/2006. Statut Ceny děkana(ky) Pedagogické fakulty UP v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci. Obsah: Úvod. Cena děkana(ky) - základní ustanovení. Komise pro udělování Ceny děkana(ky) Závěrečná ustanovení. Příloha: 1 ks. Zpracovala: doc. Mgr.

1S/2014 Prováděcí normy PdF UP 1S/2014. Směrnice děkana Pedagogické fakulty UP. 2 . Title: Novela směrnice děkanky PdF UP Created Date: 3/31/2014 9:47:00 AM Other titles: Novela směrnice děkanky PdF UP. andrea.preissova@upol.cz. 1 . Title: Novela směrnice děkanky PdF UP Created Date: 10/22/2017 3:19:00 PM Other titles: Novela směrnice děkanky PdF UP.

Směrnice děkana PdF UP. č. 4S/2014. Statut Ceny děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci Směrnice děkanky PdF UP. Směrnice děkanky S-5/2016 Směrnice děkanky č. 5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek Článek 1 1. Tato směrnice slouží k získávání údajů nutných k evidenci projektů, grantů, výzkumných záměrů

Úřední deska: Právnická fakulta U

2) Zrušuje se Směrnice děkanky PdF UP S4/2007 ze dne 24. září 2007 definující formu a organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek. V Olomouci dne 11. listopadu 2011 Prof. PaedDr Směrnice děkanky č. 2/2011, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na Právnické fakultě UP, ve znění směrnic děkanky č. 2/2013, 3/2013, 5/2013 a 2/2016, se mění takto: Čl. 1 Současný obsah článku 7 se označuje jako odst. 1, a za něj se vkládá odstavec 2, který zní Směrnice děkanky FZV ke SZŘ UP v Olomouci (FZV-B3-11/5) • Směrnice děkanky FZV pro konání SZZ na FZV UP v Olomouci (FZV-B3-11/7) • Příkaz rektora UP Zadávání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (B3-09/3-PR) včetn

2 Směrnice rektora UP č. B3-14/7 . Ediční činnost. Univerzity Palackého v Olomouci. I. Základní ustanovení (1) Tato směrnice rektora Univerzity Palackého v Olomou- ci, podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vyso- kých školách) ve znění pozdějších předpisů. Směrnice děkana PdF UP S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP. Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-pdf@upol.cz.

Úřední deska: Pedagogická fakulta U

1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 2. Tato směrice ruší Metodický pokyn děkanky FZV UP pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV UP (FZV-B3-10/1) ze dne 11.1.2010. V Olomouci dne 7. 10. 2011 doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D 2 Směrnice rektora UP č. B3-14/8 Předmět ediční činnosti Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci I. Základní ustanovení Tato směrnice rektora Univerzity Palackého v Olomouci, podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ-ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách Zadání tématu [*.pdf], odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové a disertační práci - platnost od 2. 2. 2011; Směrnice děkanky PdF UP pro státní zkoušky [*.pdf] + dodatek [*.pdf] Souběh studia [*.doc] v programu celoživotního vzdělávání se studiem v akreditovaným studijním obor Obsah: Tato směrnice upravuje a specifikuje pravidla pro studium v podmínkách kreditového systému na UP. Zpracoval: Právní oddělení UP Platnost: dnem 27. 9. 2011 Účinnost: dnem 30. 9. 2011 Rozdělovník: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM UP

Studijní řády a normy: Pedagogická fakulta U

1/2014 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF 1/2014 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Obsah: Směrnice děkana Zpracoval: proděkan prof. Duše SM ĚRNICE DĚKANKY S-1/2009 O PODMÍNKÁCH Ú ČASTI STUDENT Ů PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMU ERASMUS Obsah: Sm ěrnice upravuje podmínky pro ú čast student ů ve vým ěnném programu Erasmus Zpracoval: prod ěkan pro studijní záležitosti, prod ěkan pro zahrani ční v ěci Účinnost od: 1..12. 200 Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Níže naleznete informace týkající se studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ včetně kontaktů

Vnitřní směrnice pro stanovení režijních nákladů pro rok 2009 Režijní náklady grantů a projektů mohou na PřF UP v roce 2009 činit nejvýše 13,01 % z přidělených provozních prostředků Journal of Technology and Information Education 2010, 2(1):19-23 | DOI: 10.5507/jtie.2010.003. E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA PdF UP OLOMOUC Milan KLEMENT, Jiří DOSTÁL Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, Č

Typy studia: Pedagogická fakulta U

• Tvorby a hodnocení diplomových prací se dále týká Směrnice děkanky 1/12 a příkaz rektora B3-09/3-PR. Oba tyto dokumenty jsou k dispozici na webu. Odkazování • Odkazy musí být uváděny v souladu se společensko-vědním způsobem odkazování, tzv. harvardský styl (odkazování přímo v textu práce) ISBN online: 978-80-244-5084-1 | DOI: 10.5507/fzv.16.24450841. Písemné a závěrečné bakalářské práce - praktická příručka pro nelékařské studijní programy na FZ

Studijní text se zaměřuje na problematiku tvorby závěrečné diplomové práce v kontextu požadavků Fakulty zdravotnických věd. První část je věnována vybraným tématům písemné vědecké komunikace na vysokých školách, např. publikační etice, požadav.. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana) doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 585 633 407, 733 690 808 miroslav.dopita@upol.cz. Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:3 SMĚRNICE DĚKANKY S-1/2015 O Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Směrnice vymezuje Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - její postavení, systém a členství, postup při usnášení se, činnost Zpracoval: proděkan pro vědu a výzkum a doktorský studijní progra

Zahraniční oddělení: Studium: Zahraniční oddělen

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. V Olomouci dne 1. prosince 2010 Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. děkanka PdF UP. 7S/2010 Prováděcí normy PdF UP v Olomouci 7S/2010 . Směrnice děkanky 7S/201 Směrnice děkana LF UP LF - B3-2/2012-PN Hodnocení vedoucích pracovníků na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Hodnocení vedoucího pracovníka Osobní ohodnocení Příplatek za vedení Výborný 20.000 Kč 9.000 Kč Průměrný 12.000 Kč 7.000 Kč Podprůměrný 5.000 Kč 5.000 Kč Nedostatečný 0.0 Kč 3.000 Kč. příslušné fakulty. Směrnice děkana může stanovit vyšší počet členů komise jmenovaných děkanem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nejméně v počtu tří členů. 5) Předseda komise ustanoví po odevzdání rigorózní prá

E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA PdF UP OLOMOUC - jtie

doivup.upol.cz: Písemné a závěrečné bakalářské práce ..

doivup.upol.cz: Závěrečná diplomová práce - praktická ..

 1. také na příkaz děkanky PdF UP Olomouc 2M/2008 a upřesňuje způsob zadávání tématu, evidence údajů o bakalářských, diplomových, rigorózních, dizertačních a závěrečných pracích včetně jejich zveřejnění, ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změn
 2. Seznam publikací dle bodového hodnocení směrnice děkanky S-1/2011. Přehled vědeckých a pedagogických projektů, kde byl žadatel řešitelem či spoluřešitelem. Stručný popis projektu (max 2 strany), kde žadatel vymezí téma své habilitační práce
 3. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Hudební teorie a pedagogika. Sylabus doktorského studijního obor
 4. 2) Podmínky uchazečů se specifickými potřebami při probíhajících přijímacích řízeních a studentů se specifickými potřebami při studiu upravuje Směrnice rektora UP (B3-11/11-SR) s názvem Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci
 5. Směrnice děkanky - 1/06 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (1. 10. 2006) - 2/06 Vyhlášení vnitřních grantů na rok 2007 (11. 12. 2006) Příkaz děkanky - 1/06 Jmenování škodní komise CMTF UP (13. 10. 2006) - 2/06 Grantová činnost na CMTF (16. 10. 2006
 6. Biographical research. Typology of biographical research. Respondent access to research. Collection of data. Critical areas in biography. Analysis and interpretation consequences

24/5 Zastoupit děkana LF UP prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., který se bude účastnit slavnostní inaugurace děkanky JLF UK v Martině prof. MUDr. Andrey Čalkovské, DrSc., na poradě vedení LF UP v úterý 26. 3. 2019. Splněno. Úkoly ke splnění: 15/5 Zajistit přípravu a organizaci dvou akcí, které proběhnou v sobotu 13. 4 PDF | On Jan 1, 2011, Klement Milan published TŘI ROKY PROJEKTU IVOŠ | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 2016 v 11:00 hodin v aule Právnické fakulty UP se uskuteční inaugurace děkanky Právnické fakulty UP JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. Děkan LF UP se slavnostního aktu zúčastní v taláru a účast proděkanek a proděkanů se očekává ve společenském oděvu TVV 2010, 3(1):124-130. VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ PROJEKTU IVOŠ KLEMENT Milan, LAVRINČÍK Jan Katedra technické a informační výchovy, Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR, 771 40 Olomouc, ČR Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Placeno převodem 706008-red-, foto -mo- 5 Univerzity Palackého vlomo oUci ročník 21 V čísle: 21. října 2011 Za celoživotní multioborovou činnost v oblasti literatury a divadla obdržel čestn

Contact Palacký University Olomouc Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc ID No.: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz. admissions@upol.c During the last few years, e-learning has become an integral part of the system of tertiary education, not only within the framework of combined, but, to an increasingly larger extent, also of full time study modes, accredited and implemented at Czech universities Usnesení č. 8: AS FF schvaluje, že volební komise AS FF pro řízení o návrhu ke jmenování děkana/děkanky FF pro volební období 2018-2022 bude tříčlenná. Usnesení č. 9 : AS FF souhlasí s Podmínkami přijímacího řízení a organizací přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské navazující studium na FF UP v.

Education - Journal of technology and Information, str. 21, 2010, Roþník 2, þíslo 1). Fig. 2. Number and structure of the students at PdF UP Olomouc: students in full-time study modes, students in distance study modes, total number of students at PdF (Klement, M., Dostál, J. E - learning and its application to PdF UP Olomouc V olomouckém Arcibiskuém paláci byli dnes do svých funkcí slavnostně uvedeni nově zvolení děkani pěti fakult Univerzity Palackého. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera, který zároveň představil vize pro své druhé funkční období v čele univerzity i nový tým prorektorů SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-13/5-SR B3-13/5-SR děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM UP, vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, www.upol.cz. Čl. 6 Zásady hospodaření s přidělenými prostředky 1. Řešitel grantu je povinen s přidělenými prostředky na

Fakultní orgány: Filozofická fakulta U

Článek 6 Závěrečná ustanovení 1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 11. listopadu ) Zrušuje se Směrnice děkanky PdF UP S4/2007 ze dne 24. září 2007 definující formu a organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek. V Olomouci dne 11. listopadu 2011 Prof. PaedDr Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci  POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  Název práce: Návrh marketingové komunikace s pacienty soukromé otorinolaryngologické ambulance

publikacni 2012 Grecmanova - Ústav pedagogiky a sociálních studií Životopis zaměřený a pedagogickou činnost zejména na vědeckou, odbornou Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecma[email protected] 777 578 494 Narozena: 3. 7 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, fax: +420 585 633 000, email: dekan.ff@upol.cz Směrnice děkana č 03/2010 Státní závěrečn VýroÄ ní - Univerzita Palackého v Olomouc ISBN: 978-80-88266-32-7 (PDF), 978-80-88266-33-4 (ePub). Publikace je šířená pod licencí Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Dílo je možné opakovaně používat za předpokladu uvedení jmen autorů a jen n Komentáře . Transkript . protech 2011 - IVO

PdF-B-17/09 - kcjl.upol.c

JTIE: E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA PdF UP OLOMOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MU 2015 Znění před jazykovou korekturou Obsah Univerzita v roce 2015. 4 Klíčové události v roce 2015. 5 1 Vzdělávací poslání univerzit K pop latku za př [jímací T ŕze n í ve výsi 400 Kc nemá Stude ntaká komora výhrady. Dále Studentská komora porovnala poplatky za delší studium na ostatních fakultách a zjistila, že tyto poplatky jsou stanoveny na P rávnické fa ku Hě UK na 10.000 Kca na Právnická fakultě UPOL na 30.000 Kc

Studijní materiály ke SZZ :: Ústav pedagogiky a sociálních

Tento web využívá soubory cookie pro analýzu, přizpůsobený obsah a reklamy. Pokračováním na tento web souhlasíte s jejich používáním. Tuto stránku nelze načíst. Zkontrolujte své. Výroční zpráva Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2015. činnost v roce 2014. Slavnostní ceremoniál, který patří k tradičním vrcholům Akademických dnů, připomněl události z.

 • Kurz obrábění kovů.
 • Koláč s kysaným zelím a klobásou.
 • Ferrari hemzo.
 • Gta 5 ovládání kola.
 • Lazysizes.
 • Dámský svetr na knoflíky bílý.
 • Červené pupínky v puse.
 • Jungle speed albi.
 • Arya fights brienne of tarth.
 • Larimar šperky.
 • Moje joga.
 • Dračí lodě letovice.
 • Ledvinový pás dr max.
 • Žaludeční vředy vyšetření.
 • Jak udělat pozadí na fotce.
 • Pepřák brno.
 • Náramky pro blížence.
 • Sestava ms 2019 hokej.
 • Tupperware poradkyně.
 • Detroit kriminalita.
 • Lišty na schody.
 • Xbox one se sam vypina.
 • Sestava ms 2019 hokej.
 • Ballin meaning.
 • Rozdělení výtahů.
 • Sagebienovo kolo.
 • Líní psi.
 • Predmet.
 • Koutecký prace.
 • Jak vybrat arduino.
 • Party kostym.
 • Pomlčky v angličtině.
 • Aplikace zasedaci poradek.
 • Nosorožec dvourohý.
 • Flavdrops sleva.
 • Mark of cain.
 • Lefaucheux náboje.
 • Nalezení psi 2019.
 • Vodoměrná šachta pojízdná.
 • Format png wiki.
 • Poznávačka kostí.